Skip til hoved indholdet
    Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Mangfoldighedsudvalget

13. maj 2024 - dagsorden fra Mangfoldighedsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Mangfoldighedsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

13. maj 2024 - dagsorden fra Mangfoldighedsudvalget Dagsorden fra Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighedsudvalget 13. maj 2024

Åben

Åben

Åben

Indstilling

 

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

På baggrund af oplæg fra Anders Kromann , Sundhed og Kultur.

- at drøfte temaet Mangfoldighed i foreningslivet som et muligt fokusområde.

- at drøfte fælles interessefelter og mulige snitflader mellem Mangfoldighedsudvalgets og Sundhed og Kultur, når Mangfoldighed i foreningslivet er omdrejningspunktet.

Sagsbeskrivelse

På mødet i Mangfoldighedsudvalget den 7.12.2023 blev aftalt følgende procesplan for udpegning af emner til næste periode:

  1. Gennemgang af igangværende projekter (formandskab og Jette)
  2. Brainstorm på nye emner i udvalget.
  3. Udarbejde bruttoliste for temaer/emner (uden i første omgang at tage stilling til hvilke temaer, der skal arbejdes videre med)
  4. Inspiration fra oplægsholdere/søge viden andre steder/andre kommuner til nye emner og ideer, til hvordan emner kan angribes.
  5. Herefter udpegning af 1 hovedtema for 2024 (ikke flere, da nuværende projekter også skal videreføres med opmærksomhed)
  6. Udarbejdelse af proces og tidsplan for hovedtema samt organisering.

Udvalget har drøftet sig frem til en indsnævring af foreløbige fokusområder for perioden 2024-2025, som kræver kvalificering via inspiration og viden udefra.

Udvalget er således i proces med at afdække allerede eksisterende viden og erfaring indenfor nedenstående temaer - jf. procesplanens pkt. 4: Inspiration fra oplægsholdere/søge viden andre steder/andre kommuner til nye emner og ideer, til hvordan emner kan angribes.

Aalborg Kommune som arbejdsplads og med udgangspunkt i kommunens Mangfoldighedspolitik herunder især:

- Forebyggelse og håndtering af krænkelser på arbejdspladsen.

- Mangfoldighed på arbejdspladsen, bl.a. etnisk ligestilling, kønsligestilling mm.

- Rekrutteringsproces (undersøge erfaringer med anonymisering af jobansøgninger).

 Mangfoldighedspris for Aalborg Kommune (by):

- Kriterier og retningslinier for uddeling af Mangfoldighedspris.

Mangfoldighed i foreningslivet:

- Hvordan Mangfoldighedsudvalget kan støtte op om at gøre foreningerne mere mangfoldige - ” ud fra antagelsen om ”at mangfoldighed i foreningslivet har samfundsmæssig gevinst og er medvirkende til at aflive myter og fordomme om hinanden. Det er med til at udvide vores horisont. Mangfoldighed i foreninger er med til at skabe rummelighed, øge lighed og fremme sameksistens i samfundet”. (red. CFSA).

På dagens møde

Som inspiration til temaet omkring Mangfoldighed i foreningslivet har vi inviteret Anders Kromann fra Sundhed og Kultur til at fortælle lidt om, hvad Aalborg Kommune arbejder med og byder ind med i den henseende, og om Aalborg Kommunes overvejelser og initiativer i fht. at styrke mangfoldigheden i foreningslivet. 

Åben

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

- at Tobias Bøgeskov orienterer om mødet  mellem Handicaprådet, Integrationsrådet og Mangfoldighedsudvalget den 6.3.2024. (se vedlagte referat).

- at komme med forslag til og drøfte budskaber til brug for synlighed i bybilledet. Budskaber, som signalerer, at Aalborg er en rummelig, tolerant og inkluderende by, med plads til alle

 

Sagsbeskrivelse

Der var møde mellem Handicaprådet, Integrationsrådet og Mangfoldighedsudvalget den 6.3.2024. her havde udvalgene/Rådene bl.a. en fælles drøftelse af snitflader mellem de tre. Drøftelsen resulterede i flg. konkrete forslag til fælles hovedemner, som de tre Råd med fordel kan arbejde sammen om:

- Digital inklusion

- Temamøder og arrangementer

- Synlighed i bybilledet

- Foreningslivet

- Arbejdsmarkedet

Der er enighed om, at de tre aktører har overlappende interesseområder og aktiviteter. Det kan enten være med én anden aktør eller alle tre aktører samtidigt. Der er et ønske om at bruge denne effekt til at inspirere og understøtte arbejdet på tværs af de tre aktører. Der er ligeledes enighed om, at det ikke er muligt at afgrænse dette præcist, hvilket heller ikke synes nødvendigt.

Med de fem temaer, der er listet herover ønsker de tre aktører at arbejde videre med ”Synlighed i bybilledet”. Ønsket er at sende klare signaler om, at Aalborg Kommune er et rummeligt, tolerant og inkluderende sted, med plads til alle. Med inspiration fra London, som har budskaber på diverse flag hængende året rundt, ønsker de tre at arbejde videre med Udarbejdelse af budskaber til brug for synlighed i bybilledet.

Det aftales, at frem til næste møde inddrages medlemmer i de tre fora, som forberedelse.

Mangfoldighedsudvalget tager derfor på dagens møde en brainstorm på:

- mulige budskaber (ord eller sætninger)

- måder budskaberne kan indgå i bybilledet

- tanker om inddragelse

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget,

- Orientering og status vedr. arbejdet med etablering af Mangfoldighedshus i Aalborg Kommune.

Sagsbeskrivelse

Med Aalborg Byråds godkendelse af midler til pilotprojekt vedr. etablering af Mangfoldighedshus i Aalborg, går arbejdet ind i en ny fase. Den overordnede ramme for pilotprojektet er defineret af Mangfoldighedsudvalget og godkendt af Byrådet, men der er fortsat en række delelementer, der skal udvikles, og beslutninger, der skal træffes, før projektet kan sættes i gang. 

Som ønsket af foreningerne og organisationerne selv, så er det en forudsætning for igangsættelse af pilotprojektet, at de interesserede foreninger og organisationer, selv er udviklende ift. konceptet, selv er udførende og står for den egentlige gennemførelse af pilotprojektet. Baggrunden for det var ønsket om at sikre ejerskab ved, at de interesserede parter selv overtager tovholderrollen fra kommunen og er aktive fra start-slut i planlægning og udførelse.

Mangfoldighedsudvalget inviterede derfor til et opstartsmøde den 7.12.2023 sammen med de parter, som fortsat er interesserede. Formålet med mødet var for de interesserede parter selv 

- At indgå aftaler om organisering af pilotprojektet.

- At etablere en forening, som pengene kan udbetales til (Aarhus-modellen).

- At udarbejde et bud til Mangfoldighedsudvalget på de nærmere detaljer omkring pilotprojektet (fx hvem er med, aktiviteter, budgetforslag, endelig beslutning om lokaleforhold, bud på udgifter og priser, evt. timer til projektledelse mv.), som udvalget så kan sige endeligt ja til, så midlerne kan udbetales.

Tobias, Tania og Cecer opdaterer udvalget om seneste nyt og giver en status for etableringen af Mangfoldighedshus.

 

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

- Orientering vedr. Verdensfestival 2024 i Kildeparken ved Medo Huremovic

Sagsbeskrivelse

Verdensfestival i Kildeparken er en årlig begivenhed i Aalborg, hvor forskellige nationaliteter viser deres kultur til andre i byen og Nordjylland. Denne farverige festival finder sted i Kildeparken og byder på en dag fyldt med spændende oplevelser.

I år holdes Verdensfestivalen lørdag den 10. juni kl. 11-17 i Kildeparken i Aalborg.

Aktiviteter:

- Stande, hvor de forskellige nationaliteter præsenterer deres kultur, traditioner og historie.  Lækre mad- og smagsprøver fra forskellige lande.

- Dans og musikoptrædener.

- Oplæg om kulturelle emner.

Festivalen har undertitlen “En verden af nysgerrighed,” hvilket signalerer, at standene vil gøre deres bedste for at vække gæsternes nysgerrighed med overraskende fakta, sjove quizzer, sproglege og andre aktiviteter.

Åben

Indstilling

Torsdag den 15. august kl. 12.30-14.30, Rep. 1

Fredag den 20. september kl. 9-11, Rep. 1

Onsdag den 20. november kl. 13-15; Rep. 1

Åben

Kontakt

Aalborg Kommune

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Skriv til os

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje