Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

22. januar 2024 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

22. januar 2024 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 22. januar 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen og Kristoffer Storm var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der ydes en kommunal lånegaranti på 10,5 mio. kr. til Aalborg Forsyning Vand A/S til finansiering af Fibernet,

at der ydes en kommunal lånegaranti på 9 mio. kr. til Aalborg Vand A/S til finansiering af byggemodninger, og

at der ydes en kommunal lånegaranti på 72,2 mio. kr. til Aalborg Vand A/S til finansiering af andre anlægsinvesteringer.

De kommunale lånegarantier ydes dels til en byggekredit med en løbetid på maksimalt to år, og dels til efterfølgende lån med en løbetid på henholdsvis 30 og 40 år.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen og Kristoffer Storm var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender forskrift for ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Aalborg Kommune.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen og Kristoffer Storm var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Økonomi og Erhverv, sektor Fælles Kommunale Udgifter, gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i merudgift til ekstern konsulentbistand vedrørende dataanalyser, (serviceudgift),

at der til hovedkonto 7, refusion af købsmoms gives en tillægsbevilling på 1.271.000 kr. i merindtægter som følge af dataanalyser,

at der til Job og Velfærd, sektor Børn og Familie, gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i merindtægter (Ikke rammebelagte driftsudgifter),

at der til Job og Velfærd, sektor Aktivering, gives en tillægsbevilling på 352.000 kr. i merindtægter vedrørende mellemkommunale betalinger, sociale ydelser og integration (budgetgaranteret udgift),

at der til Job og Velfærd, sektor Job og Uddannelse, gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i merindtægter vedrørende mellemkommunale refusioner, førtidspension (budgetgaranteret udgift), og

at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på 9.405.000 kr. i mindreindtægter svarende til det korrigerede budget på dataanalyser.

Økonomi og Erhverv fremsender endvidere til byrådets orientering

at dataanalyse foretaget i 2022 vedrørende det socioøkonomiske kriterium ”Børn af enlige forsørgere” har medført, at Aalborg Kommune har modtaget en merindtægt på 3.121.000 kr. i udligning i 2024, og

at dataanalyse foretaget i 2023 vedrørende det socioøkonomiske kriterium ”Børn af enlige forsørgere” forventes at medføre, at Aalborg Kommune vil modtage en merindtægt på 2.882.000 kr. i udligning i 2025.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen og Kristoffer Storm var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender fordeling af antal delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2024.

Økonomiudvalget har sagen til orientering den 22. januar 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen og Kristoffer Storm var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 4.058 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 4-3-106 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.

Forslag til ændringer i lokalplan

For bedre at sikre byggeriets indpasning i området anbefaler By- og Land, at indsigelser vedrørende af-standskrav til placering af bebyggelse i 3 etager samt tagterrasser medfører ændringer af lokalplanens bestemmelser. Desuden anbefales en tydeliggørelse af formulering af krav til ibrugtagning vedr. ubebyggede arealer. Sidstnævnte medfører ikke reelle ændringer.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 5.1 tilføjes: ”Ved opførelse af tagterrasser skal disse orienteres mod syd, ikke have udsyn mod Nielsmindevej og maks. udgøre 50 % af tagets overflade”.
 • I pkt. 5.2 tilføjes følgende til bestemmelse om afstand til delområdegrænse for bebyggelse i 3 etager: ”Kravet gælder ikke intern delområdegrænse mellem Delområde A og B samt delområdegrænse til Delområde G”. 
 • I pkt. 12.1 ændres: ”Ubebyggede arealer inden for delområdet er etableret i overensstemmelse med pkt. 7.1 - 7.3”.
 • I pkt. 12.1 slettes: ”Delområde G er etableret før ibrugtagning af Delområde A, B eller C jf. pkt. 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 8.3 og 9.3”. 
 • I pkt. 12.1 tilføjes: ”Del af stien f-f, som er beliggende i Delområde G er etableret før ibrugtagning af Delområde A og B jf. pkt. 8.3.” 
 • I pkt. 12.1 tilføjes: ”At beplantning i Delområde G er etableret før ibrugtagning af Delområde A og B”.
 • I pkt. 12.1 tilføjes: ”At fjernlegepladser er etableret som følger; fjernlegeplads længst mod vest i Delområde G er udført, før boliger i Delområde A tages i brug, fjernlegeplads midt i Delområde G er udført, før Delområde B tages i brug og fjernlegeplads i Delområde C er udført, før Delområde C tages i brug.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Maja Torp Nielsen deltog ikke ved sagens behandling.

Bjarne Jensen og Kristoffer Storm var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-1-146 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

På baggrund af input tilføjes cykel- og gangtunnelen som et punkt i lokalplanens formålsbestemmelser. Der gives desuden mulighed for, at dele af grunden Saxogade 2, der rives ned, kan bruges til daginstitution f.eks. udvidelse af nabo-børnehavens udearealer.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 1.1 tilføjes ”at der kan etableres en tunnel under jernbanen for fodgængere og cyklister".
 • I pkt. 3.4 tilføjes ”Daginstitutioner” som anvendelse.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

By- og Landskabsudvalget bemærker, at budget vedrørende økonomi til afværgeforanstaltninger i nærområdet opdateres, så det kan drøftes ved byrådets budgetlægning for 2025-2028.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum på 52.310.000 kr.,

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 6.277.000 kr. svarende til 12% af anskaffelsessummen, og

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender vandløbsregulativet for Skovåen.

Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt og Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen, da fundamentet for regulativet hviler på et af Overtaksationskommissionens vurderet ulovligt grundlag. Samtidig er det bekymrende i forhold til, at det foreliggende regulativ ikke skaber de rette forudsætninger for opnåelse af god økologisk tilstand i Skovåen, og specielt i de tilstødende vandløb - herunder Starsig Bæk, hvor der allerede i dag opstår iltfrie tilstande.    

Lisbeth Lauritsen og Helle Frederiksen anbefaler indstillingen.

Indstillingen er herefter ikke anbefalet.

Lisbeth Lauritsen begærer sagen indbragt for byrådet.

Jane Østergaard og Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Beslutning

For indstillingen stemte: 18

Imod indstillingen stemte: 12 (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne)

Godkendt.

Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • den overordnede disponering af byfornyelsesmidler.
 • at By og Land bemyndiges til at træffe nedrivningsbeslutninger og beslutninger om istandsættelse af forsamlingshuse efter Byfornyelsesloven.
 • at kommunen i forbindelse med støttede nedrivninger benytter muligheden for at udarbejde en tinglyst deklaration, som i 10 år forbyder opførelse af nybyggeri på grunden jf. Byfornyelsesloven.
 • at By og Land bemyndiges til opkøb af nedslidte ejendomme jf. Byfornyelsesloven.
 • at delegering af beslutningskompetencen af overstående punkter gælder i 2024-2026, forudsat at der er midler på budgettet.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen var fraværende.

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommunes Billedkunstråd nedlægges.

Rikke Pedersen og Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender ny Frivilligstrategi.

Rikke Pedersen og Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at ejerlejlighed nr. 2 af matr. nr. 2 p Vodskov By, Hammer, beliggende Storemosevej 8, 9310 Vodskov og med areal 1.446 m2 efter endelig opdeling af ejendommen tilhører Bevaringscenter Nord,

at Aalborg Kommune indgår vedlagte rammeaftale og vedlagte brugsretsaftale, samt

at Bevaringscenter Nords husleje fra 2015 til nu 1.853.165,54 kr. afskrives.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender udpegning af Mads Bang, som nyt medlem af Erhvervsrådet, jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Jensen var fraværende.

Lukket

Beslutning

Godkendt

Lukket

Beslutning

Til orientering

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje