Skip til hoved indholdet
    Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Mangfoldighedsudvalget

7. december 2023 - dagsorden fra Mangfoldighedsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Mangfoldighedsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

7. december 2023 - dagsorden fra Mangfoldighedsudvalget Dagsorden fra Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighedsudvalget 7. december 2023

Åben

Åben

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget,

- Orientering og status vedr. arbejdet med etablering af Mangfoldighedshus i Aalborg Kommune.

Sagsbeskrivelse

Med Aalborg Byråds godkendelse af midler til pilotprojekt vedr. etablering af Mangfoldighedshus i Aalborg, går arbejdet ind i en ny fase. Den overordnede ramme for pilotprojektet er defineret af Mangfoldighedsudvalget og godkendt af Byrådet, men der er fortsat en række delelementer, der skal udvikles, og beslutninger, der skal træffes, før projektet kan sættes i gang. 

Som ønsket af foreningerne og organisationerne selv, så er det en forudsætning for igangsættelse af pilotprojektet, at de interesserede foreninger og organisationer, selv er udviklende ift. konceptet, selv er udførende og står for den egentlige gennemførelse af pilotprojektet. Baggrunden for det var ønsket om at sikre ejerskab ved, at de interesserede parter selv overtager tovholderrollen fra kommunen og er aktive fra start-slut i planlægning og udførelse.

Næste skridt er derfor, at Mangfoldighedsudvalget holder et opstartsmøde sammen med de parter, som fortsat er interesserede. Formålet med mødet er, at deltagerne sætter sig sammen og kigger på de delementer, der skal udfoldes yderligere. Det vil således være op til de interesserede parter selv 

- At indgå aftaler om organisering af pilotprojektet.

- At etablere en forening, som pengene kan udbetales til (Aarhus-modellen).

- At udarbejde et bud til Mangfoldighedsudvalget på de nærmere detaljer omkring pilotprojektet (fx hvem er med, aktiviteter, budgetforslag, endelig beslutning om lokaleforhold, bud på udgifter og priser, evt. timer til projektledelse mv.), som udvalget så kan sige endeligt ja til, så midlerne kan udbetales.

Mødet holdes torsdag den 7. december kl. 11.30-13.30 i Headspace Aalborgs lokaler. Der vil i forbindelse med mødet være en fremvisning af lokale-faciliteterne for et kommende Mangfoldighedshus.

Tania og Cecer orienterer yderligere på mødet.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

- at tage regnskab for Aalborg Pride 2023 til efterretning.

- at godkende støtte med et bidrag på 10.000 kr. til Aalborg Pride 2024.

Sagsbeskrivelse

Mangfoldighedsudvalget besluttede på mødet den 22.6.2022 at støtte Aalborg Pride med et bidrag på 10.000 kr. Bidraget er givet i overensstemmelse med Mangfoldighedsudvalgets formålsbeskrivelse om, at "Styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling i hele Aalborg Kommune og på arbejdspladsen Aalborg Kommune. Der rettes fokus på alder, køn, etnisk oprindelse, livsfilosofi, seksualitet, handicap, livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser, ambitioner og personlige mærkesager".

Aalborg Prides bemærkninger til årsregnskab 2023:

"Hermed årsregnskab 2023 for Aalborg Pride. I år er det desværre med et underskud. Vi var ramt af frafald i bestyrelsen i starten af året og måtte købe os til lidt ekstra hjælp, ellers ville vi ikke kunne gennemføre. Desuden skal vi fremadrettet gøre mere for at forhindre folk i selv at medbringe drikkevarer i Karolinelund - det koster for meget på baromsætningen. Men ellers blev Priden en succes med over 4000 deltagere

Vi har heldigvis fået suppleret bestyrelsen og er nu i fuld gang med at planlægge Aalborg Pride 2024 med mange nye ideer.

Vi takker endnu engang for støtten og håber, I vil støtte os igen næste år

På vegne af Aalborg Pride"

 

 

 

 

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

- Orientering og status for projekt Event og Mangfoldighed.

Sagsbeskrivelse

Indtil videre omfatter projekt Event og Mangfoldighed et samarbejde med Aalborg Karneval og Nibe Festival omkring synliggørelse af temaet mangfoldighed. Der vil først kunne være noget klar til arrangementerne i 2024, bl.a. på grund af den tidskrævende planlægningsfase.

For at tilføre mere viden og erfaring omkring mangfoldighedsvinklen blev på mødet den 13.9.2023 nedsat en kontaktgruppe for den ansvarlige for projekt Events og Mangfoldighed (Keld Rud).

Cecer og Medo udgør denne kontaktgruppe. Kontaktgruppen fungerer som sparringspartner bl.a. i forhold til at udarbejde en vejledning i arbejdet med at inddrage mangfoldighedsaspektet i forskellige Events og arrangementer med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Mangfoldighedspolitik. Første møde med kontaktgruppen og Keld Rud blev holdt den 6.10.2023, hvor også repræsentanter fra henholdvis Nibe Festival og Aalborg Karneval deltog.

Tania giver en tilbagemelding fra dette møde.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

- Orientering vedr. Klima og Miljøudvalgets (KMU) behandling af indstilling vedr. etablering af kønsneutrale toiletter på mødet den 27.6.2023, herunder

- at KMU sender sagen til behandling i HMU og herefter til genbehandling med HMU’s bemærkninger.

Sagsbeskrivelse

Mangfoldighedsudvalgets indstilling til Klima og Miljøudvalget vedr. etablering af kønsneutrale toiletter blev drøftet og herefter udsat på mødet den 27.6.2023 med henvisning til, at sagen sendes til behandling i HMU og herefter til politisk genbehandling med HMU’s bemærkninger.

Indstilling forventes drøftet i HMU på mødet den 15.12.2023.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

- at drøfte og evaluere Mangfoldighedsudvalgets arbejde i perioden 2022-2023 med baggrund i kommissoriet for Mangfoldighedsudvalget 2022-2023.

Sagsbeskrivelse

Aalborg byråd godkendte i mødet den 25. oktober.2021, at Aalborg Kommunes Ligestillingsudvalg blev nedlagt pr. 31. december 2021, og at der som erstatning for Ligestillingsudvalget blev oprettet et Mangfoldighedsudvalg i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022.

Mangfoldighedsudvalget virker i en 4-årig periode, svarende til Aalborg Byråds valgperiode, og skal jf. udvalgets forretningsorden udarbejde et kommissorium for 2 år ad gangen med en beskrivelse af opgaver og fokusområder for perioden. Mangfoldighedsudvalget kommissorium for perioden 2022-2023 blev godkendt i Aalborg Byråd den 20.6.2022.

Mangfoldighedsudvalget har i perioden 2022-2023 især været optaget af:

Analyse og forarbejde for etablering af Mangfoldighedshus i Aalborg Kommune:

- Midler er bevilget til iværksættelse af pilotprojekt med en opfordring til, at de interesserede parter selv tager initiativ til at mødes, indgå aftaler om organisering af pilotprojektet, etablere en forening som pengene kan udbetales til (Aarhus-modellen).

Deltagelse i og samarbejde omkring (evt. med økonomisk støtte) projekter og  arrangementer for at styrke indsatsen for mangfoldighed i Aalborg. Her kan især nævnes:

- Aalborg Pride økonomisk støtte og samarbejde om oplysningsinitiativer, som har til formål at støtte og styrke indsatsen for mangfoldighed i Aalborg.

- Støtte til AIDS-Fondets Checkpoint.

- Projekt Events og Mangfoldighed: Projekt Event og Mangfoldighed omfatter bl.a. et samarbejde med Aalborg Karneval og Nibe Festival omkring synliggørelse af temaet mangfoldighed.

- Samarbejde med Aalborg Bibliotekerne: Bibliotekerne har egen hjemmeside og god adgang til sociale medier/De fysiske rammer på bibliotekerne giver mulighed for forskellige arrangementer, såsom Informations- og debatmøder, udstillinger, mv.

Tilgængelighed og fremkommelighed:

- Etablering af kønsneutrale toiletter på Aalborg Kommunes arbejdspladser: Sag afventer behandling i Klima og Miljøudvalget efter høring i HMU.

 

På mødet drøfter Mangfoldighedsudvalget:

- Ovenstående initiativer og resultater for perioden 2022-2023, hvoraf flere forventes fortsat i næste periode 2024-2025.

- Andre effekter af Mangfoldighedsudvalgets arbejde i forhold til forståelsen og udbredelsen af mangfoldigheds-temaet.

- Udvalgets arbejdsform og samarbejde.

 

 

 

 


Bilag

Åben

Indstilling

 Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

-  at drøfte den kommende proces i udvalget for udpegning af temaer til kommissorium for perioden 2024-2025 (herunder ikke-afsluttede projekter og initiativer fra foregående periode).

Sagsbeskrivelse

I følge Mangfoldighedsudvalgets forretningsorden har udvalget nedenstående opgaver:

"§ 1. Mangfoldighedsudvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aalborg Kommune.

§ 2. Mangfoldighedsudvalget har følgende til opgave:

1. Styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling i hele Aalborg Kommune og på arbejdspladsen Aalborg Kommune. Der rettes fokus på alder, køn, etnisk oprindelse, livsfilosofi, seksualitet, handicap, livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser, ambitioner og personlige mærkesager.Ud fra den viden, skal udvalget udvælge en eller flere opgaver/fokusområder som indskrives i et kommissorium. Kommissoriet gælder for 2 år og skal godkendes af Aalborg Byråd.

2. Arbejde med både formel og uformel ligestilling (det formelle handler om lovgivning og lokalt fastsatte rammer, herunder byrådsbeslutninger, og det uformelle handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden).

3. Samarbejde med byens borgere, foreninger og/eller erhvervsliv.

4. Igangsætte debat og være dagsordenskabende.

5. Foreslå foranstaltninger til fremme af ligestilling og mangfoldighed og til ændring af eventuelle forhold, som modvirker disse.

6. Samarbejde med andre lignende udvalg og aktører relateret til ligestillingsindsatsen - både lokalt, i andre kommuner, nationalt og internationalt.

7. Udarbejde kommunens ligestillingsredegørelse efter bestemmelserne i lov om ligestilling af kvinder og mænd."

Efter godkendelse af kommissorium udpeges jf. §4, stk.3 repræsentanter for bysamfundet. Således er der mulighed for at udpege de repræsentanter for bysamfundet, som bedst kan bidrage i forhold til de konkrete opgaver, udvalget skal arbejde med. De 3 repræsentanter sidder som faste medlemmer i en 2-årig periode tilsvarende kommissoriets gyldighedsperiode. De kan genvælges.

 

På mødet drøfter Mangfoldighedsudvalget,

- hvordan processen for udpegning af temaer til næste periode skal planlægges - de konkrete temaer drøftes først efter en procesplan er aftalt.

 

 

 

Åben

Indstilling

2024:

Torsdag den 18. januar kl. 12.30-14.30, Rep.1

Onsdag den 13. marts kl. 9-11, Mødelokale 5, 2. sal, Boulevarden 13

Fredag den 10. maj kl. 9-11, Rep. 1

Torsdag den 15. august kl. 12.30-14.30, Rep. 1

Fredag den 20. september kl. 9-11; Rep. 1

Onsdag den 20. november kl. 13-15, Rep. 1

 

Åben

Indstilling

Information:

Kommende anmodning om støtte fra AIDS-Fondets Checkpoint.

Kontakt

Aalborg Kommune

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Skriv til os

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje