Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

13. november 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

13. november 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 13. november 2023

Åben

Beslutning

Punkt 19 behandles som punkt 2.

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget og Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til byrådet,

at oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til orientering, og

at anbefaling om, at der ikke udarbejdes en særskilt juridisk handleplan for styrkelse af sagsbehandlingen i Aalborg Kommune, som følge af omgørelsesprocenterne for 2022 godkendes.

Senior- og Omsorgsudvalget: Daniel Borup var fraværende.

Job- og Velfærdsudvalget: Anna Aaen og Evald Lange Rise var fraværende. 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jan Nymark Rose Thaysen var fraværende.

Beslutning

Godkendt. 

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at      revision af Regulativ for Erhvervsaffald godkendes med henblik på annoncering med det formål at               give offentligheden mulighed for at kommentere forslaget i en fire ugers høringsperiode.

at      hvis der ikke kommer indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for                         Erhvervsaffald i de fire uger, der er mulighed for at kommentere forslaget, betragtes regulativet som          vedtaget, og regulativet træder i kraft pr. 1. januar 2024, og

at      ved ikrafttrædelsen af Regulativ for Erhvervsaffald ophæves Regulativ for Erhvervsaffald, januar               2023,vedtaget af byrådet 14. november 2022 (punkt 2).

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jan Nymark Rose Thaysen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at      revision af Regulativ for Husholdningsaffald godkendes med henblik på annoncering med det formål          at give offentligheden mulighed for at kommenterer forslaget i en fire ugers høringsperiode

at      hvis der ikke kommer indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for                         Husholdningsaffald i de fire uger, hvor der er mulighed for at kommentere forslaget, betragtes                    regulativet som vedtaget, og regulativet træder i kraft pr. 1. januar 2024 og

at      ved ikrafttrædelsen af Regulativ for husholdningsaffald ophæves Regulativ for Husholdningsaffald,               Juli 2023, vedtaget af byrådet 24. april 2023, (punkt 8) 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jan Nymark Rose Thaysen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender de affaldsopgaver, der jf. sagsbeskrivelsen fremover skal varetages af Klima og Miljø, og dermed ikke kompetenceoverdrages til Nordværk I/S og

at det fremsendte udkast til overdragelsesaftale, inklusive bilag, godkendes og

at Klima og Miljø bemyndiges til, i samarbejde med Deloitte/Bech-Bruun, at fortage de nødvendige tilrettelser af overdragelsesaftalen inden underskrift.

Helle Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

at  det fremsendte forslag til vedtægtsændringer for Nordværk I/S samt bilag 3.2.1-3.2.9 for de kompetenceoverførte opgaver godkendes,

at det nuværende serviceniveau for de kompetenceoverførte opgaver videreføres, og at Klima og Miljø bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at færdiggøre serviceniveauaftalen for de relevante kompetenceoverførte opgaver med henblik på underskrivelse inden den 1. januar 2024, og

at Klima og Miljø bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at foretage eventuelle nødvendige tilretninger af bilag 3.2.1-3.2.9 i forbindelse med Ankestyrelsens godkendelse.

Helle Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at proceduren vedrørende udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved afholdelse af valg og afstemninger ændres som beskrevet i sagsbeskrivelsen, og

at valgstyrere og tilforordnede vælgere ved valg og afstemninger vederlægges med 3 x mødediæt på hverdage og 4 x mødediæt på søn- eller helligdage, jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender ændringer til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland og Aalborghus Gymnasium.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Erhverv har fra Valggruppe 1 via Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fået meddelelse om, at

 • Marlene Andersen fratræder sin stedfortræderpost i Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands bestyrelse, og Bodil Hansen indtræder pr. 14. november 2023.
 • Lasse Hjorthøj Jensen fratræder som medlem i Aalborghus Gymnasium, og Claudia Simoni Huse Pedersen indtræder pr. 14. november 2023.

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, at såfremt et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor i han/hun er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, i valgperiodens løb udtræder, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.043.
 • forslag til Lokalplan 3-5-105.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.044.
 • forslag til Lokalplan 3-3-112.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen, idet hun er imod lokalplanforslagets indhold om bebyggelsesprocent, arkitektonisk udtryk, sammatrikulering med Sannasvej 7 og nedrivning af bebyggelsen derpå.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jes Lunde og Morten Thiessen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte: 21

Imod stemte: 8 (C, F og B)

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 6.034.
 • forslag til Lokalplan 6-3-108.
 • miljørapporten for Kommuneplantillæg 6.034 og Lokalplan 6-3-108.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Udvalget ønsker dog, at der i den kommende proces arbejdes med sikring af ansvaret for drift af skybrudssikringen.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 2.029 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 2-3-201 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

I rammeområde 2.3.B4 og 2.3.O2 tilføjes under tekniske anlæg: ”Inden for rammeområdet forefindes et nedgravet 150 kV elkabel med deklarationsbælte, som kommende bygge- og anlægsarbejder skal iagttage”.

I rammeområde 2.3.B10 ændres bebyggelsesprocent fra maks. 30% til maks. 40%. Der er tale om en redaktionel konsekvensrettelse, idet den vedlagte skitse og lokalplanens byggemuligheder overstiger 30%.

I redegørelsen tilføjes følgende afsnit om Bilag IV arter:

”Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. By og Land har foretaget undersøgelser af flagermus inden for lokalplanområdet. Der er udarbejdet et notat med resultaterne og konklusion på undersøgelserne.

På baggrund af lydoptagelser med flagermusdetektorer (stationær og manuel) i yngleperioden konkluderes, at flagermus ikke benytter bygningerne og området som sommerkvarter eller yngleområde.

Ligeledes på baggrund af lydoptagelser i sensommer/trækperioden konkluderes, at bygningerne ikke bliver brugt af flagermus i trækperioden, men at arterne sydflagermus og dværgflagermus i trækperioden bruger den sydlige del af planområdet (hvor der er træer og insektforekomster) i større og varierende grad til fouragering og sociale aktiviteter.

Det vurderes, at flagermusene bruger de grønne korridorer i og omkring planområdet i en vis grad, og at disse er vigtige for deres efterårsadfærd og trækbevægelser. Selve skolebygningerne bliver ikke benyttet som ledelinje hverken i yngleperioden eller sensommerperioden. Det vurderes, at bygningerne med fladt tag ikke er egnede vinterkvarter/rastesteder for flagermus, og det vurderes usandsynligt, at bygningerne med saddeltag er vinterkvarter.

Samlet set konkluderes, at nedrivning af skolebygningerne ikke vil medføre en påvirkning af yngle- eller rasteområder for flagermus eller af områdets økologiske funktionalitet for flagermus.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Forslag til ændringer i lokalplan

For at sikre, at der tages det bedst mulige hensyn til grundvandet i et område med indvindingsopland foreslås det af forvaltningen, at facader kun må udføres i ”ren” mursten, og ikke vandskuret mur eller ”mur” der kan males.

Lokalplanens redegørelse

I afsnittet ”Bebyggelse”:
”Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer. Der skal indarbejdes detaljering vha. andre materialer, variationer af forbandt, mønstermurværk, fremspring, reces, tegl, fuge eller en kombination heraf.”

Erstattes af:

”Facader skal udføres som blank mur i teglsten. Der skal indarbejdes detaljering vha. variationer af forbandt, mønstermurværk, fremspring, reces, tegl, fuge eller en kombination heraf.”

Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 6.3 slettes: ... ”Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer.” samt ... ”andre materialer” ...

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 2.030 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 2-4-113 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Kommuneplantillæggets redegørelse

Konsekvensrettelse vedrørende opdateret beskrivelse af naturbeskyttelsesinteresser, Bilag IV-arter i redegørelse. Der foreslås tilføjet:

 • ”Området og dets træer er besigtiget med fokus på træernes eventuelle værdi som yngle- eller rasteområde for flagermus. På baggrund af besigtigelsen konkluderes, at områdets træer ikke er egnede som levested for flagermus.

  I vurderingen udelukkes det, at planlægningen vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-eller rasteområder for flagermus. Ligeledes vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke flagermusenes brug af område.

  Træerne i området er relativt unge og indeholder ikke hulheder eller sprækker, som er egnede til ophold eller ynglekoloni. Desuden vurderes det, at træerne ikke kan leve op til kravet om et frostfrit overvintringssted.

  Det vurderes, at området indgår i en ledelinje med områder, hvor flagermusene finder mad, som udgøres af levende hegn, Lindholm Å, stier med træbevoksning og grønne arealer. Endvidere vurderes det, at flagermus benytter både de forbindelseslinjer, der er udpeget som økologiske forbindelser omkring lokalplanområdet, samt øvrige træbevoksninger, som kan bruges som ledelinjer i nærområdet.  Det vurderes, at flagermus i foråret, i ynglesæsonen og i sensommeren forekommer i og ved det lokalplanlagte område under fødesøgning efter insekter, der samler sig i og ved træerne. 

  Det er med planlægningen sikret, at der etableres beplantning med træer omkring og inden for lokalplanområdet. Desuden findes grænsende op til lokalplanområdet mod nordvest en gruppe større træer, som ikke berøres af planlægningen. Endelig udgør planområdet et meget begrænset delområde af de forbindelseslinjer, der har betydning for flagermus. Samlet set vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke ledelinjens værdi for flagermus”.  

Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens redegørelse

 • I afsnittet ”Overordnet disponering” slettes illustration af eventuel disponering. Illustrationen viser et 5 meter bredt beplantningsbælte. I lokalplanens bestemmelser stilles der ikke krav om bredder for beplantningsbælter.
 • I afsnittet ”Støj” slettes illustration for støjberegning. Planen henviser i forvejen til støjnotat som øvrige bilag, hvori illustrationen indgår.

Lokalplanens bestemmelser

 • Pkt. 5.2 slettes: ”Fælleshus skal placeres centralt på arealet”. Det er ikke en forudsætning for planen, at fælleshus placeres centralt på arealet.

Forhold til anden planlægning og lovgivning

 • For at præcisere konklusionen omkring Bilag IV-arter indsættes i afsnittet Bilag IV-arter teksten: ”Området og dets træer er besigtiget med fokus på træernes eventuelle værdi som yngle- eller rasteområde for flagermus. På baggrund af besigtigelsen konkluderes, at områdets træer ikke er egnede som levested for flagermus. 

  I vurderingen udelukkes det, at planlægningen vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-eller rasteområder for flagermus. Ligeledes vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke flagermusenes brug af område.

  Træerne i området er relativt unge og indeholder ikke hulheder eller sprækker, som er egnede til ophold eller ynglekoloni. Desuden vurderes det, at træerne ikke kan leve op til kravet om et frostfrit overvintringssted.

  Det vurderes, at området indgår i en ledelinje med områder hvor flagermusene finder mad, som udgøres af levende hegn, Lindholm Å, stier med træbevoksning og grønne arealer. Endvidere vurderes det, at flagermus benytter både de forbindelseslinjer, der er udpeget som økologiske forbindelser omkring lokalplanområdet, samt øvrige træbevoksninger, som kan bruges som ledelinjer i nærområdet.  Det vurderes, at flagermus i foråret, i ynglesæsonen og i sensommeren forekommer i og ved det lokalplanlagte område under fødesøgning efter insekter, der samler sig i og ved træerne. 

  Det er med planlægningen sikret, at der etableres beplantning med træer omkring og inden for lokal-planområdet. Desuden findes grænsende op til lokalplanområdet mod nordvest en gruppe større træer, som ikke berøres af planlægningen. Endelig udgør planområdet et meget begrænset delområde af de forbindelseslinjer, der har betydning for flagermus. Samlet set vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke ledelinjens værdi for flagermus”. 

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 4.081 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 4-3-112 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 7.3 tilføjes: ”Derudover skal der etableres et lystæt hegn, der i nødvendigt omfang skærmer lys fra biler på parkeringsarealer.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Jane Østergaard og Lasse P.N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte: 23

Imod stemte: 5 (Ø og F)

Godkendt.

Rosa Sulaiman, Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 9.024 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

Beskrivelsen af Bilag IV-arter i kommuneplantillæggets redegørelse ændres, så det præciseres, at planen ikke forudsætter fældning af træer. Samlet set vurderes planen ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Rosa Sulaiman, Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 1-1-140.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Rosa Sulaiman, Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-1-147 endeligt uden ændringer.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Rosa Sulaiman, Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder

at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 7.912.500 kr. til 100.162.500 kr., svarende til indeksering af rammebeløb,

at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 791.250 kr. til 10.016.250 kr., svarende til indeksering af rammebeløb,

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Jane Østergaard og Lasse P.N. Olsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Rosa Sulaiman, Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende

Bilag

Åben

Indstilling

Radikale Venstres, Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 13. november 2023:

"By og Land udarbejder til byrådet et overblik over de forventede nødvendige investeringer i det kommunale vejnet som opfølgning, hvis staten etablerer en ny motorvejsforbindelse over Egholm.

Begrundelse: 

Forslagsstillerne er - som det er velkendt - modstandere af en motorvejsforbindelse over Egholm, fordi det både i forhold til klima, grundvand, natur, støj og trafikafvikling er en helt forkert løsning. Hvis staten beslutter at gennemføre anlægget af motorvejen, er det nødvendigt for Aalborg Kommune at forholde sig til de kommunale anlægsinvesteringer, der trafikmæssigt og støjmæssigt følger af en ny motorvej. Der skal foretages en vurdering af de nye trafikmønstre og -mængder, motorvejen vil give, og udarbejdes et kvalificeret overslag over de økonomiske omkostninger.

Overblikket ønskes inden regeringen fremlægger en anlægslov, så økonomien i de byrder, der lægges på Aalborg Kommune er velkendte inden 1. behandlingen af lovforslaget i Folketinget. Overblikket kan på den baggrund indgå i de politiske drøftelser af både omkostningerne ved motorvejsprojektet og hvorvidt Folketinget beslutter, at Aalborg Kommune kan finansiere de supplerende anlæg ud af de 600 millioner kroner, der er igang med i kommunen at blive sparet op til “medfinansiering” af motorvejen - eller om Folketinget finder, at Aalborg Kommune skal finansiere de supplerende anlæg ud over de 600 millioner kroner."

Beslutning

Borgmesteren fremsatte følgende forslag til en beslutningstekst:

Aalborg Byråd anmoder By og Land om at udarbejde et overblik over de forventede investeringer der vil følge på det kommunale vejnet og naturområdet, hvis staten etablerer en ny motorvejsforbindelse over Egholm, med afsæt i at overblikket  udarbejdes ud fra en samlet gennemgang af, hvilke initiativer der kan tages i anvendelse for at sikre, at en 3. Limfjordsforbindelse bidrager med mest mulig bæredygtig udvikling.

Beslutningsteksten blev godkendt.

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje