Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

11. december 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

11. december 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 11. december 2023

Åben

Beslutning

Punkt om anmodning af forlængelse af høringsfrist til høringssvar om 3. Limfjordsforbindelse som er fremsendt som tillægsdagsorden optages på dagsordenen og behandles som punkt 17.

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget, Senior- og Omsorgsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2024-2027.

Sundheds- og Kulturudvalget: Evald Lange Rise var fraværende.

Senior- og Omsorgsudvalget: Daniel Borup var fraværende.

Børne- og Undervisningsudvalget: Lotte Finck var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes nye fritidspolitik.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler indstillingen.

Evald Lange Rise var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender Bevæg Dig For Livet visionsaftale med DIF og DGI.

Evald Lange Rise var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

 • at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2023 gives tillægsbevilling på 83.038.500 kr. i mindreudgifter og 2.189.500 kr. i mindreindtægter, eller i alt 80.849.000 kr. i netto mindreudgifter,
 • at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2024 gives tillægsbevilling på 25.724.000 kr. i merudgifter og 471.500 kr. i mindreindtægter, eller i alt 26.195.500 kr. i netto merudgifter, og
 • at frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område formindskes med 36.623.000 kr. i udgifter.

Mikael Simonsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunal lånegaranti til Nordjyllandsværket A/S til etablering af en 150 MW elkedler med tilhørende infrastruktur på Nefovej forhøjes fra 293 mio. kr. eksklusive moms, til 342 mio. kr. eksklusive moms. Garantien dækker både byggekredit og den endelige finansiering af projektet.

Daniel Borup var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti på 390 mio. kr. til Aalborg Kloak A/S til finansiering af udgifter forbundet med separatkloakering af fælleskloakerede områder. Dels som en byggekredit med en løbetid på maksimalt to år, og dels som et efterfølgende lån med en løbetid på 40 år.

Mikael Simonsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender korrigering af enkelte takster på Takstblad 2024.

Mikael Simonsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at Rosalina Svane Schmidt indkaldes som stedfortræder for Per Clausen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

 • at der optages lån på 110,0 mio. kr. vedr. lånerammen for 2023, og
 • at lånet optages som et variabelt forrentet lån (KKcibor) med tillæg gældende i 4 år og med 15 års løbetid uden afdrag de første 4 år.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 4.073.
 • forslag til Lokalplan 4-1-109.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Jane Østergaard og Lasse P.N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen, da der fortsat er lagt op til en væsentlig højere hjørnebygning, der ikke harmonerer med det øvrige byggeri i området.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen og Jes Lunde kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte:22

Imod stemte: 7 (Ø, B og F)

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 10.017 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 10-1-116 med nedenstående ændringer.
 • Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.

Fornyet høring

Opsamling på offentlig høring har været behandlet på By- og Landskabsudvalget den 8. juni 2023 (punkt 2). Udvalget ønskede at udvide det nordlige beplantningsbælte med 6 m (fra 9 m til 15 m), hvilket bygherre har imødekommet. Bygherre har ønsket at udvide kommuneplan- og lokalplangrænse mod sydvest med 5-6 m, hvorfor det blev vurderet, at planforslagene skulle sendes i en fornyet 4 ugers høring inden fremsendelse til politisk behandling. I forbindelse med den fornyede høring, er der ikke indkommet indsigelser.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

Rammeområde 10.1.B13 udvides med 5-6 m mod sydvest, hvilket er grunden til, at kommuneplantillæg og lokalplan har været i fornyet 4 ugers høring. Ændringen blev tilføjet til planforslaget, inden dette blev sendt i høring.

Forslag til ændringer i lokalplan

Planforslaget er konsekvensrettet forud for den fornyede høring således, at beplantningsbæltet mellem Eventyrbakken og det nye boligområde udvides fra 9 m til 15 m.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at det reviderede restaurationskort fremadrettet udgør administrationsgrundlaget for nye ansøgninger om bevilling til udvidet åbningstid, og at det fremadrettet tilpasses administrativt i takt med ny planlægning.

By- og Landskabsudvalget har godkendt indstillingen.

Lasse P.N. Olsen kan ikke godkende indstillingen.

Lasse P.N. Olsen begærer sagen indbragt for byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

I kortets 01 Zone ændres udeserveringens sluttidspunkt fra 22 til 24.

Ændringsforslaget oversendes til By- og Landskabsudvalget til videre behandling.

Indstillingen er godkendt, idet byrådet bemærker, at kortet alene er overordnet retningsgivende og indgår som en del af beslutningsgrundlaget for udstedelse af alkoholbevillinger.

Hvilket betyder, at Bevillingsnævnet i tråd med hidtidig praksis og Restaurationsplanen kan give tilladelser til udvidet åbningstid, der afviger fra kortets zoner.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til beskæftigelsesplan for 2024.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der ikke etableres kommunale akutpladser (døgnpladser) i den tredje opgang, Saxogade 14c, i Caroline Smiths Minde (Psykiatriens Hus).

Anna Aaen var fraværende. 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

 • at Aalborg Kommune yder garanti for lån optaget af Vivabolig i Spar Nord Bank A/S til finansiering af ombygning af Caroline Smiths Minde svarende til 20,5 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen, og
 • at Aalborg Kommune som følge at indtræden i nyt lejemål i forbindelse med etablering af Psykiatriens Hus foretager deponering på 13,2 mio. kr. jf. sagsbeskrivelsen.

Det bemærkes, at byrådet tidligere har behandlet sagen om garantistillelse og deponeringsforpligtelse i forbindelse med etablering af Psykiatriens Hus i møderne henholdsvis den 30. maj 2022 (punkt 18) samt den 15. august 2022 (punkt 23).

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Lukket

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets drøftelse, spørgsmål om hvorvidt Aalborg Kommune skal anmode Transportministeriet og Vejdirektoratet om en forlængelse af høringsfristen på hhv. Forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse og på høring af den supplerende miljøkonsekvensvurdering.

Beslutning

Behandlet som punkt 17.

Drøftedes.

Byrådet besluttede at ansøge om en generel forlængelse af høringsfristerne.

Lotte Finck og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje