Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

11. marts 2024 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

11. marts 2024 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 11. marts 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, 

at der til anlægssummen for Stigsborg havnefront, Stigsparken gives en tillægsbevilling på 12,3 mio. kr. i merudgifter i 2024, med det formål at færdiggøre et større areal af Stigsparken til Børne og Unge Universets åbning i 2025,

at der til anlægssummen for Stigsborg havnefront, Stigsparken gives en tillægsbevilling på -12,3 mio. kr. i mindreudgifter i 2026,

at der til anlægssummen for Stigsborg havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i merudgifter i 2024, med det formål at sikre eleverne på Børne og Unge Universet en sikker skolevej fra den vestlige del af Nørresundby til skolen, og

at der til anlægssummen for Stigsborg havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej gives en tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. i mindreudgifter i 2027.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der i forbindelse med salg af Aalborg Kommunes faste ejendomme ved aftaler, der indgås efter den 1. april 2024, hos køber opkræves

 • et skødegebyr for Aalborg Kommunes oprettelse og ekspedition af skøder. Gebyret fastsættes pr. 1. april 2024 til 2.000 kr., inkl. moms. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar efter nettoprisindekset, samt
 • 100% af tinglysningsafgiften.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 2.032.
 • forslag til Lokalplan 2-2-118.
 • miljørapport for Lokalplan 2-2-118 og Kommuneplantillæg 2.032.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.
By- og Landskabsudvalget bemærker, at det overordnede vejnet i området og fremkommeligheden bliver påvirket af den øgede trafik til og fra lokalplanområdet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 9.027.
 • forslag til Lokalplan 9-6-110.
 • miljørapporten for Lokalplan 9-6-110 og Kommuneplantillæg 9.027.
 • miljøkonsekvensrapport for Energipark Tuekær samt udkast til §25 tilladelse (VVM).
 • at forslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 3.037 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 3-2-110 endeligt uden ændringer.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 3.043 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 3-5-105 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

For at muliggøre at længernes fremspring fra hovedvolumen mod Hobrovej kan bidrage til at mindske et monotont facadeudtryk, justeres bestemmelse pkt. 6.2 vedr. facader således, at længernes facader mod Hobrovej kan have et anderledes udtryk end de resterende facader.

Lokalplanens bestemmelser

 • Pkt. 6.2 ændres til:
  Længer, den vestlige del ift. hovedvolumen: Vinduer skal fremstå som enten huller i mur eller vinduesbånd og skal alle udformes efter samme princip. Alle vinduer skal placeres ud fra den samme horisontale linje for hver etage på alle facader.
  Længer, den østlige del ift. hovedvolumen: Der kan maksimalt anvendes 2 forskellige vinduesprofiler. Undtaget er hovedindgangen, hvor der kan anvendes en tredje vinduesprofil. Vinduerne skal følge de samme vertikale linjer. Se principtegningerne i bestemmelseskommentaren. Alle fremspring skal fremstå ens ud mod Hobrovej.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 4-10-111.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Udvalgsmedlem Peter Larsen, SF fremsender til godkendelse i Børne- og Undervisningsudvalget;

at kompetencen til at træffe afgørelse i sager om skoleudsættelse delegeres fra skolechefen til lederen i barnets daginstitution

at fristen for afgørelser ændres til 1. april 

Børne- og Undervisningsudvalget 06-02-2024:

Ikke godkendt med bemærkning.

Det har i mange år været holdningen i Aalborg Kommune, at ingen børn skal for tidligt i skole, og det skal være gældende, uanset hvor kompetencen til skoleudsættelse ligger.

Udvalget ønsker at følge tendensen omkring skoleudsættelse og omgængere hvert år ved orientering til udvalget om skoleindskrivning.
Med baggrund i besparelsen på ledelse i daginstitutionerne ved seneste budget, og med baggrund i, at der ikke i dag er udfordringer for forældre og pædagogisk personale med proceduren, er det ikke hensigtsmæssigt at flytte den endelige beslutning om skoleudsættelse til den pædagogiske leder.

For forslaget stemmer Peter Larsen.
Imod forslaget stemmer Morten Thiessen, Mikael Simonsen, Lisbeth Lauritsen, Søren Kusk og Lasse Puertas Navarro Olsen.

Peter Larsen benytter standsningsretten og ønsker sagen indbragt for byrådet. Det bemærkes i den sammenhæng, at andet "at" udgår inden byrådsbehandling, idet tidsplan for afgørelse følger deadline for skoleindskrivningen til børnehaveklassen.

Lotte Finck var fraværende.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Beslutning

For stemte: 2 (SF - Socialistisk Folkeparti)

Imod stemte: 27

Ikke godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender status på implementering af Nye Fælles Veje, herunder at der ikke udarbejdes en revideret udgave af strategien

Job- og Velfærdsudvalget anbefaler status på implementeringen med bemærkning om, at de berørte
forvaltninger på baggrund af Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning til punktet, opfordres til at
udarbejde ny sag. Den nye sag ønskes med henvisning til “mere tid til kerneopgaven” at belyse
konsekvenser i tilfælde af, at strategien ikke fortsættes, samt overblik over øvrige strategier og politikker af
relevans for området.

Dennis Charles Hansen og Anna Aaen var fraværende.

Børne- og Undervisningsudvalget tager status til efterretning og kvitterer positivt for det arbejde som Nye Fælles Veje har tilvejebragt. Udvalget kvitterer ligeledes positivt for, at der ikke ses anledning til at revidere strategien.
I den henseende bemærker udvalget, at man ikke ser behov for at strategien skal fortsætte. Dette
begrundes i relation til ”Mere tid til kerneopgaven” og med viden om at intentionerne og anbefalingerne i
Nye Fælles Veje erstattes af de nye udviklingsstrategier i Job og Velfærd samt i Børn og Unge. I Børn og
Unge ses dette blandt andet i den nye Børn og Ungepolitik og i strategien Stærke Fællesskaber.

Lotte Finck var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget:

Rikke Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender status på implementering af Nye Fælles Veje, herunder at der ikke udarbejdes en revideret udgave af strategien.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der indenfor By og Lands anlægsbudget i 2024, sektor Veje omdisponeres 2,4 mio. kr. fra projektet ”Trafikforbedring Halsvej” til realisering af projektet ”Den Grønne Arena” jf. sagsbeskrivelsen, og

at By og Land anmodes om at udarbejde en opdateret beskrivelse af projektet ”Trafikforbedring Halsvej” til budgetlægningen for 2025.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at niveauet for det årlige reduktionskrav på serviceudgiftsområdet fastsættes til 0,5% med henblik på forøgelse af likviditeten og til imødegåelse af uforudsete begivenheder

at budgetseminaret afvikles som dagsarrangement d. 3. september

at den vedlagte tids- og aktivitetsplan er udgangspunktet for den kommende budgetproces, herunder datoer for bl.a. udvalgenes afleveringsfrister, budgetseminar og budgetbehandlinger i byrådet mv.

Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

At første "at" i indstillingen ændres til:
at niveauet for det årlige reduktionskrav på serviceudgiftsområdet fastsættes til 0,5% som tilføres kassen, samt at alle udvalg udarbejder beskrivelse af yderligere 0,25% reduktion til at imødegå uforudsigelige udgifter og revurderede forudsætninger.

For ændringsforslaget stemte: 4 (Venstre)

Imod ændringsforslaget stemte: 25

Ændringsforslaget er herefter ikke godkendt.

Indstillingen er godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender nyt revisionsregulativ for Aalborg Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender ændring i udpegninger til diverse bestyrelser og udvalg.

 

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender til byrådet - orientering om status vedrørende forsøget med 4-dages arbejdsuge.

Sagsbeskrivelse

Byrådet drøftede den 27. marts 2023 en forsøgsordning med afprøvning af 4-dages arbejdsuge. Forsøget skulle ses som et element i forhold til at øge fleksibiliteten omkring privatliv og arbejdsliv. Det blev besluttet at give mulighed for en prøveperiode med 4-dages arbejdsuge på udvalgte arbejdspladser, inden for ”forvaltnings-, daginstitutions- og ældreområdet”. Det skulle være frivilligt for den enkelte medarbejder at deltage.

Med afsæt i de udvalgte områder, og efter drøftelse i Direktørgruppen og HMU, blev der igangsat en proces i Senior og Omsorg (ældreområdet), Børn og Unge (daginstitutionsområdet) og Job og Velfærd (forvaltningsområdet), med at afdække, om der var arbejdspladser, som ønskede at deltage i forsøget. I den forbindelse har forvaltningernes MED-organisation, herunder de enkelte arbejdspladsers LMU, været involveret.

I Senior og Omsorg har processen omkring 4-dages arbejdsuge medført drøftelser, som blandt andet har omhandlet, hvordan fleksibel arbejdstid på samme tid kan imødekomme medarbejderes ønsker og arbejdspladsens behov. Resultatet af denne proces har været, at flere arbejdspladser har udvist interesse for at arbejde med fleksibel arbejdstid, men arbejdspladserne har ikke ønsket en model, som falder ind under forsøget med en ren 4-dages arbejdsuge.

I Job og Velfærd har drøftelserne resulteret i, at der er fremsendt to forslag til indgåelse i forsøget fra Job- og Uddannelsesafdelingen - hhv. Job- og Aktivhuset og Job- og Integrationshuset. Drøftelserne bærer præg af, at behovet er en model med udvidet fleksibel arbejdstid og således ikke en afprøvning af en ren 4-dages arbejdsuge. Medarbejdernes ønsker ligger indenfor gældende rammer for tilrettelæggelse af arbejdstiden lokalt på arbejdspladserne og er derfor blevet iværksat.

I Børn og Unge er drøftelserne om en 4-dages arbejdsuge fortsat i gang. 4-dages arbejdsuge drøftes sammen med andre muligheder for fleksibel arbejdstid, heriblandt forskellig arbejdstid over 2 uger samt faste fridage. 

Generelt opleves der gode muligheder for afprøvning af forskellige former for fleksibel arbejdstid, dels gennem overenskomster og arbejdstidsaftaler og dels gennem de lokale aftaler og kulturer på arbejdspladserne. Byrådets drøftelse og forslaget om afprøvning af 4-dages arbejdsuge har, både som positivt signal og som konkret forslag, været med til at skubbe til drøftelserne om fleksibel arbejdstid og optimal udnyttelse af de rammer og muligheder, der er i Aalborg Kommune.
Med de nuværende tilbagemeldinger forventes det ikke, at der kan laves en egentlig evaluering af forsøg med 4-dages arbejdsuge, som der blev lagt op til i byrådets drøftelse den 27. marts 2023. Men fleksibel arbejdstid, herunder bl.a. mulighed for 4-dages arbejdsuge, vil også fremover være et fokusområde i kommunen.

Beslutning

Til orientering.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Åben

Indstilling

Borgerrådgiveren fremsender til byrådets drøftelse borgerrådgiverens årsberetning for 2023.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Beslutning

Drøftedes.

Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Radikale Venstres byrådsgruppe har anmodet om, at følgende forslag optages på byrådets dagsorden til mødet den 11. marts 2024:

"Byrådet beslutter at indføre mulighed for at stille borgerforslag i Aalborg Kommune. Borgere kan herefter stille forslag, der kommer til behandling i byrådet, hvis der er tilstrækkeligt mange, der støtter forslaget.

Der oprettes en placering på kommunens hjemmeside, hvortil forslag kan indleveres. Juridisk kontor screener, at forslaget vedrører et kommunalt anliggende, der kan behandles i byrådet, hvorefter forslaget publiceres.

Hovedforslagsstilleren og mindst tre medforslagsstillere skal stå offentligt bag forslaget, mens støtter af forslaget kan støtte det anonymt med verifikation med MitID.

Hvis forslaget inden for et halvt år modtager støtte fra 1.000 personer, bosiddende i Aalborg Kommune, sættes forslaget til behandling i byrådet.

Begrundelse:
”Vi udvikler kommunen sammen” er en god overskrift for en kommune, der både vil være udviklingsorienteret og lydhør over for borgerne.

Aalborg Kommune henter inspiration til udvikling i et mangfoldigt samspil med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer og mange flere. De politiske partier har også en stor funktion i at kanalisere nye ideer ind i den politiske proces.
Samtidigt er der hele tiden brug for at udvikle demokratiet og forbedre borgernes muligheder for at blive hørt.

I Folketinget har der siden 2018 været mulighed for at stille borgerforslag med et krav om 50.000 støtter, for at få et forslag til behandling i Folketinget. 51 forslag har opnået dette og 9 af dem er blevet vedtaget.
Mange kommuner har efterhånden taget ideen til sig med gode erfaringer. Det foreslås, at Aalborg Kommune nu også tager ideen til sig. I Folketinget udgør kravet til antal støtter 1,17% af de stemmeberettigede. I Aalborg Kommune var der ved sidste valg 180.045 stemmeberettigede. Ved samme procent som på landsplan vil det give krav om godt 2.000 støtter. Det foreslås, at kravet sættes til 1.000 støtter, så det bliver lettere at få et forslag til behandling."

Økonomi og Erhverv bemærker
Flere kommuner har etableret ordninger med borgerforslag. Ordningerne varierer i forhold til rammer og kriterier. Såfremt byrådet vedtager at etablere en ordning, vil Økonomi og Erhverv anbefale, at der udarbejdes et forslag til en konkret model for borgerforslag i Aalborg Kommune, der godkendes af byrådet.

 

Beslutning

Økonomi og Erhvervs udarbejder et konkret forslag til model, der forelægges byrådet.

Torben Froberg Poulsen, Mette Ekstrøm og Maja Torp Nielsen var fraværende.

Lukket

Beslutning

Godkendt

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje