Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

16. maj 2024 - referat fra Seniorrådet

Dagsordner og referater fra Seniorrådet ligger på rådets egen hjemmeside på adressen seniorraadet.aalborg.dk

16. maj 2024 - referat fra Seniorrådet Referat fra Seniorrådet 2024-05-16

Seniorrådet 16. maj 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendelse af referat fra møder den 11. april, 18. april og 26. april 2024.

Åben

Beslutning

Seniorrådet er meget bekymret over forslag om at stramme visitationspraksis for plejeboliger til borgere på midlertidige pladser.

Det er uacceptabelt, at borgere skal tåle at blive flyttet rundt i hele kommunen og dermed isoleres fra familie, venner og deres sociale netværk, blot fordi de har behov for ekstra hjælp og omsorg i en periode.

Det er kommunes pligt, at sikre passende plejehjemsboliger til borgere med behov for hjælp og omsorg, og det er ikke rimeligt at kræve, at borgere skal acceptere den første ledige bolig uanset placering inden for kommunegrænsen.

Det skaber enorm utryghed for både borgere og deres pårørende og vil medføre unødvendigt lang transporttid for pårørende og netværk. Det er alarmerende, at Aalborg Kommune synes at overse det faktum, at der allerede i dag er mange ensomme borgere i kommunen og prioriterer økonomi over borgenes velbefindende. Borgeren har allerede bidraget til samfundet og har en forventning om, at der vil være passende hjælp og omsorg til rådighed, når det er nødvendigt, og at det efterleves på en værdig måde.

Seniorrådet opfordrer kraftigt til, at disse bekymringer tages alvorligt og at der arbejdes på alternative løsninger, der sikrer en passende og tryg pleje og omsorg på midlertidige pladser i nærområdet.

Seniorrådet opfordrer til, at der etableres midlertidige pladser på alle plejehjem.

Åben

Indstilling

Da såvel et tidligere, som nuværende medlemmer har påpeget en kedelig stemning og til tider hård tone blandt Seniorrådets medlemmer, skal jeg hermed foreslå og indstille, at nedenstående spilleregler for den "gode tone"  i Seniorrådet vedtages og indskrives i  Seniorrådets forretningsorden.

Seniorrådets medlemmers gode tone i skrift, tale og ”det gode møde”:

1) Vi respekterer og giver plads til hinanden.

2) Vi lytter til hinanden.

3) Vi har fælles sprog og vi taler ordentligt til hinanden.

4) Vi holder talerækken.

5) Vi er opmærksomme på vores kropssprog.

6) Vi accepterer vores forskelle, og at vi kan være enige og uenige.

Mødets ordstyrer kan skride ind overfor overtrædelse af nærværende forretningsorden med påtale, og kan ved gentagne overtrædelser fratage taleren ordet under det pågældende punkt.

Ordstyreren skal påse, at talerne ikke forstyrres af unødig uro under mødet, og skal straks skride ind overfor verbale personangreb og lignende.

Beslutning

Forslag til ændring til forretningsorden er fremlagt af Anette Valentin. Seniorrådet anerkender at dialogen kan være skærpet.

Efter afstemning i Seniorrådet afvises det fremsendte forslag.

Åben

Indstilling

Ældre og Sundhed indstiller til Forvaltningsledelsen at forslag til en organisering med borgerens faste teams godkendes som høringsmateriale.SOM Forvaltningsledelse 07-05-2024
Godkendt.Beslutning

Hanne Richter deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Seniorrådet har med stor interesse via deltagelse af en seniorrådsrepræsentant i arbejdsgruppen Team Humlebakken, fulgt arbejdet med implementering af faste teams i hjemmeplejen. Vi mener, at det har vist sig at have flere fordele, både for borgerne og medarbejderne. Det giver en bedre og ensartet pleje, borgerne får færre medarbejdere i deres hjem, hurtigere revisitering, og en tættere relation mellem medarbejdere og borgere som fører til en bedre pleje og større arbejdsglæde. Borgerens egne ønsker vil hurtigere blive afspejlet i hverdagen. 

I Seniorrådet er vi meget tilfredse med Aalborg Byråds beslutning om at integrere faste teams i hele kommunen, og de 7 fokusområder for at få de 14 distrikter i Aalborg Kommune til at være optimale er godt beskrevet. 

Seniorrådet vil følge arbejdet tæt, både på samarbejdsområdet mellem borger og medarbejder og mellem faggrupperne. Seniorrådet vil have stor fokus på, at der ikke blive lavet besparelser i den kommende periode på området, da vi mener at det kan de faste teams ikke tåle. 

Seniorrådet vil være opmærksom på om det er nok med 1 team ud af 4 imellem kl. 15 og 23.

Bilag

Åben

Beslutning

Fra faggruppen vedr. synlighed er der udsendt et skema over aktiviteter.

Mandag den 3. juni afholdes et offentligt møde, hvor ældreminister Mette Kirkegaard holder et oplæg om ældrereformen. Mødet er arrangeret af Faglige seniorer og Seniorrådet.

Der afholdes paneldebat på Thulebakken den 18. juni med politikere, trafik og veje, politiet mv. 

Seniorrådet ønsker, at Madservice deltager på et kommende møde, da Seniorrådet har drøftet standarden for forplejning til plejehjemsbeboere.

Bilag

Åben

Beslutning

Hanne Richter og Lisse-Lotte Løgtholt Hansen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Bilag

Åben

Beslutning

Hanne Richter og Lisse-Lotte Løgtholt Hansen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Da formanden havde afbud orienterede næstformand Bibi Back.

Orientering om deltagelse i Danske Ældreråds konference og repræsentantskabsmøde den 6.-7. maj.

Næstformanden har deltaget i regionsældrerådsmøde og møde med lokalråd øst.

Åben

Beslutning

Hanne Richter og Lisse-Lotte Løgtholt Hansen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Der er aftalt dialogmøde med Seniorråd, Udvalg og FL den 14. august. Seniorrådets medlemmer fremsender forslag til dagsorden til formand og næstformand senest den 1. juni. Formand/næstformand udarbejder herefter dagsorden til godkendelse på Seniorrådets møde den 20. juni.

 

Åben

Beslutning

Hanne Richter og Lisse-Lotte Løgtholt Hansen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Det aftales, at Thorkil Kristensen er ordstyrer til næstkommende møde.

 

 

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje