Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

10. januar 2024 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

10. januar 2024 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 10. januar 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

By og Land samt Klima og Miljø indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes høringssvar til Vejdirektoratet over supplerende miljøkonsekvensvurdering for 3. Limfjordsforbindelse.

By- og Landskabsudvalget:

Lasse P.N. Olsen stillede følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1:
Tilføjelse til sidst i kommentarerne til kapitel 4:
“, samt med henblik på en samlet vurdering af miljøpåvirkningen for strandtudsen og evt. andre Bilag IV-arter i området ved placering af et anlæg til fremstilling af sænketunnelelementer i Østhavnen.”

Ændringsforslag 2:
Kommentarerne til kapitel 12:
Tilføjelse mellem "...økologiske funktionalitet påvirkes” og “Aalborg Kommune..." tilføjes en ny sætning:
“Aalborg Kommune opfordrer til, at dette forhold afklares og beskrives yderligere, inden der evt. træffes beslutning om anlæg af en motorvej i Egholmlinjen.”

Ændringsforslag 3:
Tilføjelse til sidst i kapitel 12:
“Aalborg Kommune udtrykker betænkelighed overfor de tiltag, som har til formål at gøre oddernes yngleområder på det sydlige Egholm uegnede som yngleområde, og som fra flere sider er betegnet som “dyrplageri” (bl.a. af en seniorforsker på Aarhus Universitet).”

Ændringsforslag 4:
Kommentarerne til kapitel 13:
Tilføjelse til sidst:
“, inden der evt. træffes beslutning om anlæg af en motorvej i Egholmlinjen.”

De 4 ændringsforslag blev bragt til afstemning.

Ændringsforslag 1:
For forslaget stemte: Lasse P.N. Olsen, Jane Østergaard, Lisbeth Lauritsen og Helle Frederiksen.
Imod forslaget stemte: Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt og Vibeke Gamst.

Ændringsforslag 2:
For forslaget stemte: Lasse P.N. Olsen og Jane Østergaard.
Imod forslaget stemte: Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt, Vibeke Gamst, Lisbeth Lauritsen og Helle Frederiksen.

Ændringsforslag 3:
For forslaget stemte:  Lasse P.N. Olsen, Jane Østergaard, Lisbeth Lauritsen og Helle Frederiksen.
Imod forslaget stemte: Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt og Vibeke Gamst.

Ændringsforslag 4:
For forslaget stemte: Lasse P.N. Olsen og Jane Østergaard.

Imod forslaget stemte: Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt, Vibeke Gamst, Lisbeth Lauritsen og Helle Frederiksen.

Ændringsforslag 1 og 3 er herefter godkendt.

Ændringsforslag 2 og 4 er herefter ikke godkendt.

Indstillingen med ændringsforslag 1 og 3 indarbejdet blev herefter bragt til afstemning:
Lisbeth Lauritsen og Helle Frederiksen anbefaler indstillingen med ændringsforslag 1 og 3 indarbejdet.

Lasse P.N. Olsen og Jane Østergaard kan ikke anbefale, idet der er for mange uafklarede miljømæssige forhold, der skal undersøges nærmere inden der kan træffes en afgørelse om en mulig Egholmforbindelse. Bl.a. er der flere uafklarede forhold vedrørende tilstedeværelse og håndtering af flere bilag-IV arter, herunder strandtudser, odderne og damflagermus. Der er uafklarede forhold omkring håndtering af kendte depoter af flyveaske og asbest i byggelinjen og der er ikke taget stilling til en tilstrækkelig håndtering af grundvandsbeskyttelse i motorvejens tracé eller til en tilstrækkelig håndtering af overfladevand i en meget sårbar natur.

Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt og Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen med ændringsforslag 1 og 3 indarbejdet, da der er fuld tillid til den oprindelige indstilling, der er udarbejdet i fællesskab af kompetente medarbejdere i By og Land samt Klima og Miljø, og da argumentationen om dyrplageri er begrundet i et yderst spinkelt fagligt grundlag. Vejdirektoratet har forholdt sig til spørgsmålet om odderne, og der er tillid til deres vurdering med den fremtidige håndtering af disse.

Indstillingen med ændringsforslag 1 og 3 indarbejdet kan herefter ikke anbefales.

Lisbeth Lauritsen og Helle Frederiksen begærer sagen indbragt for byrådet.

Klima- og Miljøudvalget:

Per Clausen stillede følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1:

Tilføjelse til sidst i kommentarerne til kapitel 4:

“, samt med henblik på en samlet vurdering af miljøpåvirkningen for strandtudsen og evt. andre Bilag IV arter i området ved placering af et anlæg til fremstilling af sænketunnelelementer i Østhavnen.”

Ændringsforslag 2:

Kommentarerne til kapitel 12:

Tilføjelse mellem “...økologiske funktionalitet påvirkes.” og “Aalborg Kommune...” tilføjes en ny sætning:

“Aalborg Kommune opfordrer til, at dette forhold afklares og beskrives yderligere, inden der evt. træffes

beslutning om anlæg af en motorvej i Egholmlinjen.”

Ændringsforslag 3:

Tilføjelse til sidst i kapitel 12:

“Aalborg Kommune udtrykker betænkelighed overfor de tiltag, som har til formål at gøre oddernes

yngleområder på det sydlige Egholm uegnede som yngleområde, og som fra flere sider er betegnet som

“dyrplageri” (bl.a. af en seniorforsker på Aarhus Universitet).”

Ændringsforslag 4:

Kommentarerne til kapitel 13:

Tilføjelse til sidst:

“, inden der evt. træffes beslutning om anlæg af en motorvej i Egholmlinjen.”

 

Den socialdemokratiske gruppe stillede følgende ændringsforslag;

Ændringsforslag 5:

Kapitel 4 – supplement til linje to: (markeret med fed)

 Aalborg Kommune indgår gerne i en dialog med Vejdirektoratet om placering af erstatningsnatur indenfor kommunegrænsen for at sikre, at der opnås den størst mulige miljøeffekt lokalt.

Ændringsforslag 6:

 Kapitel 4 – ændring af første afsnit i afsnittet “Bilag IV arter”

 Aalborg kommune har kendskab til tidligere fund af strandtudse i Østhavnen senest i 2023, og opfordrer herfor Vejdirektoratet til at undersøge, hvordan Strandtudsen og eventuelt andre Bilag IV arter bliver påvirket i området kaldet ”Tørdokken”, der eventuelt skal anvendes til fremstilling af sænketunnelelementer, så relevante afværgeforanstaltninger og projekttilpasninger kan gennemføres.

Ændringsforslag 7:

 Kapitel 12 - tilføjelse som indledning til kapitlet:

 Aalborg Kommune har stor opmærksomhed på de miljømæssige konsekvenser, som etableringen af 3. Limfjordsforbindelse medfører, herunder påvirkning af de 39 danske dyrearter, som EU har vurderet som såkaldte Bilag IV arter. Aalborg Kommune bemærker, at der bør gennemføres de fornødne tiltag for at holde odderen ude fra arbejdsområdet i anlægsfasen, mod at odderens habitat efterfølgende forbedres som følge af landvindingen og etableringen af nye våde naturtyper med større og mindre kanaler samt vandhuller, der giver odderne flere og bedre muligheder for fouragering og spredning på Egholm.

 

Ændringsforslagene blev bragt til afstemning:

Ændringsforslag 1 erstattes af ændringsforslag 6 :

For forslaget stemte: Per Clausen, Daniel Nyboe Andersen, Mikael Simonsen, Helle Frederiksen, Bjarne Jensen og Tobias Bøgeskov Eriksen

Imod forslaget stemte: Ingen

Ændringsforslag 2:

For forslaget stemte: Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen

Imod forslaget stemte: Mikael Simonsen, Helle Frederiksen, Bjarne Jensen og Tobias Bøgeskov Eriksen

Ændringsforslag 3:

For forslaget stemte: Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen

Imod forslaget stemte: Mikael Simonsen, Helle Frederiksen, Bjarne Jensen og Tobias Bøgeskov Eriksen

Ændringsforslag 4:

For forslaget stemte: Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen

Imod forslaget stemte: Mikael Simonsen, Helle Frederiksen, Bjarne Jensen og Tobias Bøgeskov Eriksen

Ændringsforslag 5:

For forslaget stemte: Mikael Simonsen, Helle Frederiksen, Bjarne Jensen og Tobias Bøgeskov Eriksen

Imod forslaget stemte: Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen

 

Ændringsforslag 6: - Se ændringsforslag 1/ændringsforslag 6

 

Ændringsforslag 7:

For forslaget stemte: Mikael Simonsen, Helle Frederiksen, Bjarne Jensen og Tobias Bøgeskov Eriksen

Imod forslaget stemte: Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen

 

Ændringsforslag 5, 6 og 7 er herefter godkendt.

Ændringsforslag ´1, 2, 3 og 4 er herefter ikke godkendt.

 

Indstillingen med ændringsforslag 5, 6 og 7 indarbejdet blev herefter bragt til afstemning:

For forslaget stemte: Mikael Simonsen, Helle Frederiksen, Bjarne Jensen og Tobias Bøgeskov Eriksen

Imod forslaget stemte: Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen

 

Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen kan ikke anbefale, idet der er behov for yderligere undersøgelser af Natur og Miljø inden der træffes en endelig beslutning.

Daniel Borup var fraværende.

Økonomiudvalget:

Morten Thiessen, Jan Nymark Rose Thaysen, Kristoffer Storm, Lasse Frimand Jensen og Nuuradiin S. Hussein kan anbefale indstillingen med de af Klima- og Miljøudvalgets vedtagne ændringsforslag.

Per Clausen og Jes Lunde kan ikke anbefale, idet der er behov for yderligere undersøgelser af natur og miljø, inden der træffes en endelig beslutning.

Beslutning

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe har stillet følgende ændringsforslag:

Kapitel 4 – supplement til linje to: (markeret med fed)
 
Aalborg Kommune indgår gerne i en dialog med Vejdirektoratet om placering af erstatningsnatur indenfor kommunegrænsen for at sikre, at der opnås den størst mulige miljøeffekt lokalt.


Kapitel 4 – ændring af første afsnit i afsnittet “Bilag IV arter”
 
Aalborg kommune har kendskab til tidligere fund af strandtudse i Østhavnen senest i 2023, og opfordrer herfor Vejdirektoratet til at undersøge, hvordan Strandtudsen og eventuelt andre Bilag IV arter bliver påvirket i området kaldet ”Tørdokken”, der eventuelt skal anvendes til fremstilling af sænketunnelelementer, så relevante afværgeforanstaltninger og projekttilpasninger kan gennemføres.
 

Kapitel 12 - tilføjelse som indledning til kapitlet:
 
Aalborg Kommune har stor opmærksomhed på de miljømæssige konsekvenser, som etableringen af 3. Limfjordsforbindelse medfører, herunder påvirkning af de 39 danske dyrearter, som EU har vurderet som såkaldte Bilag IV arter. Aalborg Kommune bemærker, at der bør gennemføres de fornødne tiltag for at holde odderen ude fra arbejdsområdet i anlægsfasen, mod at odderens habitat efterfølgende forbedres som følge af landvindingen og etableringen af nye våde naturtyper med større og mindre kanaler samt vandhuller, der giver odderne flere og bedre muligheder for fouragering og spredning på Egholm.

Ændringsforslaget er indarbejdet i anbefalingen fra Klima- og Miljøudvalget og bortfalder derfor som selvstændigt ændringsforslag.

Enhedslistens byrådsgruppe har stillet følgende ændringsforslag:

Nr 1:

Tilføjelse til sidst i kommentarerne til kapitel 4:
“, samt med henblik på en samlet vurdering af miljøpåvirkningen for strandtudsen og evt. andre Bilag IV arter i området ved placering af et anlæg til fremstilling af sænketunnelelementer i Østhavnen.”

For stemte: 7 (Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)

Imod stemte: 24

Ikke godkendt.

Nr. 2:

Kommentarerne til kapitel 12:
Tilføjelse mellem “…økologiske funktionalitet pa°virkes.” og “Aalborg Kommune…” tilføjes en ny sætning:

For stemte: 7 (Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)

Imod stemte: 24

Ikke godkendt

Nr. 3:

“Aalborg Kommune opfordrer til, at dette forhold afklares og beskrives yderligere, inden der evt. træffes beslutning om anlæg af en motorvej i Egholmlinjen.”
Tilføjelse til sidst:
“Aalborg Kommune udtrykker betænkelighed overfor de tiltag, som har til formål at gøre oddernes yngleområder på det sydlige Egholm uegnede som yngleområde, og som fra flere sider er betegnet som “dyrplageri” (bl.a. af en seniorforsker på Aarhus Universitet).”

For stemte: 7 (Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)

Imod stemte: 24

Ikke godkendt

Nr. 4:

Kommentarerne til kapitel 13:
Tilføjelse til sidst:
“, inden der evt. træffes beslutning om anlæg af en motorvej i Egholmlinjen.”

For stemte: 7 (Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)

Imod stemte: 24

Ikke godkendt

Herefter blev der stemt om indstillingen med de af Klima- og Miljøudvalget vedtagne ændringsforslag:

For stemte: 24

Imod stemte: 7 (Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)

Indstillingen med de af Klima- og Miljøudvalget vedtagne ændringsforslag er herefter godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land samt Klima og Miljø indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes høringssvar til Transportministeriet over forslag til lov om anlæg af 3. Limfjordsforbindelse

By- og Landskabsudvalget:

Vibeke Gamst stillede følgende ændringsforslag:

Tilføjelse til det udarbejdede høringssvar:

"Aalborg Kommune noterer sig, at E45 ved Svenstrup, syd for sammenfletningen mellem E45 og E39, ikke tænkes udbygget. Aalborg Kommune har et ønske om, at der er fokus på kapaciteten på denne strækning."
Ændringsforslaget blev bragt til afstemning.

Ændringsforslaget blev godkendt (alle stemte for).

Indstillingen med ændringsforslaget indarbejdet blev herefter bragt til afstemning:

Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt, Vibeke Gamst, Lisbeth Lauritsen og Helle Frederiksen kan anbefale.

Lasse P.N. Olsen og Jane Østergaard kan ikke anbefale, da der er tale om en uhensigtsmæssig linjeføring, og at der ikke på ordentlig vis er taget stilling til alternative muligheder. Den fremlagte anlægslov vil desuden kunne påføre Aalborg Kommune væsentlige udgifter til eksempelvis støjafskærmning ved Hasseris og Sofiendal Enge, hvor der, efter linjeføringen er tinglyst, er opført boliger.

Indstillingen med ændringsforslaget indarbejdet kan herefter anbefales.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen kan ikke anbefale indstillingen.

Daniel Borup var fraværende.

Økonomiudvalget:

Morten Thiessen, Jan Nymark Rose Thaysen, Kristoffer Storm, Lasse Frimand Jensen og Nuuradiin S. Hussein kan anbefale indstillingen med de af By- og Landskabsudvalgets vedtagne ændringsforslag.

Per Clausen og Jes Lunde kan ikke anbefale, da der er tale om en uhensigtsmæssig linjeføring, og at der ikke på ordentlig vis er taget stilling til alternative muligheder. Den fremlagte anlægslov vil desuden kunne påføre Aalborg Kommune væsentlige udgifter til eksempelvis støjafskærmning ved Hasseris og Sofiendal Enge.

Beslutning

Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten og Det Radikale Venstres byrådsgrupper har stillet følgende ændringsforslag:

"Aalborg Byråd opfordrer til, at forslaget til anlægslov trækkes tilbage og at der gennemføres en fornyet VVM-proces, hvor relevante alternative løsninger undersøges - herunder alternativer med et ekstra østligt tunnelrør og andre forbedringer af vejkapaciteten samt alternativer uden etablering af mere motorvejkapacitet."

For stemte: 7 (Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)

Imod stemte: 23

Ændringsforslaget er ikke godkendt.

Herefter blev der stemt om indstillingen med de af By- og Landskabsudvalget vedtagne ændringsforslag:

For stemte: 23

Imod stemte: 7 (Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)

Indstillingen med de af  By- og Landskabsudvalget vedtagne ændringsforslag er herefter godkendt.

Tobias Bøgeskov var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 10. januar 2024:

"Enhedslistens byrådsgruppe stiller hermed forslag om, at Aalborg Kommune stiller nedenstående forslag til KLs delgeretmøde:

Forslag til KLs delegeretmøde
KLs delegeretmøde opfordrer KLs bestyrelse til at fastholde og forstærke det politiske pres på regeringen, sådan at den kommende økonomiaftale sikrer økonomi til at fastholde og udvikle den kommunale velfærd og gennemføre de nødvendige investeringer i den grønne omstilling. KLs delegeretmøde opfordrer KLs bestyrelse til at afvise en aftale, som ikke indeholder et sådant økonomisk løft."

Beslutning

Socialdemokratiets byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag:

Forslaget til delegeret møde formuleres således:

"KLs delegeretmøde opfordrer KLs bestyrelse til at fastholde og forstærke det politiske pres på regeringen, sådan at den kommende økonomiaftale sikrer økonomi til at fastholde og udvikle den kommunale velfærd og gennemføre de nødvendige investeringer i den grønne omstilling."

For ændringsforslaget stemte: 27

Imod ændringsforslaget stemte: 3 (Enhedslisten).

For indstillingen med ændringsforslag stemte: 30

Imod indstillingen med ændringsforslag stemte: 0

Indstillingen med ændringsforslag er herefter godkendt.

Tobias Bøgeskov Eriksen var fraværende.

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje