Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

15. maj 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

15. maj 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 15. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at det økonomiske regnskab 2022 for Aalborg Renovation med tilhørende beretning godkendes og afgives til revision.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard og Vibeke Gamst var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti på 2.920.460 kr., ekskl. moms til Aalborg Bygas A/S til etablering af ejektoranlæg 3 ved Gasværksgrunden.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard og Vibeke Gamst var fraværende.

Åben

Indstilling

Klima -og Miljøudvalget  indstiller, at byrådet godkender,

at     køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra søndag den 6. august         2023 som anført i sagsbeskrivelsen, og

at     Klima- og Miljøudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i              den godkendte køreplan.  

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget fremsender til byrådets orientering en status for projektet Nordjyllands Ressourcepark.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Til orientering.

Jane Østergaard var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Nordværk I/S optager lån på op til 40 mio. kr. ved KommuneKredit til etablering af en varmepumpe på Energianlæg Aalborg.

Nuuradiin Hussein var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2023.

Nuuradiin Hussein var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at Thomas Kastrup-Larsen udtræder af Aalborg Byråd pr. 31. maj 2023, og Michael Mansdotter som 1. stedfortræder indtræder i Aalborg Byråd pr. 1. juni 2023.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Nuuradiin Hussein var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Thomas Kastrup-Larsen deltog ikke ved sagens behandling.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.038.
 • forslag til Lokalplan 3-4-107.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 4.082 for Langagervej.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 5.039,
 • miljørapporten for Kommuneplantillæg 5.039 samt
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • at Kommuneplantillæg 5.034 frafaldes.
 • Lokalplan 5-1-106 endeligt med nedenstående ændringer.

Kommuneplantillæg frafaldes

Bolig- og Planstyrelsen (nu Plan- og Landdistriktsstyrelsen) har gjort indsigelse mod kommuneplantillæg 5.034 i forbindelse med den offentlige høring. Indsigelsen fremsættes efter anmodning fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES). Indsigelsen har den virkning efter planlovens § 29, at planforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed imellem parterne.

FES angiver følgende begrundelser for anmodningen:

 • Planforslaget sikrer ikke i tilstrækkelig grad de millitære sikkerhedshensyn i form af indsigtsgener og patruljering i forhold til Flyvestation Aalborgs virke.
 • FES kan ikke acceptere, at der etableres støjskærm eller støjvold på Forsvarsministeriets ejendom, idet det vil have indflydelse på Flyvestation Aalborgs virke.

Kommuneplantillægget omfatter en mindre udvidelse af kommuneplanramme 5.1.R2 langs med Thisted Landevej. Udvidelsen havde til formål at give mulighed for placering af en støjskærm. Udvikler har efterfølgende redegjort for, at støjafskærmning kan placeres længere mod nord og uden for Forsvarsministeriets ejendom.

Forslag til ændringer i lokalplan

For at imødekomme indsigelse fra FES, som ikke ønsker lokalplanlægning for matr.nr. 25d Vadum By, Vadum anbefaler By og Land, at der laves følgende rettelser.

Lokalplanens redegørelse

 • I afsnittet ”Oversigtskort” indsættes nyt kort med opdateret lokalplanafgrænsning.
 • I afsnittet ”Lokalplanområdet” konsekvensrettes oplysning om lokalplanens størrelse samt beskrivelse af lokalplanområdet.
 • I afsnittet ”Omgivelser” konsekvensrettes oplysning om lokalplanens omgivelser.
 • I afsnittet ”Disponering og anvendelse” indsættes nyt illustrationskort.
 • Afsnittet ”Kommuneplan” konsekvensrettes.
 • Afsnittet ”Vejbyggelinje” slettes som konsekvens af, at matr.nr. 25d Vadum By, Vadum ikke indgår i lokalplanen.
 • Afsnittet ”Støj” konsekvensrettes i forhold til, at der skal etableres støjskærm nord for matr.nr. 25d Vadum By, Vadum og ikke langs Thisted Landevej.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 7.6 tilføjes, at støjvold syd for delområde C skal etableres med en placering som vist i princippet på Kortbilag 2.
 • I pkt. 7.6 tilføjes, at støjvold skal udformes som en naturlig del af landskabet og ikke som et teknisk anlæg. Skråningsanlæg må ikke være stejlere end 1:3, og støjvolden skal udformes med en variation af skråningshældninger. Skråninger skal udformes blødt afrundet i top og bund.
 • I pkt. 7.6 ændres teksten, så det ikke fremgår, at der er mulighed for at etablere en støjskærm langs nordsiden af Thisted Landevej.
 • I pkt. 7.6 ændres, at bakkelandskabet skal være mindst 1,5 m lavere end støjskærmens top til at bakkelandskabet skal være mindst 2,0 m lavere end støjskærmens top.

Lokalplanens bilag

 • Alle kortbilag konsekvensrettes i forhold til, at Forsvarsministeriets areal nord for Thisted Landevej (del af matr.nr. 25d Vadum By, Vadum) ikke er en del af lokalplanen længere.
 • På Kortbilag 2 indtegnes mulighed for en støjvold syd for delområde C.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 3-6-117.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen og Jes Lunde kan ikke anbefale indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

For stemte: 25

Imod stemte: 5 (Ø og B)

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 5-6-107.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet ikke godkender ansøgning om stiftelse af selvstændigt boligselskab, Plus Bolig, afdeling 1058, Agertoften.

Peter Lindholt og Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen, idet det lokale demokrati bør understøttes.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen kan ikke anbefale indstillingen.

Kristoffer Storm var fraværende.

Beslutning

For stemte: 23

Imod stemte: 7 (Æ, C og Rikke Pedersen UP)

Indstillingen er godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at følgende udgør indsatsen for Tryg Digital By i perioden 2023-2024.

Tryg Digital By handleplanen er drøftet i Job- og Velfærdsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Politiledelsen ved Nordjyllands Politi

Job- og Velfærdsudvalget: Daniel Borup og Rosa Sulaiman var fraværende.

Børne- og Undervisningsudvalget: Lasse Puertas Navarro Olsen og Peter Larsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Venstres byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 15. maj 2023:

" I Aalborg skal alle kunne færdes trygt og frit i det offentlige rum. Den seneste tids uroligheder og voldelige handlinger på åben gade ved højlys dag for såvel utryghed i nattetimerne skaber bekymringer og utryghed blandt borgere i Aalborg Kommune.

Med et nyt lovforslag åbner Regeringen op for en forsøgsordning, der giver kommunerne lov til at indsætte uniformerede kommunale tryghedsvagter til at opretholde tryghed, ro og orden. Målsætningen er at forebygge utryghedsskabende adfærd og kriminalitet.

Tryghedsvagterne er et supplement til politiets arbejde. De kommunale tryghedsvagter har ikke magtbeføjelser til eksempelvis udstedelse af bøder eller foretagelse af anholdelser. Det er og bør forblive politiets beføjelser. I stedet bidrager de via et særligt tæt samarbejde med politiet til at sikre tryghed i kraft af deres tilstedeværelse i det offentlige rum og på stationer og i udsatte boligområder. Tryghedsvagterne henstiller til at stoppe forstyrrende adfærd, ligesom de ved hjælp af kropskameraer kan dokumentere andre strafbare forhold.

Det er et krav, at de kommunale tryghedsvagter er godkendte vagter med uddannelse i konflikthåndtering og håndtering af berusede eller påvirkede personer. Kommunerne kan i forsøgsordningen selv ansætte godkendte tryghedsvagter eller hyre godkendte vagter fra autoriserede vagtvirksomheder til rollen. Forsøgsordningen løber frem til 1. juli 2026, hvorefter en permanentgørelse skal vurderes.

Det er for Venstre afgørende, at Aalborg er en tryg by at bo i og besøge. Tryghedsvagter kan indgå som en del af løsningen i arbejdet med at sikre tryghed i Aalborg og reducere bekymringerne ved at færdes i byen.

Venstre indstiller til Byrådet, at der udarbejdes et budgetforslag om at indgå i forsøgsordningen med kommunale tryghedsvagter til Byrådets drøftelser af Budget 2024-2027."

Beslutning

For stemte: 5 (V)

Imod stemte: 22

Ikke godkendt.

Jane Østergaard, Lotte Finck, Lasse Frimand Jensen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

Åben

Indstilling

Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 15. maj 2023:

"Aalborg Byråd opfordrer kraftigt KL til at stå fast på, at en kommende økonomiaftale skal dække de stigende udgifter kommunerne har. Det handler om udgifter til flere ældre, flere børn, stigende udgifter til sundhedsområdet samt stigende udgifter til det specialiserede socialområde og specialundervisning.

For borgerne i Aalborg kommune er den borgernære kommunale velfærd vigtig og derfor vil en økonomiaftale blive bedømt på, i hvor høj grad den sikrer velfærden. Det er handlinger ikke ord, som er vigtige. 

Begrundelse:

Regeringens oplæg til indholdet af en økonomiaftale mellem regeringen og KL tager slet ikke hensyn til de økonomiske udfordringer kommunerne står over for. Derfor er det vigtigt, at vi bakker op bag KL i disse forhandlinger og forsøger at sætte fokus på de negative konsekvenser for velfærden, hvis regeringen kommer igennem med sine ønsker."

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard, Lotte Finck, Lasse Frimand Jensen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at der indgås venskabsbyaftale med Mykolaiv i Ukraine.

Økonomiudvalget behandler sagen den 15. maj 2023.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard, Lotte Finck, Lasse Frimand Jensen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

Bilag

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje