Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

19. juni 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

19. juni 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 19. juni 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering valggruppe 1’s meddelelse om, at Lasse Frimand Jensen indtræder som borgmester.

Beslutning

Til orientering.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Mødet blev suspenderet i 5 min.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over kommunens faste ejendomme, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser gives tegningsbemyndigelse vedrørende alle områder til ny borgmester Lasse Frimand Jensen med øjeblikkelig virkning jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender indkaldelse af stedfortræder for Tobias Bøgeskov Eriksen i perioden 1. august til 1. december 2023 – begge dage inklusive.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at Byplanvejens skole og Seminarieskolen sammenlægges på Mylius Erichsens Vej 127, 9210 Aalborg med de dertilhørende distriktsændringer som følger heraf,

at Herningvej skole og Tornhøjskolen sammenlægges på Herningvej 35, 9220 Aalborg med de dertilhørende distriktsændringer som følger heraf,

at skoledistrikterne for Mellervangskolen, Gug Skole og Gistrup skole ændres som beskrevet,

at skolesammenlægningerne og de dertilhørende distriktsændringer træder i kraft i forbindelse med opstarten af skoleåret 2024/25,

at mulighederne for at anvende Tornhøjskolens bygninger til Børn og Unges administration, eventuelt i sammenhæng med andre kommunale funktioner, afdækkes, og

at forslag til handlinger til den videre implementeringsproces, på baggrund af høringssvarene, imødekommes.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, idet det tilføjes, at ”Anvendelsen af Tornhøjskolen til andre formål koordineres med den igangsatte ejendomsanalyse”.

Beslutning

Det Radikale Venstres byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag:

"Alle penge der eventuelt måtte spares som følge af disse strukturændringer, det være sig drift i form af lønninger og anlæg i form af fx solgte bygninger eller opsagte lejemål, geninvesteres på de to sammenlagte matrikler. Dels i form af flere lærere og øvrigt pædagogisk personale i en overgangsperiode på 4 år og dels i form af markante forbedringer af de fysiske rammer."

For ændringsforslaget stemte: 1 (Daniel Nyboe Andersen)

Imod ændringsforsalget stemte: 28

Ændringsforslaget er herefter ikke godkendt.

For indstillingen stemte: 28

Imod indstillingen stemte: 1 (Daniel Nyboe Andersen)

Indstillingen med Økonomiudvalgets bemærkninger er herefter godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Mødet blev suspenderet i 10 minutter.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender til byrådets orientering den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-april 2023.

Sagsbeskrivelse

Årets første kommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-april 2023 og sammenfatter udvalgenes forventninger til afvigelser fra korrigeret budget 2023 (inkl. overførsler fra regnskab 2022).

Bilag med sammenfatning og forvaltningernes bemærkninger eftersendes torsdag den 8. juni 2023.

Det bemærkes, at bilag 1 indeholder anbefaling fra Økonomi og Erhverv vedrørende niveauet for overførsel af serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter fra 2023.

Beslutning

Til orientering.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at de tidligere bevilgede og uforbrugte midler på 250.000 kr. fra forundersøgelse vedr. Mangfoldighedshus i Aalborg Kommune kan anvendes og disponeres til iværksættelse af et pilotprojekt (prøvehandling) om etablering af mangfoldigheds-lokalefællesskab i Aalborg Kommune i 2023-2025, og

at uforbrugte midler i 2023 kan overføres til efterfølgende år til projektaktiviteter i perioden 2024/2025.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at medlemmer af kommunalbestyrelsen ydes vederlag samt udgiftsgodtgørelse til psykologbistand ved chikane, trusler mv. og stress, samt sekretariatsbistand til politianmeldelse for byrådsmedlemmer, som har været udsat for chikane, trusler mv., som beskrevet i sagsbeskrivelsen og vedlagte oversigt, 

at ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste som beskrevet i sagsbeskrivelsen og vedlagte oversigt, og

at byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer sker efter rammerne i vedlagte kursusregulativ, samt bemyndiger Økonomiudvalget til at træffe afgørelse om deltagelse i kurser som beskrevet i regulativet, jf. styrelseslovens § 16, stk. 1, litra c.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender Personaleredegørelse 2022 til byrådets orientering.

Beslutning

Til orientering.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Regnskab 2022 for Limfjordsbroen.
 • Aktuel status 2023 med flytning af anlægsarbejder på 16,7 mio. kr. fra 2023 til 2024.
 • Budget 2024 for Limfjordsbroen.  

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 2.030.
 • forslag til Lokalplan 2-4-113.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.039.
 • forslag til Lokalplan 3-4-108.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anna Aaen og Jane Østergaard kan ikke anbefale indstillingen.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte: 24

Imod stemte: 5 (Ø og F) 

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 4.081.
 • forslag til Lokalplan 4-3-112.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anna Aaen kan ikke anbefale indstillingen.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte: 24

Imod stemte: 5 (Ø og F)

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 9.024 Erhverv ved Hals.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 9.025.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 6.032 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 6-3-112 endeligt uden ændringer.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 6.035 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 6-1-118 endeligt uden ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
På baggrund af bemærkning fra Vejdirektoratet præciseres det i kommuneplanrammerne for 6.1.H7 og 6.1.H8, at transport- og logistikvirksomheder er en del af hovedanvendelsen i områder. Der tilføjes et afsnit til kommuneplantillæggets redegørelse omkring transport- og logistikvirksomheder. I anvendelsesbestemmelserne for kommuneplanramme 6.1.H8 præciseres det, at kontor- og serviceerhverv er en mulig anvendelse i den nordvestlige del af området.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Maja Torp deltog ikke ved sagens behandling.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 6-1-117.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 7 uger.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-116 endeligt uden ændringer.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-115 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan
For at undgå væsentlige indbliksgener for nabobebyggelse mod øst præciseres i bestemmelse, at væsentlige indbliksgener skal undgås.

For at undgå tvivl om fremtidige forbindelser præciseres i bestemmelse, at området skal indrettes, så der undgås færdsel over nabogrund mod øst.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 5.2 tilføjes: ”Ny bebyggelse skal med orientering og indretning af facader udføres, så væsentlige indbliksgener undgås til eksisterende haver til ejendomme langs Vestergade.”
 • I pkt. 7.5 tilføjes: ”I indretning af området skal sikres, at der ikke er mulighed for færdsel fra lokalplanområdet til Vestergade.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til lov om planlægning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-3-110 endeligt uden ændringer.

Anna Aaen kan ikke anbefale indstillingen.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte: 26

Imod stemte: 3 (Ø)

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende finansieringsplan inden byggestart, herunder

at den samlede renoverings- og ombygningsudgift forhøjes med 70.935.090 kr. til 103.557.090 kr.,

at der bevilges den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der stilles op til 100% kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af de støttede arbejder for helhedsplanen,

at der stilles 19,66% kommunal garanti på lån kr. 61.313.000 for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kompetencen i sager, hvor der i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan er indgået en udbygningsaftale med en eller flere grundejere, og hvor der efterfølgende ønskes en ændring af den indgåede udbygningsaftale, delegeres, således at ændringer, der ikke medfører en øget udgift for kommunen og/eller forringelse af den aftalte infrastruktur, fremover kan godkendes af rådmand og direktør i By og Land frem for af byrådet.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje § 94-123, og

at By og Land i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Mødet blev suspenderet i 10 min.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi 2023-2026

Lasse P. N. Olsen var fraværende. 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes Integrationsstrategi 2023-2026.

Lasse P. N. Olsen var fraværende. 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at      der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2023 gives en tillægsbevilling på 2.600.000          kr. i mindreindtægter og 7.630.000 kr. i merudgifter, eller i alt 10.230.000 kr. i netto-merudgifter, og

at      frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område forøges med 1.662.000 kr. i merudgifter.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at     den gennemførte kortlægning af Aalborg Kommune affaldsydelser tages til efterretning,

at     Aalborg Kommunes affaldsydelser kompetenceoverdrages til Nordværk I/S med virkning fra 1. januar          2024, og

at     Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at udarbejde et fælles grundlag for          kompetenceoverdragelsen af affaldsydelserne og overdragelsen af de aktiviteter og medarbejdere,          der skal overdrages til Nordværk I/S.

Per Clausen og Daniel Borup deltog ikke under punktet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

 Godkendt.

Per Clausen, Daniel Borup, Lasse Frimand Jensen, Sofie Svendsen og Jane Østergaard deltog ikke ved sagens behandling.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til ”Aftale om opgaveoverførsel til Nordværk I/S” vedrørende omlastning og afsætning af tekstilaffald fra husstande og genbrugspladser Aalborg Kommunes, samt nyt bilag 3.2.11 i henhold til punkt 3.7 i Nordværk I/S’ vedtægter.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at     Aalborg Kommune, hvis der ikke kan gennemføres frivillige aftaler, vil benytte ekspropriation til                gennemførelse af de kommunalt vedtagne Indsatsplaner for Grundvandsbeskyttelse.  

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 19. juni 2023:

"Skattestigning til gavn for borgernær velfærd

Det foreslås, at kommuneskatten sættes op med 0,2%-point fra 2024. Skattestigningen vil efter strafsanktion svare til en øget skatteindtægt på 148 millioner kroner i perioden 2024-2027 og fra 2028 en øget skatteindtægt på 74 millioner kroner årligt, der kan anvendes til at styrke vigtige indsatser i Aalborg Kommune.

Vores forslag er, at provenuet ved en skattestigning primært målrettes at mindske besparelser på skole-, dagtilbuds-, udsatte- og ældreområdet og på det specialiserede socialområde.

Baggrund
Der har de sidste mange år flere gange været besparelser i Aalborg Kommune og mange steder løber
medarbejderne alt for hurtigt, samtidig med at for mange borgere ikke oplever det
velfærdssamfund de forventer at møde.

De kommende år står Aalborg Kommune overfor ekstra store økonomiske udfordringer og budgettet for 2024 ser ud til at blive et forlig med massive besparelser og forringelser af den borgernære velfærd, hvis vi ikke vælger at sætte skatten op.

Børnene i daginstitutionerne, eleverne i skolerne og vores ældre borgere i ældreplejen har ikke brug for flere besparelser - men for at vi styrker velfærden. Pengene skal komme fra fællesskabet, for det er et fælles ansvar at sikre gode og trygge forhold for vores børn, unge, ældre og vores medborgere med handicap. Der er behov for at mindske besparelser, sætte tempoet ned og give mere ro på.

En skattestigning i Aalborg kan nok bedst beskrives som et forsvar mod SVM-regeringens uholdbare økonomiaftale med Kommunernes Landsforening. Af finansministeren får vi at vide, at landets finanser er sunde som aldrig før. Men hvorfor skal kommunerne så spare? Det skal de, fordi regeringen lægger kommunerne i en økonomisk spændetrøje og kræver besparelser. Samtidig vil regeringen give skattelettelser i samme størrelsesorden til erhvervslivet, og man har helt opgivet at beskatte superprofitterne fra energikrisen. Hvis kommunerne havde fået en ordentlig økonomiaftale med regeringen, ville det ikke være nødvendigt at hæve skatten i Aalborg.

Aalborg Kommune har igennem mange år haft en indkomstskat på 25,40 %. Det er den anden mindste i Nordjylland - kun Rebild Kommune har en lavere indkomstskat end Aalborg Kommune. Med en skattestigning på 0,2%-point taler vi om en ekstra månedlig udgift på ca. 50 kroner for en mellemindkomst og ca. 25 kroner for en kontanthjælpsmodtager. Det kan være mange penge for nogle mennesker i en tid med inflation, men vi mener det er rimeligt at bede Aalborg Kommunes borgere om, at betale lidt mere i skat for at sikre, at den velfærd vi leverer til børn, ældre og socialt udsatte er på et rimeligt niveau.

Vi tror de fleste borgere hellere ser en lille skattestigning frem for, at byrådet sparer sig til serviceforringelser, færre medarbejdere og dårligere arbejdsmiljø, der især rammer de mest sårbare og udsatte børn, unge, voksne og ældre."

 

Beslutning

Stillingtagen til eventuel skattestigning udskydes til budgetforhandlingerne og endelig behandling i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet som en del af budgetvedtagelsen.

Per Clausen, Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at Aalborg Kommunes pant på 7.500.000 kr. til sikkerhed for garantistillelse overfor Kommunekredit rykker for nyt realkreditlån i forbindelse med lånekonvertering og hjemtagelse af låneprovenu på 500.000 kr. til udskiftning af tag.

Beslutning

Godkendt.

Per Clausen, Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender ændringer i udpegninger til Hegnssynet, SIND- Daghøjskole, Aalborg og Ung Aalborg.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Erhverv har bedt valggruppe 2 om at udpege et nyt medlem til Hegnssynet samt Sind - Daghøjskole, Aalborg, da det tidligere udpegede medlem er udtrådt grundet fraflytning.

Valggruppe 2 har oplyst, at de udpeger Lars Elgaard Thomsen til Hegnssynet og Rebecca Hovgaard til Sind – Daghøjskole, Aalborg.

Desuden at de udpeger Jørgen Richter som stedfortræder til Hegnssynet, da Lars Elgaard Thomsen har været udpeget hertil tidligere.

Økonomi og Erhverv har modtaget besked fra Socialistisk Folkeparti om, at de grundet lovligt forfald udpeger et nyt medlem til Ung Aalborg. De indstiller Magnus Kronborg til hvervet.

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, at såfremt et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, i valgperiodens løb udtræder, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Beslutning

Godkendt.

Per Clausen, Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Lukket

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at Roeland Løfberg ansættes som økonomidirektør/vicekommunaldirektør,

at ansættelsen sker på kontraktvilkår efter ”Aftale om aflønning af chefer” og efter ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer”,

at aflønning sker på et niveau svarende til det gældende for kontraktansatte direktører i Aalborg Kommune, p.t. en årsløn på 1.527.219 kr. + pensionsbidrag på 20,74%, og

at stillingen tiltrædes den 1. august 2023.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Per Clausen, Mette Ekstrøm og Rikke Pedersen var fraværende.

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje