Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

27. november 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

27. november 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 27. november 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender til byrådets orientering den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-september/oktober 2023.

Per Clausen var fraværende

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Tilskud og Udligning gives en tillægsbevilling på -271,7 mio. kr. i merindtægter som følge af midtvejsreguleringer mv.,

at der til Grundskyld gives en tillægsbevilling på 54 mio. kr. i mindreindtægter i 2023, fordi indtægterne udskydes til 2024-2026, jf sagsbeskrivelsen,

at der til Forskerskat (bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven) gives en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. i merindtægter, og

at der til Renter og Garantiprovision gives en tillægsbevilling på netto 0,8 mio. kr. i merudgifter, jf sagsbeskrivelsen.

Samlet medfører ovenstående en forbedring af kommunens finansiering på ca. 222,2 mio. kr. i 2023. I forbindelse med bevillingssagerne ”Aktuel status 2023” tages der stilling til, i hvilket omfang der afgives tillægsbevillinger i relation til midtvejsreguleringerne.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på -500.000 kr. i mindreudgift til flytning af Bæredygtighedskonference til Klima og Miljø,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på -200.000 kr. I mindreudgift vedrørende vedligehold af det gamle Rådhus,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 342.000 kr. I merudgift vedrørende finansiering af den centrale IT-support i Koncernservice,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 1.157.000 kr. i merudgift vedrørende fordeling af AKUT-midler fra sektor Rammebeløb,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -500.000 kr. I mindreudgift vedrørende flytning af en medarbejder fra Økonomi og Erhverv (Business Aalborg) til Job og Velfærd,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. I merudgift vedrørende vedligehold af det gamle Rådhus,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 167.000 kr. i merudgift vedrørende Lov og Cirkulæreprogram vedr. Lov om ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om Klagenævnet for Udbud,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -63.000 kr. I mindreudgift vedrørende flytning af hovedpostkassen til Sundheds- og Kulturforvaltningen,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -61.000 kr. I mindreudgift til forvaltningens andel i finansiering af udmøntning af rammebeløb (Analyse af IT-styring samt IT-netværksforbindelser),

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på 3.779.000 kr. I merudgift til udmøntning af budgetreduktioner mm., som finansieres af forvaltningerne jf. sagsbeskrivelsens skema vedrørende IT-styring og IT-netværksforbindelse,

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. vedrørende ejendomsanalysen i merudgift, som finansieres af kassen, og

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på -1.157.000 kr. i mindreudgift vedrørende fordeling af AKUT-midler til sektor Fælles kommunale udgifter.

Samlet indstilling om tillægsbevillinger i 2023 – netto merudgift: 6.164.000 kr.

Finansiering via DUT-reguleringer (Lov- og Cirkulære): -167.000 kr.

Finansiering via forvaltningernes Aktuel status: 2.997.000 kr.

Finansieret via kassebeholdningen: 3.000.000 kr.

Økonomi og Erhverv bemærker, at indstillingen mangler Lov- og Cirkulæreprogrammets pkt. 47, Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, på 3.624.000 kr. Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at bevillingen justeres med dette beløb.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på 800.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Aak-arealer (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på 1.082.000 kr. i mindreindtægter,

at der til sektor Veje (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på 4.550.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på 1.152.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på 157.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift, ikke-rammebelagte driftsudgifter) gives tillægsbevilling på 800.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 30.481.000 kr. i merudgifter og 25.376.000 kr. i merindtægter, og

at der til sektor Aak-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på 510.000 kr. i merudgifter og 510.000 kr. i merindtægter.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Job og Uddannelse gives tillægsbevilling (drift, budgetgaranterede udgifter) på 207.500.000 kr. i merudgifter og 33.500.000 kr. i merindtægter

at der til sektor Aktivering gives tillægsbevilling (drift, budgetgaranterede udgifter) på 25.000.000 kr. i mindreudgifter, og

at der til sektor Børn og familie gives tillægsbevilling (drift, budgetgaranterede udgifter) på 34.000.000 kr. i merudgifter og 17.000.000 kr. i merindtægter.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der giver en tillægsbevilling til sektor Voksensocial (drift, ikke rammebelagte driftsudgifter) på 47.000 kr. i merindtægter,

at der giver en tillægsbevilling til sektor Børn og familie (drift, serviceudgifter) på 2.742.000 kr. i merudgifter,

at der giver en tillægsbevilling til sektor Voksensocial (drift, serviceudgifter) på 1.679.000 kr. i merudgifter,

at der giver en tillægsbevilling til sektor Job og Uddannelse (drift, serviceudgifter) på 8.000.000 kr. i merudgifter, og

at der giver en tillægsbevilling til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) på 7.005.000 kr. i merudgifter.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tillægsbevilling til sektor Senior og Omsorg (drift, serviceydelser) på 1.944.000 kr. i merudgifter, og

at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceydelser) på 149.000 kr. i mindreudgifter

Peter Larsen og Maja Torp var fraværende.

Økonomi og Erhverv bemærker, at indstillingen mangler udmøntningen af, Analyse af IT-styring, fra sektor Rammebeløb på -583.000 kr. og indstiller, at byrådet godkender, at bevillingen justeres med dette beløb.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender aktuel status for 2023 indeholdende: 

 • Tillægsbevilling til sektor Dagtilbud, drift på 1.224.000 kr.
 • Tillægsbevilling til sektor Skoler, drift på 10.114.000 kr.
 • Tillægsbevilling til sektor Administration, drift på 1.155.000 kr.
 • Tillægsbevilling til sektor Dagtilbud, anlæg på 4.384.000 kr.
 • Tillægsbevilling til sektor Skoler, anlæg på -4.384.000 kr.

Økonomi og Erhverv bemærker, at indstillingen mangler udmøntningen af, Analyse af IT-styring, fra sektor Rammebeløb på samlet -893.000 kr. og indstiller, at byrådet godkender, at bevillingen justeres med dette beløb..

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (drift, serviceudgift) på 1.446.000 kr. i merudgift, som overføres fra kassebeholdningen,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (drift, serviceudgift) på 959.000 kr. i merudgift, som overføres fra Børn og Unge,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (drift, serviceudgift) på 89.000 kr. i mindreudgift, som tilføres kassebeholdningen,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgift) på 89.000 kr. i mindreudgift i 2023, som tilføres kassebeholdningen,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgift) på 88.000 kr. i mindreudgift, som tilføres kassebeholdningen,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgift) på 1.407.000 kr. i merudgift, hvoraf 1.344.000 kr.  tilføres fra kassebeholdningen og 63.000 kr. overføres fra Økonomi og Erhverv,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (anlæg) på 555.000 kr. i mindreudgift, som overføres til By og Land, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (anlæg) til at flytte et mindreforbrug på et anlægsprojekt til at dække en merudgift på et andet. Mindreudgiften, der søges flyttet, udgør 2.136.000 kr.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) på 3.625.000 kr. i merudgift, hvoraf 3.125.000 kr. finansieres af kassen, og 500.000 kr. overføres fra Økonomi og Erhverv sektor Fælleskommunale udgifter, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Miljø og Ressourcer (anlæg) vedrørende udvendig vedligehold på 6 mio. kr., som finansieres af kassen, og at 6 mio. kr. indgår i overførselssagen 2023-2024. Der forventes pt. et merforbrug på 12 mio. kr.

Helle Frederiksen var fraværende.

Daniel Borup og Mikael Simonsen kan ikke anbefale indstillingen, idet det bør være op til budgetforligspartierne for budget 2024-2027 at træffe beslutninger om økonomisk prioritering for pågældende periode.

Økonomi og Erhverv bemærker, at Klima og Miljø ansøger om delvis kassefinansiering på 6,0 mio. kr. af merforbruget vedrørende det foreløbige anlægsprojekt, Udvendig vedligeholdelse, på 12,0 mio. kr. Det bemærkes videre, at den foreliggende likviditetsprognose forudsætter, at merforbrug vedrørende foreløbige anlægsprojekter, herunder Udvendigt vedligeholdelse, ikke kassefinansieres.

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at merforbruget fuldt ud overføres til 2024 og således finansieres af budget 2024.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

For stemte: 22

Imod stemte: 1 (Ø)

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Lisbeth Lauritsen udpeges til bestyrelsen for Sundby-Hvorup Skolers Feriekoloni og Lejrskole.Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti på 3,5 mio. kr., eksklusive moms, til Mou Kraftvarme A.m.b.a. til etablering af en 2,4 MW elkedel. Garantien dækker både byggekredit og den endelige finansiering af projektet.

Daniel Borup var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at byrådets mødeplan for 2024 ændres således, at der holdes byrådsmøde den 29. april til afløsning for mødet den 6. maj.

Sagsbeskrivelse

I henhold til kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

Der er opstået behov for at flytte mødet den 6. maj 2024 til den 29. april 2024 af hensyn til godkendelse af Aalborg Kommunes regnskab 2023.

Per Clausen var fraværende

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 3.041 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 3-6-118 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

I forhold til kommuneplanramme 3.6.R4 tilføjes under emnet ”Byggemulighed”:
”Der kan inden for området etableres støjafskærmning i forhold til en kommende 3. Limfjordsforbindelse.”

Forslag til ændringer i lokalplan

For bedre at sikre et nutidigt byggeri anbefaler By og Land, at indsigelser vedrørende taghældning, tagform og vareindlevering imødekommes.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt 6.1 slettes ”taghældning” således der kun står: Den enkelte bebyggelse skal fremstå med ensartet materialer og farver samt med en ensartet tagudformning.
 • I pkt. 6.2 tilføjes paroc, metalplader.
 • I pkt. 6.3 tilføjes at tage kan udføres som fladt tag.
 • I pkt. 6.4 slettes ”trekant lister”.
 • I pkt. 6.5 slettes ”oplag” og denne får sin egen bestemmelse under pkt. 7.6.
 • I pkt. 7.6 slettes ”i direkte tilknytning til bebyggelsen”.

Lasse P.N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

For stemte: 22

Imod stemte: 1 (Ø)

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 4.079 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 4-2-123 endeligt uden ændringer.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 4-4-126 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

Lokalplanens redegørelse

 • I afsnittet ”Eksisterende forhold” rettes 9.000 m2 til 8.300 m2. Arealets størrelse indsnævres mod nord, da det har vist sig i projekteringen ikke at være behov for 9.000 m2.
 • I afsnittet ”Klima og miljøforhold” punkt ”Vandhåndtering” tilføjes: Ved tilbageholdelse af mindst en 10 års hændelse, skal det sikres, at hændelser op til 30 år kan sendes videre til det fælles regnvandssystem i delområde A1 og A2 jf. rammelokalplan 4-4-119. Denne ændring sker med baggrund i at præcisere hensigten med vandhåndteringen.

Lokalplanens bestemmelser

 • Pkt. 9.1 tilføjes: Ved tilbageholdelse af mindst en 10 års hændelse, skal det sikres, at hændelser op til 30 år kan sendes videre til det fælles regnvandssystem i delområde A1 og A2, jf. rammelokalplan 4-4-119. Denne ændring sker med baggrund i at præcisere bestemmelserne for vandhåndteringen.

Lokalplanens bilag

 • På Kortbilag 2 ændres lokalplanafgrænsningen, således lokalplanområdet udgør et areal svarende til 8.300 m2 i stedet for 9.000 m2.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 4-5-105 Erhverv og kontor, Langagervej, Tornhøj, Aalborg Øst endeligt uden ændringer.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 5-7-101 endeligt uden ændringer.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen var fraværende

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Kristoffer Storm, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender plan for genoptaget brug af Syrenbakken 1-49 som botilbud for personer med autismespektrumforstyrrelser, herunder,

at den godkendte anlægssum i Budget 2024 til at klargøre rammerne til fornyet brug som botilbud ved tillægsbevilling forhøjes fra 7,0 mio. kr. til 17,6 mio. kr.,

at det godkendte lånoptag til projektet i Budget 2024 ved tillægsbevilling tilsvarende forhøjes fra 7,0 mio. kr. til 17,6 mio. kr.,

at det besluttes, om voksensocialområdet via en forhøjelse af taksten over 15 år skal betale afdrag for den del af istandsættelsen, der vedrører borgernes boliger og fællesarealer, og

at indtægtskrav på 17,0 mio. kr. i Budget 2023 dels dækkes ved overførsel af 5,0 mio. kr. fra anlægsprojekt Botilbud Bakken, og dels dækkes ved reduktion på 12,0 mio. kr. i anlægsbudget 2027 til realisering af Masterplan for Voksensocialafdelingens bygningsportefølje.

Maja Torp og Sofie Svendsen kan ikke anbefale indstillingen.


Økonomiudvalget:

Jes Lunde, Nuuradiin Hussein og Lasse Frimand anbefaler indstillingen.

Jan Nymark Rose Thaysen, Kristoffer Storm og Morten Thiessen kan ikke anbefale indstillingen.

Per Clausen var fraværende.

Beslutning

For stemte: 13

Imod stemte: 11 (V, C, Æ)

Godkendt.

Anna Aaen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Jane Østergaard, Mette Ekstrøm, Per Clausen og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Beslutning

Intet.

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje