Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

23. oktober 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

23. oktober 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 23. oktober 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti på 20,4 mio. kr. til Aalborg Vand A/S. Låntypen er et aftalelån med fast rente og en løbetid på 30 år.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti på 5 mio. kr. til Aalborg Vand A/S. Låntypen er et aftalelån med fast rente og en løbetid på 30 år.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti til et lån på 58 mio. kr. til Aalborg Kloak A/S med en løbetid på 30 år til finansiering af udgifter forbundet med separatkloakering af fælleskloakerede område.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Fremadrettet ønskes oversigt over kommunens samlede lånegarantier, når der behandles punkter om lånegaranti.

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at byrådets forretningsorden ændres jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender ændringer i udpegninger til VUK (Voksenskolen for undervisning og kommunikation Aalborg) og Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Erhverv har fra Valggruppe 2 via Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe fået meddelelse om, at

 • Dianna Christina Pedersen pr. 31. december 2023 udtræder af VUK (Voksenskolen for undervisning og kommunikation Aalborg) og Lotte Finck indtræder pr. 1. januar 2023.

Økonomi og Erhverv har bedt Valggruppe 2 om at udpege et nyt medlem samt en ny stedfortræder til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Valggruppe 2 har oplyst, at de udpeger Marina Elmelund Sørensen til nyt medlem og Johnny Rose til ny stedfortræder.

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, at såfremt et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, i valgperiodens løb udtræder, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.037.
 • forslag til Lokalplan 3-2-110.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Vibeke Gamst og Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 3.039 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 3-4-108 endeligt uden ændringer.

Jane Østergaard kan ikke anbefale indstillingen.

Vibeke Gamst og Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte: 23

Imod stemte: 5 (F og Ø)

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 9.025 endeligt uden ændringer.

Vibeke Gamst og Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Enhedslistens, Radiale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 23. oktober 2023:

"Byrådet opfordrer borgmesteren til at kontakte transportministeren med henblik på at gøre det klart over for ham, at Aalborg Kommune mener, at de 600 millioner kroner, som et flertal i byrådet har besluttet at afsætte til en medfinansiering af Egholm-motorvejen, også kan bruges til at finansiere i nødvendige kommunale investeringer i tilslutningsveje m.v. og at Aalborg Kommune mener, at de 600 millioner er et fast beløb, som ikke skal pristalsreguleres.

Begrundelse:

Forslagsstillerne er grundlæggende imod etableringen af en motorvej henover Egholm, fordi den vil skade natur, klima, miljø, skabe støjproblemer for tusindvis af borgere og ikke løse mobilitetsudfordringerne. Vi har imidlertid noteret os, at et flertal i byrådet støtter dette projekt og at Aalborg Kommune skal bidrage med 600 millioner kroner. Borgmesteren har flere gange sagt, at han vil arbejde for, at de 600 millioner, som skal opspares til medfinansiering af en motorvej hen over Egholm, kan bruges til at finansiere tilslutningsveje m.v., som under alle omstændigheder skal betales af kommunen. Desværre fremgår det af et svar fra transportministeren på et spørgsmål fra Jette Gotlieb, at han mener, at pengene skal bruges til selve anlægget af motorvejen og ikke kan bruges til tilslutningsveje m.v. For at undgå at transportministerens præmis kommer til at indgå i en kommende anlægslov, mener forslagsstillerne, at det er nødvendigt, at borgmesteren allerede nu tage kontakt til transportministeren for at få denne problemstilling afklaret. 

Det fremgår også, at transportministeren mener, at de 600 millioner, kroner, som et flertal i byrådet har besluttet af spare op til en motorvej hen over Egholm skal pristalreguleres, sådan at Aalborg Kommune kommer til at betale et ukendt beløb ud over de besluttede 600 millioner kroner. Også her mener forslagsstillerne, at det er nødvendigt at gøre transportministeren opmærksom på, at flertallet i Aalborg Byråd har vedtaget at opspare 600 millioner kroner - ikke 600 millioner kroner + et beløb til at dække prisudviklingen. Ellers risikerer vi, at denne misforståelse bliver en del af anlægsloven."

Beslutning

Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag:

Aalborg Byråd anmoder borgmesteren om indlede en dialog med Transportministeren for at få fastlagt de endelige rammer for udmøntningen med afsæt i

 • at Aalborg Kommunes forudsætning har været og er, at de 600 mio. kr. er et fast beløb, der ikke skal pristalsreguleres.
 • at Aalborg Kommunes bidrag i videst muligt omfang skal sikre gennemførelse af anlægget på en måde, der sikrer relevant støjafgrænsning og en tilrettelæggelse, der mindsker behovet for yderligere kommunale følgeudgifter.

Ændringsforslaget godkendt.

Forslag fra Enhedslistens, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper bortfaldt hermed.

Helle Frederiksen, Jan Nymark Rose Thaysen og Michael Mansdotter var fraværende.

Bilag

Lukket

Beslutning

Godkendt

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje