Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

14. december 2023 - referat fra Seniorrådet

Dagsordner og referater fra Seniorrådet ligger på rådets egen hjemmeside på adressen seniorraadet.aalborg.dk

14. december 2023 - referat fra Seniorrådet Referat fra Seniorrådet 2023-12-14

Seniorrådet 14. december 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Orientering om at der pt. opleves et højt sygefravær blandt personalet, hvilket giver udfordringer ifht. afløsning.

Ældre og Sundhed har igangsat et projekt som skal medvirke til at imødekomme udfordringer med rekruttering af personale og øget antal af borgere, Der undersøges muligheder for at ansætte andre personalegrupper på plejehjem, således alle gode kompetencer kan komme i spil til at løse opgaverne. Forslaget er, at der skal ansættes terapeuter på både plejehjem og i hjemmeplejen.

I budget 2024 er der afsat 2 mio. kr. til styrkelse af vejlederkompetencer.

Projekt om inspirationsansættelser på plejehjem udbredes i 2024. Formålet er, at få skabt en interesse for faget hos unge på 15-17 år, således de har lyst til at søge ind på uddannelsen.

Orientering om status på plejehjemmet Elmely, hvor der ved udgangen af december er 22 beboere tilbage.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior og Omsorgsudvalgets orientering,  årsrapporten for tilsyn med leverandører af hjemmepleje (vedlagte bilag 1).Senior- og Omsorgsudvalget 15-11-2023

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Beslutning

Til orientering.

Seniorrådet gør fortsat opmærksom på, at kommunen ikke bør føre tilsyn med sig selv.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender

at kvalitetsstandarderne for 2023 for hhv. forebyggende hjemmebesøg (bilag 1), rehabiliteringsforløb, personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, hjælp til beboere på plejehjem (bilag 2, 3, 4, 6), samt for genoptræning og vedligeholdende genoptræning (bilag 7) videreføres uændret i 2024,

at kvalitetsstandarden for 2023 for madservice videreføres i 2024 i en tilrettet version, der afspejler, at Madservice Aalborg pr. 1. januar 2024 kun leverer kølemad (bilag 5).

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender, at tilsynspolitikken for hjemmepleje 2023 (bilag 1) videreføres uændret i 2024.

 Beslutning

Til orientering.

Seniorrådet forventer at der føres stikprøver 24 timer i døgnet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget og Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet

At oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til orientering.

At Byrådet godkender anbefaling om, at der ikke udarbejdes en særskilt juridisk handleplan for styrkelse af sagsbehandlingen i Aalborg Kommune, som følge af omgørelsesprocenterne for 2022.

Senior- og Omsorgsudvalget 04-10-2023

Anbefales.

Daniel Borup var fraværende.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior og Omsorgsudvalget

at budgetfordeling 2024 for sektor Senior og Omsorg godkendes,

at styringsprincipper for sektor Senior og Omsorg godkendes,

at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage eventuelle budgettekniske justeringer i løbet af året.

Beslutning

Til orientering.

Seniorrådet har ingen kommentarer til fordelingen af midlerne, men udtrykker bekymring for at det er et meget stramt budget for både borgere og medarbejdere.

 

Bilag

Åben

Beslutning

Seniorrådet ønsker at der afholdes 4 dialogmøder årligt, således der er mulighed for at komme mere i dybden med emnerne.

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til udbetaling af mødediæter, kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af Aalborg Kommunes Seniorråd godkendes som høringsgrundlag.

Senior- og Omsorgsudvalget 15-11-2023

Godkendt, idet der tilføjes, at der ydes kørselsgodtgørelse til møder i arbejdsgrupper, som Seniorrådet nedsætter.

Daniel Borup var fraværende.

Beslutning

Seniorrådet blev orienteret om det fremsendte materiale.

Seniorrådet er enig i, at der skal udarbejdes retningslinjer for udbetaling af diæter mm. til Seniorrådets medlemmer, for at skabe samme gennemsigtighed og åbenhed om rammerne for ydelser til Seniorrådet, som der fremover vil være for Byrådet og de politisk udpegede organer i Aalborg kommune som fx Integrationsrådet og Handicaprådet.

Nuværende Seniorråd har oprettet faggrupper, hvilket medfører mødeaktiviteter, der ikke tidligere har fundet sted, og Seniorrådet bemærker med tilfredshed, at Senior- og Omsorgsudvalget anerkender disse faggrupper, idet udvalget i deres godkendelse af høringsgrundlaget tilføjer: Godkendt, idet der tilføjes, at der ydes kørselsgodtgørelse til møder i arbejdsgrupper, som Seniorrådet nedsætter.

I sagsbeskrivelsen bemærkes: Udkastet til retningslinjer for Seniorrådet følger den hidtidige praksis. Forslaget vurderes således ikke at have en selvstændige budgetpåvirkning. Men eftersom Seniorrådet ikke tidligere har haft disse faggrupper har kørselsgodtgørelse til deres møder ikke været i Seniorrådets budget. Seniorrådet forventer fra 2024 og fremover at få tildelt budget hertil.

 

Bilag

Åben

Beslutning

Seniorrådet evaluerer faggrupperne på kommende møde.

 

Bilag

Åben

Beslutning

Seniorrådets side på Aalborg Kommunes hjemmeside bliver snart offentliggjort. Formanden har foreslået, at der på hjemmesiden er et samlet overblik over hvilke høringssvar Seniorrådet har givet. Dette ønske er imødekommet og det bliver derfor muligt for borgerne let at finde alle høringssvar.

Danske Ældreråd har inviteret formænd/næstformænd til temamøde om bl.a. ny ældreråd og seniorrådets budgetter.

Næstformanden orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds konference i Vingsted.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Kurt Bentsen orienterede om fællesmødet med lokalrådene den 6. december.

 

Bilag

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Der har været henvendelser til et af seniorrådets medlemmer om prisstigninger for fjernvarme. Der er mulighed for at søge varmetilskud.

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje