Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

12. oktober 2023 - referat fra Seniorrådet

Dagsordner og referater fra Seniorrådet ligger på rådets egen hjemmeside på adressen seniorraadet.aalborg.dk

12. oktober 2023 - referat fra Seniorrådet Referat fra Seniorrådet 2023-10-12

Seniorrådet 12. oktober 2023

Åben

Beslutning

Kirsten Algren kan ikke godkende dagsorden punkt 7 og 8, da punkterne kun indeholder en overskrift uden indhold.
Punkterne bør sættes under evt. og udskydes til et kommende møde.

Et flertal ønsker at gennemføre dagsorden som den er fremsendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Beck orienterede om plan for rammerne og plan for nedlukning af plejehjemmet Elmely. Dog misbilliger Seniorrådet lukning af et særdeles velfungerende plejehjem og flytning af beboere før tid.

Der er en principbeslutning om at Aalborg Kommune i fremtiden skal have faste teams i hjemmeplejen.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Den yderlige udgift til kontingent til Danske Ældreråd tilføres nuværende budget.

Seniorrådets formandskab indsender yderligere dokumentation for ønsker til budget 2024 og dækning af eventuelle merudgifter til budget 2023.

Åben

Beslutning

Seniorrådet ser med tilfredshed på at arbejdsgruppen har taget højde for en evt. tilbagekaldelse, som eksempelvis produktionsfejl eller af sikkerheds- og sundhedsmæssige grunde og en evt. ændring af produktsammensætning som følge af ændringer i lovgivningen og /eller myndighedskrav og at der er mulighed for at købe nye "versioner" af kørestolen.

Det er meget positivt, at der leveres vareprøver af de tilbudte kørestole som vurderes af faggruppe/produktudvalg.


Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget

At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2022 (bilag 1) tages til orientering.

At forslag til vejledende frister i 2024 for sagsbehandlingstiden (bilag 2) godkendes som høringsgrundlag.


Senior- og Omsorgsudvalget 04-10-2023
Godkendt.

Beslutning

Kirsten Algren var fraværende.

Seniorrådet tager Status for overholdelse af den vejledende svarfrist i 2022 til efterretning.

I forslag til vejledende svarfrister for sagsområder i Senior og Omsorg i  Aalborg Kommune – 2024 ser Seniorrådet det som problematisk, at der er      8 ugers frist til behandling af hjælpemidler iht. lov om social service § 112. For eksempel godkendelse af lån af rollator efter hjemsendelse fra hospital, da det vil være til skade for borgeren ved ikke at kunne være mobil i 8 uger. En sådanne frist bør som maksimun have en behandlingstid på 8 dage.


Bilag

Åben

Beslutning

Kirsten Algren var fraværende.

Seniorrådet har drøftet udarbejdelse af høringssvar og aftalte den fremtidige procedure.

Åben

Beslutning

Kirsten Algren var fraværende.

Næstformand Gylla Brandborg udarbejder nyt forslag som fremsendes til Seniorrådets medlemmer. Punktet drøftes på næstkommende seniorrådsmøde til endelig godkendelse.

Åben

Beslutning

Kirsten Algren og Bibi Back var fraværende.

Seniorrådet har fået en orientering om det afholdte fællesmøde med lokalråd nord og vest.

Åben

Beslutning

Kirsten Algren og Bibi Back var fraværende.

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Kirsten Algren og Bibi Back var fraværende.

Til orientering.

Seniorrådet har modtaget invitationer til temadag i Danske Ældreråd og konference i Vingsted.

Formand og næstformand er inviteret til 7-by-møde i Odense.

Formand og næstformand har deltaget i workshop i Aabybro om kommunikation til bl.a. pressen.

Formand og næstformand har deltaget i dialogmøde med Sundhed- og Kulturforvaltningen, hvor de bl.a. er blevet orienteret om udmøntning af besparelser, herunder ubemandede bogvogne og reduktion i tilskud til Aalborg Seniorsport.

Seniorrådet gennemgik og godkendte emner til dialogmødet med Senior- og Omsorgsudvalget den 15. november.

Åben

Beslutning

Kirsten Algren og Bibi Back var fraværende.

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Kirsten Algren og Bibi Back var fraværende.

Intet.

Åben

Beslutning

Kirsten Algren og Bibi Back var fraværende

Intet.

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje