Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

4. september 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

4. september 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 4. september 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering Aalborg Kommunes selskabsredegørelse 2022.

Økonomiudvalget har sagen til orientering den 4. september 2023.

Beslutning

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender til byrådets orientering projektgrundlag for forsøg med 4-dages arbejdsuge.

Kristoffer Storm var fraværende.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 27. marts 2023 forslag fra Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre om afprøvning af 4-dages arbejdsuge i Aalborg Kommune.

Der er på den baggrund udarbejdet vedhæftede projektgrundlag for forsøg med 4-dages arbejdsuge.

Projektgrundlaget er godkendt af Direktørgruppen den 20. juni 2023 og drøftet i HMU den 17. august 2023.

Beslutning

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

  • Kommuneplantillæg 1.061 endeligt, med nedenstående ændringer.
  • Udviklings- og helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen endeligt.
  • Sammenfattende redegørelse til miljørapporten.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

Vurdering og redegørelse for forekomst af flagermus:

På opfordring af Plan- og Landdistriktsstyrelsen har Aalborg Kommune udarbejdet en vurdering og redegørelse for evt. forekomst af bilag IV arter (flagermus) i planområdet. Vurderingen, gengivet delvist herunder, tilføjes til tillæggets redegørelse.

Planområdet har i høj grad karakter af bymæssigbebyggelse med et meget lavt naturindhold og få egnede levesteder for flagermus. Der er i planen mulighed for at nedrive flere bygninger, mens en række bygninger, særligt de bevaringsværdige bygninger indenfor planområdet bevares. De arter af flagermus som findes i området (10x10 km) og som benytter huse, som rasteområde er sydflagermus, damflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus og langøret flagermus. De bygninger som nedrives, er hospitalsbygninger. Disse bygninger vurderes at være af meget ringe værdi som overdagningssteder/rasteområder for flagermus. Det vurderes således ikke, at nedrivning af bygninger indenfor planområdet vil have negativ betydning for flagermus. I modsætning til de bygninger som nedrives, så vurderes det, at der potentielt er mulighed for, at flere af de ældre bygninger, som bevares, kan være rastested for flagermus. Da disse bevares gennem planen, vil der ikke ske negativ påvirkning af flagermus ved nedrivning af bygninger.

Det vurderes, at ændringerne i kommuneplantillægget ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Forslag til bearbejdninger i den videre planlægning og realisering af Udviklings- og Helhedsplanen

Det anbefales, at der i den videre planlægning ses på følgende forhold:

Nyt punkthus bag læsehesten (i delområde 1b):

I den kommende lokalplanlægning for området, vil der blive arbejdet med højhusets konkrete udformning, og hvorledes dette kan tilpasses omgivelserne i forhold til skygger, indbliksgener, arkitektur mm.

Stiforbindelse mellem Saxogade og Sankt Jørgensgade:

For at sikre Aalborg Katedralskoles udvidelsesmuligheder og mulighed for at tilrettelægge en hensigtsmæssig idrætsundervisning på egne arealer, anbefaler By og Land, at stistatus og linjeføring ændres for cykelstien fra Saxogade til Sankt Jørgensgade til en gangsti med linjeføring som i dag, det vil sige nord om regionens bygning M.

Cykel- og gangbroen:

I løbet af høringsperioden for kommuneplantillægget har der været indledende orienteringsmøder med 4. Maj Kollegiet og Aalborg Katedralskole. Det er Aalborg Kommunes hensigt, at der frem mod lokalplanen for cykel- og gangbroen, i dialog med 4. maj Kollegiet, skal afsøges alternative løsninger, der kan minimere behovet for indgreb i kollegiets ejendom. Herunder er det hensigten, at der indledes dialog med 4. maj Kollegiet og Aalborg Katedralskole om udformning af broens værn, så indkigsgener undgås.

By- og Landskabsudvalget ønsker dog, at der arbejdes videre med at optimere det grønne i planlægningen, inden for de gældende rammer.

Jane Østergaard og Anna Aaen kan ikke anbefale indstillingen.

Vibeke Gamst var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jes Lunde og Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

For stemte: 23

Imod stemte: 7 (B, F og Ø)

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-117 endeligt uden ændringer.

Anna Aaen og Jane Østergaard kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jes Lunde og Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

For stemte: 23

Imod stemte: 7 (B, F og Ø)

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer og rettigheder med henblik på udvidelse af de offentlige veje ved krydset Dannebrogsgade/Strandvejen i henhold til lov om offentlige veje §§ 96-98, jf. sagsbeskrivelsen, og

at By og Land i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålet.

Vibeke Gamst var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje