Skip til hoved indholdet
  Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Mangfoldighedsudvalget

13. september 2023 - referat fra Mangfoldighedsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Mangfoldighedsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

13. september 2023 - referat fra Mangfoldighedsudvalget Referat fra Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighedsudvalget 13. september 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Mangfoldighedsudvalget

 • orienteres om godkendelse af overførsel af midler til pilotprojekt vedr. mangfoldighed
 • drøfter processen herfra og de næste skridt i forhold til iværksættelse af pilotprojektet

Beslutning

Til orientering med bemærkninger.

Forudsætningen for igangsættelse af pilotprojektet er, at de interesserede foreninger, som relaterer sig til målgruppen og de fremskudte indsatser, selv er udviklende ift. konceptet, selv er udførende og står for den egentlige gennemførelse af pilotprojektet. Baggrunden for det var ønsket om at sikre ejerskab ved at de interesserede parter selv overtager tovholderrollen fra kommunen og er aktive fra start-slut i planlægning og udførelse.

Næste skridt er derfor:

 • at Mangfoldighedsudvalget i første omgang kommunikerer ud til de foreninger og organisationer, der har deltaget i forundersøgelsen, om at Byrådet nu har bevilget midler til iværksættelse af pilotprojektet og med en opfordring til at de parter, som fortsat er interesserede, sætter sig sammen og kigger på de delementer, der skal udfoldes yderligere. Det vil således være op til de interesserede parter selv at tage initiativ til at mødes, indgå aftaler om organisering af pilotprojektet, etablere en forening som pengene kan udbetales til (Aarhus-modellen),
 • og udarbejder et bud til Mangfoldighedsudvalget på de nærmere detaljer omkring pilotprojektet (fx hvem er med, aktiviteter, budgetforslag, endelig beslutning om lokaleforhold, bud på udgifter og priser, evt. timer til projektledelse mv.), som udvalget så kan sige endeligt ja til, så midlerne kan udbetales.
 • Tidsmæssigt finder ovenstående sted i løbet af det næste halve år, således at pilotprojektet kan igangsættes og samlingsstedet indvies formelt primo 2024.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Cecer, Tania og Tobias til igangættelse af pilotprojekt. Jette indkalder til første møde.

 

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

 • at etablere en kontaktgruppe for den ansvarlige for projekt Event og Mangfoldighed.

Sagsbeskrivelse

Indtil videre omfatter projekt Event og Mangfoldighed et samarbejde med Aalborg Karneval og Nibe Festival omkring synliggørelse af temaet mangfoldighed. Der vil først kunne være noget klar til arrangementerne i 2024, bl.a. på grund af den tidskrævende planlægningsfase.

For at tilføre mere viden og erfaring omkring mangfoldighedsvinklen foreslås nedsat en kontaktgruppe for den ansvarlige for projekt Events og Mangfoldighed (Keld Rud). Udover medlemmer af Mangfoldighedsudvalget kan denne viden og erfaring evt. søges blandt repræsentanter i miljøet omkring minoritetsgrupper i Aalborg og Nordjylland.

Beslutning

Drøftedes.

For at tilføre mere viden og erfaring omkring mangfoldighedsvinklen nedsættes en kontaktgruppe for den ansvarlige for projekt Events og Mangfoldighed (Keld Rud). Cecer og Medo udgør denne kontaktgruppe.

Kontaktgruppen fungerer som sparringspartner bl.a. i forhold til at udarbejde en vejledning i arbejdet med at inddrage mangfoldighedsaspektet i forskellige Events og arrangementer med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Mangfoldighedspolitik.

Første møde med kontaktgruppen og Keld Rud er fastsat til den 6.10.2023 kl. 10.00 i Teams. Repræsentant fra henholdvis Nibe Festival og Aalborg Karneval forventes at deltage på mødet.

Åben

Indstilling

 • Økonomi og Erhverv indstiller, at Mangfoldighedsudvalget godkender
  at repræsentant fra bysamfundet Cecer Bjørk Mortensen fortsætter sit medlemskab af Mangfoldighedsudvalget perioden ud på trods af flytning til anden kommune.

Sagsbeskrivelse

Cecer Bjørk Mortensen flytter pr. 1.8.2023 fra Aalborg Kommune, men gerne vil fortsætte sit arbejde i Mangfoldighedsudvalget som planlagt indtil udgangen af 2023.

I forretningsorden for Mangfoldighedsudvalget står:

”1-3 repræsentanter for bysamfundet udpeges, jf. dog stk. 3, af Mangfoldighedsudvalget. De udpeges som eksperter/ressourcepersoner inden for deres områder, som kan bidrage med en særlig viden, netværk, nye ideer og perspektiver.

Stk. 3. Udpegningen af repræsentanter for bysamfundet sker først efter, at Aalborg Byråd har godkendt kommissoriet. Således er der mulighed for at udpege de repræsentanter for bysamfundet, som bedst kan bidrage i forhold til de konkrete opgaver, udvalget skal arbejde med.

De 3 repræsentanter sidder som faste medlemmer i en 2-årig periode tilsvarende kommissoriets gyldighedsperiode. De kan genvælges.”

Formandskabet, Tobias Bøgeskov og Tania Larsen Kvist,  anbefaler, at Cecer fortsætter til udgangen af 2023 som medlem af Mangfoldighedsudvalget og som aktiv deltager i flere af de projekter, udvalget har igangsat. Hun er en videns- og ressourceperson for Mangfoldighedsudvalget med sin indsigt og sit store netværk  i Aalborg og i Nordjylland.

Der står desuden ikke i forretningsordenen, at medlemskab af Mangfoldighedsudvalget kræver, at man har bopæl i Aalborg.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

 • at følge op på initiativ til samarbejde med Aalborg Bibliotekerne.

 

Sagsbeskrivelse

På mødet den 17.5.2023 deltog Henrik Schou, Leder af Digital formidling, Aalborg Bibliotekerne, i en snak om, hvorvidt bibliotekerne i Aalborg kan være behjælpelige i markeringen af Aalborg Pride.

Det stod dog hurtigt klart, Bibliotekerne i Aalborg kan være behjælpelige på flere måder både i markeringen af Aalborg Pride, men også generelt omkring Mangfoldighed som tema. Bibliotekerne har således egen hjemmeside og god adgang til sociale medier. Desuden åbner de fysiske rammer på bibliotekerne mulighederne for forskellige arrangementer, såsom Informations- og debatmøder, udstillinger, mv.

Cecer er Mangfoldighedsudvalgets kontaktperson til Henrik Schou fra biblioteket og desuden formidler af kontakten til Pride, mv  Cecer giver på mødet en status på samarbejdet.

Beslutning

Information ved Cecer.

Aalborg Bibliotekerne trak sig fra samarbejdet pga. den korte frist og placeringen af dato for Aalborg Pride 2023.

Dog fortsætter samarbejdet for 2024 henover året.

Åben

Indstilling

Mangfoldighedsudvalget følger op på behandlingen i Klima og Miljøudvalget den 27.6.2023 af forslag om Kønsneutrale toiletter i Aalborg Kommune

Sagsbeskrivelse
Forslaget om Kønsneutrale toiletter i Aalborg Kommune udarbejdet af Mangfoldighedsudvalget blev udsat på mødet i Klima og Miljøudvalget den 27. 6.2023. På mødet i Mangfoldighedsudvalget følges op på udvalgets behandling og udsættelse af punktet.

 

Beslutning

Udsat.

Bilag

Åben

Indstilling

Torsdag den 7. december kl. 9-11.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Aalborg Kommune

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Skriv til os

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje