Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

14. september 2023 - referat fra Seniorrådet

Dagsordner og referater fra Seniorrådet ligger på rådets egen hjemmeside på adressen seniorraadet.aalborg.dk

14. september 2023 - referat fra Seniorrådet Referat fra Seniorrådet 2023-09-14

Seniorrådet 14. september 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets orientering årsrapporten for sundhedsfagligt tilsyn på plejehjem.

 

Beslutning

Til orientering.

Seniorrådet forventer, at der bliver taget hånd om og handlet på de plejehjem med de laveste scorer.

 

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets orientering årsrapporten for socialfagligt tilsyn på plejehjem.

Beslutning

Til orientering.

Det socialfaglige tilsyn viser at størstedelen af beboerne er tilfredse og glade på det enkelte plejehjem. De problemstillinger der er beskrevet er der taget hånd om med individuelle handleplaner og indsatser.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til revideret kvalitetsstandard for 2023 for hjælp efter servicelovens § 83 og § 83 a (bilag 1-4), der muliggør skærmbesøg som leveringsmetode, godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 4. oktober 2023.Beslutning

Seniorrådet tager kvalitetsstandard 2023 til efterretning, men bemærker, at det alene er visitator, der skal beslutte om en borger er egnet til at modtage ydelser via skærmbesøg, og vi fastholder vores høringssvar fra Seniorrådsmødet den15.06.2023 punkt 4: Etablering af Skærmenhed og e-distrikt i Frit Valg:

Seniorrådet ser meget positivt på etablering af skærmenhed og e-distrikt Frit Valg, som vi mener mange borgere vil tage positivt imod.
Seniorrådet påpeger dog, at det for borgeren skal være helt frivilligt at modtage hjælpen digitalt, således borgeren til enhver tid selv kan vælge eller omvælge ønsket om den visiterede hjælp skal modtages ved besøg i hjemmet eller digitalt.


Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Seniorrådet drøfter høringsversion af ny Digitaliseringsstrategi for Aalborg Kommune med henblik på udarbejdelse af høringssvar.

Sidse Kristensen, chef for Administrationsafdelingen i Senior og Omsorg og Dianne Østergård Nielsen, konsulent i Digitaliseringsenheden, Økonomi og Erhverv deltager i behandlingen af punket.

Beslutning

Fremtiden er mere digitalisering, og Aalborg Kommune har en meget ambitiøs strategi, som Seniorrådet ser frem til at kunne få en positiv virkning på ældreområdet.

Seniorrådet hilser velkommen, at gennemførsel af strategien vil kunne afhjælpe problemet med manglende arbejdskraft på plejehjem og i hjemmeplejen.

Seniorrådet har dog visse og store betænkeligheder, idet en del seniorer stadig ikke føler sig trygge i den digitale verden, og der skal virkelig sikres, at ingen føler sig tilsidesatte og risikerer at falde ned mellem 2 stole. Ikke alle bryder sig om, at skulle besvære sine pårørende , men det er dog meget positivt, at der er fokus på, at det for den enkelte vil blive lettere, at få hjælp af familiemedlemmer eller støttepersoner med digitale fuldmagter.

Borgeren skal kunne frasige sig pligten til digitalisering, uanset om borgeren er modtager af digital post eller ej.

Strategien omtaler data sammenhæng og fælles kommunale ramme arkitekter, hvilket Seniorrådet ser som meget positivt, da borgerens data således kan være tilgængelig for alle forvaltninger, andre kommuner, Regionen og Staten, hvilket vil lette borgerens henvendelse til det offentlige.

Mange seniorer er allerede digitaliseret og vil se frem til yderligere let tilgængelighed til det offentlige og en del bruger allerede i dag Aalborg Kommunes borgerbooking, som giver den enkelte borger en mærkbar frihed.

 

 


Bilag

Åben

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Til orientering.

Formand/næstformand er inviteret til workshop i danske ældreråd om kommunikation.

Invitation fra danske ældreråd vedr. temadage. Formanden har fremsendt mail med invitationer til alle.

Dialogmøde med senior- og omsorgsudvalget er flyttet til den 15. november. Input til dagsorden fremsendes til formandskabet. Der blev aftalt at Seniorrådet afholder ekstraordinært møde den 5. oktober kl. 10-12, hvor forslag til dagsorden drøftes.

 

 

 

Åben

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Beslutning

Til orientering.

 

Bilag

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje