Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

25. september 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

25. september 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 25. september 2023

Åben

Beslutning

Punkt 9 behandles som punkt 5.

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman, Vibeke Gamst, Kristoffer Storm og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at der foretages de i sagsbeskrivelsen beskrevne ændringer i By og Landskabsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget og Mangfoldighedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman, Vibeke Gamst, Kristoffer Storm og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 4.075 med miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender kommuneplantillæg 4.082 endeligt uden ændringer.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 5.039 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

 • Konsekvensrettelse vedrørende opdateret beskrivelse af naturbeskyttelsesinteresser, bilag IV-arter i Byudviklingsplan for Langholt.
 • Konsekvensrettelse vedrørende opdateret beskrivelse af naturbeskyttelsesinteresser, bilag IV-arter i redegørelse med miljørapport.
 • I kommuneplanramme 5.4.B4 i afsnittet Mål slettes: ”(..) og der er potentiale for spidssnudet frø.” og ”(…) og potentielt spidssnudede frøer”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 9.022 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg 9.022

 •  Den maksimale højde for byggeri indenfor kommuneplanramme 9.7.R1 Ved Stae Borgerhus forhøjes fra 5 til 6 meter.
 • Den gamle krobygning på Halsvej 271 fastholdes som markeret bygning, der ikke umiddelbart må anvendes til boligformål i stueetagen. Resten af ejendommen udtages af markeringen.
 • Der indtegnes en rekreativ forbindelse mellem Elsamvej og Kabelvej ved Elsamvej 89.
 • ”Hulvejen” ved fællesjorden i Stae indtegnes som en rekreativ forbindelse.
 • Den potentielle forbindelse, der er i modstrid med planerne for Energipark Aalborg, udtages af planen og erstattes af en ny potentiel forbindelse i randen af Energipark Aalborg.
 • Anvendelsesbestemmelsen ”Sports- og idrætsanlæg” tilføjes i kommuneplanramme 9.1.H3 Øst for Skovhusvej og 9.1.H4 Øst for Aslundvej.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 1-1-146.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til 4-4-126 Tillæg 2 til Lokalplan 4-4-119
 • at der ikke skal laves en miljørapport
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 4-5-105 Erhverv og kontor, Langagervej, Tornhøj, Aalborg Øst.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Behandlet som punkt nr. 5

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 5-7-101.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Lokalplan 6-1-117 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

Lokalplanens redegørelse
Afsnittet ”Servitutter” suppleres med en oversigt over de servitutter, der er tinglyst på matr.nr. 12n Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Herved er lokalplanens liste over servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet indenfor lokalplanområdet, fyldestgørende.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

 • at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum på 66.806.000 kr.
 • at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 6.681.000 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen.
 • at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget  indstiller, at byrådet godkender,

at Rusmiddelcenteret samles i kommunal bygning i Rantzausgade 8,
at der gives en samlet anlægsbevilling på 10.183.000 kr. til at gennemføre nødvendig renovering af lokalerne, jf. myndighedskrav,
at der til finansiering omprioriteres 5,6 mio. kr. inden for Job og Velfærds anlægsramme i 2023 og 2024
at der til finansiering anvendes sparet husleje i Rusmiddelafsnittets nuværende lejemål på 1,9 mio. kr. i 2024 og 2025,
at der til finansiering gives tillægsbevilling i 2023 på 2.686,000 kr., og
at der gives bevilling til at lånoptage 2.686.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Bevillingerne påvirker samlet set ikke kommunens likviditet, da der er tale om allerede afsatte beløb og lånoptag.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at nedenstående redegørelse lægges til grund for høringssvar til Ankestyrelsen vedrørende mulig tilsynssag på baggrund af Aalborg Kommunes deltagelse i Børnesagsbarometret 2022.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at den af byrådet godkendte mulighed for overskridelse af den maksimale anskaffelsessum udmøntes bevillingsmæssigt,

at der til sektor Senior og Omsorg (anlæg) gives en tillægsbevilling på 3.450.000 kr. til projektet, og

at der ydes et forhøjet grundkapitaltilskud på 3.250.000 kr. i forhold til skema A til Landsbyggefonden.

Idet den samlede finansiering på 6,7 mio. kr. anvises fra den pulje til grundkapital til fremtidige plejehjemsbyggerier på i alt 14,2 mio. kr., der er afsat på balanceforskydninger.

Daniel Borup var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at    der gives en tillægsbevilling på 19.897.500 kr. inkl. moms til opførelse af de i budget 2020 vedtagne kommunale almene ældreboliger som tilbygning til Storvorde Plejecenter,

at    der oprettes en byggekredit i byggeperioden, hvilken indfries, når byggeriet er færdigmeldt,

at    der optages et ældreboliglån på 17.509.800 kr. til indfrielse af byggekreditten. Låneydelserne betales af beboerne via huslejen,

at    beboerindskud på i alt 397.950 kr. indgår i finansiering af anskaffelsessummen, og

at    det kommunale grundkapitalindskud på 1.989.750 kr. indgår i finansiering af anskaffelsessummen.

Idet det bemærkes, at ændringerne ikke påvirker kommunens anlægsramme, og at tillægsbevillingen er fuldt finansieret.

Daniel Borup var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender den fælles strategiske energiplan for Nordjylland – Grøn Energi Nordjylland 2040.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt ændres som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Morten Thiessen var fraværende.

Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt er senest ændret den 27. september 2021 (punkt 5) med virkning fra 1. januar 2022, som følge af ændringen af forvaltningsstrukturen.

Aalborg Kommune vederlægger næstformanden i Børn og unge-udvalget med et udvalgsvederlag.

Med den seneste ændring af vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 2001 af 28. oktober 2021), blev der indført krav om, at vederlag til næstformanden i Børn og unge-udvalget skal fremgå af styrelsesvedtægten.

Byrådet behandlede spørgsmål om vederlag i mødet den 19. juni 2023 (punkt 8), hvor vederlæggelsen af næstformanden i Børn og unge-udvalget blev fastholdt sammen med den øvrige vederlæggelse.

Forvaltningen indstiller derfor, at § 11 i styrelsesvedtægten ændres, således at det tilføjes:

”Næstformanden for Børn og unge-udvalget oppebærer et udvalgsvederlag.”

Den gældende styrelsesvedtægt samt forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. De foreslåede ændringer er markeret med rød skrift i forslaget til ny styrelsesvedtægt.

Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen, Rosa Sulaiman og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje