Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

11. april 2024 - referat fra Seniorrådet

Dagsordner og referater fra Seniorrådet ligger på rådets egen hjemmeside på adressen seniorraadet.aalborg.dk

11. april 2024 - referat fra Seniorrådet Referat fra Seniorrådet 2024-04-11

Seniorrådet 11. april 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Carsten Møller Beck orienterede om Fremtidens Plejehjem.

Derudover blev Seniorrådet orienteret om styrkelse af intern vikardækning på Aalborg Kommunens plejehjem. Seniorrådet følger projektet tæt.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a (Bilag 1) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.

Beslutning

 

Vi noterer os med tilfredshed, at Team Brobyggerne og de forebyggende medarbejdere i fremtiden vil være de medarbejdere, der varetager de forebyggende hjemmebesøg. Det er vores opfattelse, at det er afgørende, at de involverede aktører har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at løfte opgaven med høj kvalitet og professionalisme.

I forhold til udvikling af nye tiltag for at opspore ensomhed blandt målgruppen, anbefaler Seniorrådet, at der lægges særlig vægt på implementering af sociale initiativer og styrkelse af samarbejdet med frivillige organisationer. Det er vores overbevisning, at en tilgang med det hele menneske i centrum,  der inddrager både professionelle og frivillige ressourcer, vil være mest effektiv i arbejdet med at bekæmpe ensomhed og styrke det sociale netværk for ældre borgere.

Endvidere opfordrer Seniorrådet til, at der skabes mulighed for løbende evaluering af indsatsen, herunder en systematisk opfølgning på resultater og tilbagemeldinger fra borgerne. Dette vil sikre, at de forebyggende hjemmebesøg fortsat tilpasses borgernes behov og udviklingen i samfundet.

I lyset af den betydning, de forebyggende hjemmebesøg har for borgernes trivsel og livskvalitet, opfordrer Seniorrådet til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til området i kommunebudgettet for at sikre en sammenhængende og kvalitetsfuld indsats.

Vi ser frem til at følge implementeringen af Kvalitetsstandard 2024 for Forebyggende Hjemmebesøg og står til rådighed for yderligere drøftelse af ovenstående.


Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for hjælp efter servicelovens § 83 og § 83 a (bilag 1-5) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.

Beslutning

Generel information:

Seniorrådet anerkender et flot udført arbejde med alle kvalitetsstandarder, og vil især bl.a. være opmærksomme på :

Side 6:
Skærmbesøg, beskrives således: Hvis visitationen eller hjemmeplejen har vurderet, at borgeren er i stand til at modtage hjælp via skærm, vil man få hjælp på denne vis, hvis man har valgt den kommunale leverandør. Seniorrådet vil følge skærmbesøg nøje , men mener, at borgeren frit burde kunne vælge til eller fra.

Side 7:
Seniorrådet vil i lighed med tidligere gøre opmærksom på, at arbejdet skal udføres af uddannede medarbejdere, men anerkender, at Senior og Omsorg medvirker til at uddanne social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, hvilket betyder, at det kan være en elev, der yder hjælpen, når det i perioder ikke er muligt at skaffe faglært personale

Personlig Hjælp og Pleje i eget hjem.
Side 5:
Seniorrådet mener stadig , at borgere, der ikke har et nært netværk, skal have tilbud om ledsagelse til læge eller sygehus.

Praktisk Hjælp
Side 4:
Hvad er formålet med hjælp til rengøring og tøjvask ? Da formålet med hjælpen er at sikre, at din bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig forsvarlig mener Seniorrådet, at der skal gøres opmærksom på at borgeren kan søge at få hovedrengøring.

Side 5:
Fremmedord i teksten: Hjælp, der er egnet til skærmbesøg kan fx være støtte og guidning til at sortere vasketøj og sætte vaskemaskinen i gang. Seniorrådet mener, at der skal bruges et dansk ord f.eks. vejledning Madservice:

Side 6:
Denne hjælp kan også gives som støtte og guidning over skærm, hvis hjælpen du har behov for, vurderes egnet til det. Seniorrådet mener, at der skal bruges et dansk ord f.eks. vejledning

Side 10:
Seniorrådet bemærker, at mad af fars er hakket kød, som iblandes andre råvarer, og selv om Seniorrådet er tilfredse med, at der er fokus på sunde og klimavenlige måltider i fødevarestrategien i Aalborg kommune er det bekymrende, at der kan være menuer med mindre eller ingen kød, og Seniorrådet vil holde øje med, at den ene udbudte hovedret er en kødret og at der ikke, som beskrevet kan forekomme kødfri eller mindre kød på menuen på samme dag.

Seniorrådet har stadig bekymring for, at nogle borgere vælger andre løsninger og køber billigere og mindre sund mad , da prisen på mad i Madservice er høj i sammenligning med andre muligheder.
Ligeså er Seniorrådet bekymret for frafald i valg af Aalborg Madservice, dersom tilbud om varm udbragt mad ophører.

Hjælp til beboere på plejehjem.
Side 6:
Seniorrådet mener det skal fremgå af kvalitetsstandarderne, at plejehjems beboere, skal have tilbud om ledsagelse til læge eller sygehus.

Overordnet set mener Seniorrådet, at billedvalget skal gennemgåes i alle kvalitetsstandarderne.


Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (Bilag 1) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.

Beslutning

Vi, Seniorrådet i Aalborg, ønsker at udtrykke vores dybe tilfredshed med de foreslåede kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Aalborg Kommune. Vi tror fuldt og fast på, at disse standarder vil være til stor gavn for vores ældre medborgere.

Kvalitetsstandarden tydeliggør kommunens ansvar for at levere træning til borgere i eget hjem og på plejehjem. Vi ser positivt på kommunens fokus på at fremme borgeres mulighed for et selvstændigt liv og at øge deres livskvalitet gennem rehabilitering og træning i tæt samarbejde mellem borgeren, kommunens medarbejdere og netværket omkring borgeren.

Det glæder os at se, at træningen vil være tilpasset den enkeltes behov og målsætninger, og at både genoptræning og vedligeholdende træning vil have et individuelt fokus. Vi anerkender betydningen af, at træningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og at der løbende vil være mulighed for at justere mål og delmål undervejs i forløbet.

Vi vil gerne rose kommunens værdier omkring nærvær, ansvarlighed og respekt, og vi tror på, at disse værdier vil være med til at sikre et godt samarbejde mellem borgerne og kommunens medarbejdere.

Samlet set ser vi frem til implementeringen af disse kvalitetsstandarder og mener, at de vil bidrage positivt til ældre borgere i Aalborg Kommune.


Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorgs-udvalget indstiller, at Byrådet godkender

at der til Forvaltning Senior og Omsorg, anlæg, gives en tillægsbevilling på 46,4 mio. kr. i merudgifter i budget 2024 jf. bilag 1

at der til Forvaltning Senior og Omsorg, anlæg, gives en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. i merindtægter i budget 2024 jf. bilag 1

at der fra Forvaltning Senior og Omsorg, anlæg, overføres 3,0 mio. kr. i merudgift/mindreudgift til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter jf. bilag 1.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at Byrådet godkender

at der vedrørende Senior og Omsorg, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 54,250 mio. kr. som merudgift til budget 2024, hvoraf 2,096 mio. kr. vedrører eksternt finansierede projekter

at der vedrørende Senior og Omsorg, serviceudgifter, hensættes 0,178 mio. kr. på status

 

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalgets godkendelse, at vedlagte regnskab 2023 med bilag fremsendes til Økonomi og Erhverv til behandling i Økonomiudvalg og ByrådBeslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd, By og Land, Børn og Unge, Senior og Omsorg og Sundhed og Kultur fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets, By- og Landskabsudvalgets, Børn- og Undervisningsudvalgets, Senior- og Omsorgsudvalgets, Sundheds- og Kulturudvalgets og Økonomiudvalgets drøftelse, 2. årsstatus for ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3.

Årsstatus behandles ligeledes i Psykiatriledelsen v. Region Nordjylland og Politiledelsen ved Nordjyllands Politi og på Fællesmøde mellem Politiledelse, Psykiatriledelse og Økonomiudvalg.

Senior- og Omsorgsudvalget 20-03-2024

Drøftedes.

Kristoffer Storm og Peter Larsen var fraværende.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Seniorrådet har været på en spændende meget flot tilrettelagt og interessant studietur til Kolding med besøg på 3 plejehjem.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Faggruppen vedr. ønske om fremmødevalg orienterede om, at de fortsat arbejder på at der afholdes fremmødevalg til Seniorrådet i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i 2025. Faggruppen afventer en tilbagemelding fra borgmesteren og orienterer Seniorrådet når der er nyt.

Faggruppen Synlighed orienterede om Seniorråd/Lokalråd/ Centerråd besøg på aktivitetscentre i lokalområde Vest.

Bilag

Åben

Beslutning

Orientering om status fra projekt om udvidet samarbejde mellem Senior og Omsorg og omsorgstandplejen.

Orientering fra arbejdsgruppen om borgerens faste team.

Orientering fra redaktionsgruppen Dit Blad.

Orientering om nyt fra lokalrådene, hvor lokalråd Nord har valgt Steen Frandsen til formand og Lars Brandborg til næstformand.
Keld Jørgensen orienterede om et godt fællesmøde for lokalrådene og efterfølgende møde i lokalråd vest.

Bilag

Åben

Beslutning

Orientering om dialogmøde med Sundhed- og Kulturforvaltningen, hvor formand og næstformand har deltaget.

Formandskabet havde stillet spørgsmål til nedlæggelse af bogbusser, og det blev oplyst at udover bydelene Godthåb, Skalborg, Gug og Grønlands Torv, så nedlægges stopstederne for bogbusserne i Vaarst, Nørholm, Fjellerad og Sebbersund.
Derudover blev der orienteret om status på samarbejdet med sundhedsklynger og frivilligstrategi.
Formandskabet ønskede at høre forvaltningens syn på problematikken om samspillet mellem ældrelov og sundhedslov eller mangel på samme i Regeringens udspil til  ny ældrelov.

Der afholdes 7-by-møde i Aarhus. Seniorrådet deltager med 4 medlemmer.

Formanden er inviteret og deltager i møde på SOSU-skolen, som er interesseret i at høre om Seniorrådets arbejde.

Seniorrådet orienteres om budget 2025/2028 til august.  

4 Seniorrådsmedlemmer deltager i Danske Ældreråd repræsentantskabsmøde i Nyborg den 6-7.maj.

 

 

Åben

Indstilling

By-og Landskabsforvaltningen har sat parkeringspolitikken til offentlig høring .

https://www.aalborg.dk/HearingMedia/parkeringspolitik2024_ZtJ1.pdf,

Seniorrådet er meget forundret over og utilfreds med, at parkeringspolitikken alene har været sendt i offentlig høring, og ikke i tide er blevet fremsendt direkte til  Seniorrådet for  behandling  og udarbejdelse af høringssvar. Seniorrådet  har høringsret til alt, der vedrører ældre i Aalborg kommune, og det gør parkeringspolitik i høj grad. 

Seniorrådet mener ikke By- og Landskabsforvaltningen har overholdt retningslinjerne for at skulle fremsende sådanne  høringssager direkte til Seniorrådet, og når det ikke er sket, undrer det os også at erfare, at man, uden at invitere Seniorrådet har afholdt orienterings/dialogmøder med bl.a. samråd m.fl., 

Rådmanden er kontaktet desangående,  men da den offentlige høringsfrist udløb den 29.marts 2024, valgte Seniorrådet  at give høringssvar til den offentlige høring.


Beslutning

Høringssvar fra Seniorrådet: 
Vedrørende Parkeringspolitikken i Aalborg kommune.

Som en reaktion på det foreslåede Parkeringspolitik for Aalborg Kommune, ønsker vi i Seniorrådet, at fremhæve to afgørende punkter, der er af særlig betydning for to specifikke samfundsgrupper: handicappede og ældre borgere.

Det er afgørende, at Parkeringspolitikken integrerer foranstaltninger, der imødekommer behovene for handicappede borgere. 

For at sikre et inkluderende bymiljø, bør der lægges vægt på at tilbyde handicapparkering tæt på centrale områder, hvor aktiviteter og handel finder sted.
Dette inkluderer ikke blot nuværende handicap  p-pladser, men vil også kræve en kraftig udvidelse af de muligheder vi ser i dag og med tilgængelighed for køretøjer med handicapfaciliteter. 

Derudover bør der tages højde for mulighederne for, at handicappede kan holde parkeret på handicapparkeringspladser uden nogen tidsbegrænsning, så de ikke føler sig begrænsede i deres aktiviteter

Desuden er det afgørende at sikre, at ældre borgere har adgang til parkeringsmuligheder tæt på byens centrum. 

Ældre mennesker kan have vanskeligheder med at dække lange afstande til fods, og derfor er det vigtigt, at der findes parkeringsfaciliteter, der er tilgængelige og bekvemme for dem. 

Dette kan omfatte dedikerede parkeringspladser i umiddelbar nærhed af indkøbsområder og andre centrale steder, hvor ældre ofte befinder sig. 

Derudover bør der være hensyntagen til ældres mobilitet ved at sikre tilstrækkelig plads og tilgængelighed for køretøjer, der er tilpasset ældre medborgere.

I lyset af disse behov opfordrer vi til, at konkrete foranstaltninger iværksættes.
Dette vil ikke blot bidrage til at skabe et mere inkluderende og tilgængeligt bymiljø, men også støtte op om målene for Mobilitet 2040 ved at fremme en bæredygtig og inkluderende transportsystem.


Åben

Indstilling

Næstformand Gylla Brandborg foreslår, at der udpeges en suppleant til næstformanden som kan træde til i forbindelse med ferie.

Beslutning

Udsat.

Åben

Indstilling

Seniorrådsmedlem Keld Jørgensen har fremsendt forslag til ændring af Seniorrådets forretningsorden.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Åben

Indstilling

Seniorrådsmedlem Keld Jørgensen ønsker at drøfte Seniorrådets retningslinjer for udbetaling af kørselsgodtgørelse og diæter.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Åben

Beslutning

Udsat.

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje