Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

14. august 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

14. august 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 14. august 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender beretning nr. 2 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab for 2022 og samtidig godkender Aalborg Kommunes årsregnskab for 2022 med de i sagsbeskrivelsen nævnte korrektioner.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over kommunens faste ejendomme, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser gives tegningsbemyndigelse til økonomidirektør
Roeland Løfberg som anført i sagsbeskrivelsen,

at der til dokumenter vedrørende kvitterings- og /eller rykningspåtegninger på pantebreve samt aflysning af pant gives tegningsbemyndigelse til økonomidirektør Roeland Løfberg som anført i sagsbeskrivelsen, og

at der til dokumenter vedrørende oprettelse og ophævelse af konti i pengeinstitutter mv. samt tilslutning til Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter (Nets)/systemer gives tegningsbemyndigelse til økonomidi-rektør Roeland Løfberg som anført i sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender ændring af udpegninger til diverse råd, nævn og bestyrelser

Beslutning

Valggruppe 1 oplyste, at Liva Højby udpeges til bestyrelsen i Nørresundby Gymnasium, i stedet for Mette Ekstrøm.

Godkendt.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.041
 • forslag til Lokalplan 3-6-118 erhverv, Krebsen, Skalborg
 • at der ikke skal laves en miljørapport for Lokalplan 3-6-118 og Kommuneplantillæg 3.041
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anna Aaen kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte: 28

Imod stemte: 3 (Ø)

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 4.058
 • forslag til Lokalplan 4-3-106 med udkast til udbygningsaftale
 • at der ikke skal laves en miljørapport
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Maja Torp deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 4.078.
 • forslag til Lokalplan 4-4-116.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 4.079
 • forslag til Lokalplan 4-2-123
 • at der ikke skal laves en miljørapport
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen..

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 5.038.
 • forslag til Lokalplan 5-6-108, Institution, Vindfløjen, Vestbjerg.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 3.040 endeligt uden ændringer
 • Lokalplan 3-1-106 endeligt uden ændringer
 • Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 9.023 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 9-4-108 endeligt uden ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

På baggrund af indkommen indsigelse fra Miljøstyrelsen ændres beskrivelsen af bilag IV-arter i redegørelsen til:

”Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Der er forbud mod opgravning og ødelæggelse af plantearterne og mod forstyrrelse og ødelæggelse af dyrearterne og deres yngle- og rasteområder.

Planområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV, men der er ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for planområdet. Inden for radius 5 km er registreret fund af: Spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder og arter af flagermus.

Planområdet ligger midt i Hals by og består udelukkende af bebygget og befæstet areal uden naturarealer, beplantninger af væsentlig udstrækning, gamle træer eller lignende.  Der er registreret fund af spidssnudet frø knap 1 km fra planområdet. Som følge af afstanden og planområdets manglende egnede habitater er det ikke egnet som levested for spidssnudet frø. Stor vandsalamander er fundet ca. 3 km fra planområdet. Der er ikke egnede yngle- eller rasteområder for arten inden for planområdet. Der er fund af odder i havnebassinet umiddelbart øst for planområdet. Planområdet er vest for havnebassinet bebygget areal og parkeringsareal, som ikke er egnet levested for odder. Det kan ikke udelukkes, at flagermus sporadisk strejfer over området, men da området er tæt bebygget og uden gamle træer, vurderes det ikke egnet som levested for flagermus. Der er ikke planlagt fældning af træer eller nedrivning af bygninger, som vurderes at være egnede levesteder for flagermus.  Samlet vurderes det, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.”

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 1-1-147
 • at der ikke skal laves en miljørapport
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 2-2-117 endeligt uden ændringer.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 5-6-107 endeligt med nedenstående ændringer.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-2-108 endeligt uden ændringer.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • at der meddeles dispensation fra lokalplan 09-045, afsnit 5.1, således at bygningshøjden tilpasses bygningshøjden på nabogrunden på Borgergade 32, og
 • at der meddeles dispensation fra lokalplan 09-045, afsnit 6.5, således bygningen kan opføres med mansardtag og tagterrasser i stedet for sadeltag.

Peter Lindholt og Jan Nymark Thaysen kan godkende indstillingen.

Lisbeth Lauritsen kan godkende indstillingens 1. "at".

Jane Østergaard, Vibeke Gamst og Anna Aaen kan ikke godkende.

Indstillingen er herefter ikke godkendt.

Jan Nymark Thaysen begærer sagen indbragt for byrådet.

Helle Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Beslutning

Venstres byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag:

Byrådet skal dog bemærke, at tagetagen skal bearbejdes i forhold til materialevalg og farve, så den fremstår mindre markant og bedre tilpasset de nærmeste omgivelser, herunder særligt overgangen til/sammenhængen med naboejendommen på Borgergade.

For ændringsforslaget stemte: 19

Imod ændringsforslaget stemte: 12 (B, F, Ø og C)

Ændringsforslaget er herefter godkendt.

For indstillingen med ændringsforslag stemte: 19

Imod indstillingen med ændringsforslag stemte: 12  (B, F, Ø og C)

Indstillingen med ændringsforslaget er herefter godkendt.

 

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender fredningsforslag for Sorthøj.

Helle Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling på 36.595.000 kr. til sektor skoler, anlæg vedrørende akut renoveringsbehov på Seminarieskolen.

Peter Larsen og Lotte Finck var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, idet det forudsættes, at den resterende finansiering på 2 mio.kr. indarbejdes i budget 2024.

Lasse Frimand Jensen var fraværende.

 

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje