Skip til hoved indholdet
  Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Mangfoldighedsudvalget

17. maj 2023 - referat fra Mangfoldighedsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Mangfoldighedsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

17. maj 2023 - referat fra Mangfoldighedsudvalget Referat fra Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighedsudvalget 17. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

 • at drøfte status på samarbejdet med Aalborg Pride om oplysningsinitiativer, som har til formål at støtte og styrke indsatsen for mangfoldighed i Aalborg Kommune.

Sagsbeskrivelse

På mødet i Mangfoldighedsudvalget den 31.3.2023 deltog bestyrelsen for Aalborg Pridefor at drøfte muligheder for samarbejde om oplysningsinitiativer, som har til formål at støtte og styrke indsatsen for mangfoldighed i Aalborg.

Nedenstående emner blev drøftet, og der følges op på dette møde:

 • Aalborg Pride har indgået brugsretsaftale på bænke i Karolinelund, som de gerne vil have hjælp til renovering og maling af samt evt. anden placering i byen som et synligt tegn på, at Aalborg støtter mangfoldigheden.
  • Tania hjælper med at kontakte RessourceCenter Aalborg for renovering af bænke
  • Tobias hjælper med kontakten til By og Land mhp. placering af bænke i byen.
 • Arrangementer ifm. afholdelse af Aalborg Pride:
  • Jette undersøger muligheden for at inddrage Cimbertyren i markeringen af Pride.
  • Tobias kontakter NT ifht. anvendelse af busreklamer i markeringen af Pride.
  • Det undersøges, om bibliotekerne kan være behjælpelige i markeringen af Aalborg Pride (der henvises til særskilt punkt på dagsordenen med møde med repræsentant fra Aalborg Bibliotekerne).

Beslutning

Drøftede status på samarbejdet med Aalborg Pride:

 • Hjælp fra RessourceCenter Aalborg med renovering af bænke - afventer tilbagemelding.(Tania)
 • Afklaring mht. placering af bænke afventer. (Tobias)
 • Der gives ikke tilladelse til pyntning af Cimbertyren, dette er for at beskytte bronzen. (Jette)
 • Grønt lys for NT busreklamer i markeringen af Pride. (Tobias).

 

 

 

Åben

Indstilling

Mangfoldighedsudvalget holder møde med Henrik Schou, Leder af Digital formidling, Aalborg Bibliotekerne, som er inviteret til en snak om, hvorvidt bibliotekerne i Aalborg kan være behjælpelige i markeringen af Aalborg Pride.

Beslutning

Drøftedes.

Godt og konstruktivt møde med Henrik Schou, Leder af Digital formidling, Aalborg Bibliotekerne.

Bibliotekerne i Aalborg kan være behjælpelige på flere måder både i markeringen af Aalborg Pride, men også generelt omkring Mangfoldighed som tema.

Bibliotekerne har således egen hjemmeside og god adgang til sociale medier. Desuden åbner de fysiske rammer på bibliotekerne mulighederne for forskellige arrangementer, såsom Informations- og debatmøder, udstillinger, mv. 

Cecer er Mangfoldighedsudvalgets kontaktperson til Henrik Schou fra biblioteket og desuden formidler af kontakten til Pride, mv.

Der følges op på samarbejdet med biblioteket på næste møde i Mangfoldighedsudvalget den 24.8.23.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

 • at drøfte status på projekt Events og Mangfoldighed, som har til formål at støtte og styrke indsatsen for mangfoldighed i Aalborg Kommune.

Sagsbeskrivelse

Der følges op på:

 • Samarbejde med Nibe Festival
 • Samarbejde med Aalborg Karneval
 • Samarbejde med Verdensfestival 10. juni 2023.

Keld Rud Nielsen deltager.


Beslutning

Drøftedes.

Samarbejde med Aalborg Karneval og Nibe Festival:

Der vil først kunne være noget klar til arrangementerne i 2024, bl.a. på grund af den tidskrævende planlægningsfase. Medlemmer af Mangfoldighedsudvalget bidrager med deres kendskab og kontakter til minoritetsgrupper i Aalborg og Nordjylland i det hele taget. Der etableres evt. en kontaktgruppe med repræsentanter fra miljøet omkring minoritetsgrupperne.

Medo orienterede om Verdensfestival 10. juni 2023, hvor medlemmerne af Mangfoldighedsudvalget er velkomne. 

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

 • at drøfte arbejdsgruppens forslag til indstilling til Klima og Miljøudvalget vedr. etablering af kønsneutrale toiletter mhp. godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Mangfoldighedsudvalget har fokus på etablering af kønsneutrale toiletter i Aalborg Kommune. Offentlige toiletter bør kunne benyttes af alle uanset køn, handicap, mv., men det er ikke altid muligt at tilbyde af praktiske og økonomiske hensyn.

En start kan være at arbejde hen mod, at toiletter på kommunale arbejdspladser skal være universelle (kønsneutrale). Derfor har Mangfoldighedsudvalget arbejdet videre med mulighederne for etablering af universelle toiletter (kønsneutrale toiletter) på kommunens arbejdspladser. Der sigtes mod at få politisk opbakning til at opfordre alle arbejdspladser, kontorer mv. i Aalborg Kommune til at etablere eller indrette kønsneutrale toiletter, hvis det er økonomisk og praktisk muligt. AK Bygninger indgår i arbejdet med rådgivning og vejledning i bl.a. udarbejdelse af design-manualer.

Der er nedsat en arbejdsgruppe (Mette Jensen, AK Byg (tovholder), Cecer Bjørk Mortensen, Medo Huremovic og Jette Thorbjørn til udarbejdelse af indstilling til politisk behandling vedr. opfordring til etablering og indretning af kønsneutrale toiletter på Aalborg Kommunes arbejdspladser. Arbejdsgruppen har haft til opgave at vurdere og beskrive mulighederne for etablering og indretning af kønsneutrale toiletter, der tager hensyn til økonomiske og praktiske forhold på Aalborg Kommunes arbejdspladser. Oplæg drøftes i Mangfoldighedsudvalget inden politisk behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning

Drøftedes.

Mette Jensen og Jette Thorbjørn aftaler og gennemfører det videre forløb med politisk behandling af indstilling.

Der følges op på Mangfoldighedsudvalgets opfordring til at etablere kønsneutrale toiletter på AAK' s arbejdspladser til december,

 

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget til efterretning

 • En kort status på arbejdet med et Mangfoldighedshus i Aalborg Kommune.

Mette Højris Gregersen deltager.


Beslutning

Til skriftlig orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

 • at drøfte Ligestillingsredegørelse 2023 for Aalborg Kommune.

Behandles i Aalborg Byråd 15.5.2023.

 

Beslutning

Drøftedes.

Cecer orienterede om, at hun fik meldinger fra sit bagland om oplevelser af diskrimination ifm. jobsøgning ved AAK.

Opfølgning og drøftelse af Ligestillingsredegørelse 2023 genoptages på næste møde bl.a.. med emnerne:

 • Annonyme jobansøgninger
 • Trivselsundersøgelse blandt minoriteter i Aalborg som i andre større byer i Danmark.

Der inviteres evt. relevante fagpersoner fra AAK til drøftelsen.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget

 • at drøfte forslag til emner til formandskabets fællesmøde med Integrations- og Handicaprådet.

Sagsbeskrivelse

Formandskabet deltager på vegne af Mangfoldighedsudvalget i fællesmøde med Integrations- og Handicaprådet den 9.6.2023 og i den forbindelse ønskes forslag til emner til drøftelse mellem de tre udvalg.

Beslutning

Drøftedes.

Åben

Indstilling

Torsdag den 24. august kl. 12.30-14.30

Torsdag den 7. december kl. 9-11


Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Aalborg Kommune

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Skriv til os

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje