Skip til hoved indholdet
  Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Mangfoldighedsudvalget

31. marts 2023 - referat fra Mangfoldighedsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Mangfoldighedsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

31. marts 2023 - referat fra Mangfoldighedsudvalget Referat fra Mangfoldighedsudvalget 2023-03-31

Mangfoldighedsudvalget 31. marts 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Mangfoldighedsudvalget drøfter relevante emner med bestyrelsen for Aalborg Pride.

 

Sagsbeskrivelse

Mangfoldighedsudvalget har inviteret bestyrelsen for Aalborg Pride til mødemed henblik får på at drøfte:

 • Tilskud til Aalborg Pride
 • Muligheder for samarbejde om oplysningsinitiativer, som har til formål at støtte og styrke indsatsen for mangfoldighed i Aalborg.
 • Øvrige relevante emner.

På mødet deltager tre medlemmer af bestyrelsen for Aalborg Pride.

Beslutning

Drøftedes:

Økonomisk støtte til Aalborg Pride:

 • Aalborg Pride har efterhånden bevist sin berettigelse som årligt tilbagevendende arrangement i Aalborg og kunne derfor ønske på lige fod med andre events at modtage fast støtte fra Kulturpuljen fremfor at skulle bruge ressourcer på gentagne identiske ansøgningsprocedurer. Mangfoldighedsudvalget vil derfor opfordre Sundheds- og Kulturudvalget til at drøfte dette ønske fra Aalborg Pride, og således lade byrådsmedlem Anna Aaen i sin egenskab af fast medlem tage det op i udvalget. 

Muligheder for samarbejde om oplysningsinitiativer, som har til formål at støtte og styrke indsatsen for mangfoldighed i Aalborg:

 • Aalborg Pride har indgået brugsretsaftale på bænke i Karolinelund, som de gerne vil have hjælp til renovering og maling af samt evt. anden placering i byen som et synligt tegn på, at Aalborg støtter mangfoldigheden. Tania hjælper med at kontakte RessourceCenter Aalborg for renovering af bænke, og Tobias hjælper med kontakten til By og Land mhp. placering af bænke i byen.
 • Arrangementer ifm. afholdelse af Aalborg Pride: 
  • Jette undersøger muligheden for at inddrage Cimbertyren i markeringen af Pride. 
  • Tobias kontakter NT ifht. anvendelse af busreklamer i markeringen af Pride.
  • Det undersøges, om bibliotekerne kan være behjælpelige i markeringen af Aalborg Pride. Medo sender kontaktoplysninger til Jette.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller til Mangfoldighedsudvalget at drøfte

 • Formål med videoprojekt
 • Målgruppe
 • Realisering
 • Økonomi

Sagsbeskrivelse

Mangfoldighedsudvalget ønske at oplyse om tilgængeligheden i Aalborg midtby, og et forslag fra Tobias om en video om emnet beskrives og drøftes på mødet.

På mødet deltager Anders Christian Rasmussen, Valley Beyond Film Produktion,der sammen med Tobias præsenterer og beskriver forslag til videoprojekt om tilgængelighed i Aalborg midtby. På mødet deltager desuden Birgitte Bøgh, Kommunikation, ØE. 

 

Beslutning

Drøftedes, med beslutning om at henlægge projektet indtil videre og med henvisning til at et fremtidigt videoprojekt bør gennemtænkes med udførlig beskrivelse af  

 • Formål.
 • Målgruppe.
 • Realisering og Tids- og handleplan.
 • Økonomi/Budget.  

 

 

 

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Mangfoldighedsudvalget

 • tager orientering om status til efterretning

 • drøfter hvorvidt der er ønske om af afsøge mulighed for overførsel af uforbrugte midler fra forundersøgelsen, ca. 250.000 kr., til anvendelse til igangsættelse af pilotprojektet

Beslutning

Drøftedes med ros til sagsbeskrivelse og anbefaling af model 2 (Lokalemulighed i kælder-etagen - egne private lokaler).

Økonomi og Erhverv fremsender herefter sag til Økonomiudvalget mhp. forespørgsel på overførsel af uforbrugte midler fra forundersøgelse, ca. 250.000 kr., til anvendelse for igangsættelse af pilotprojekt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Mangfoldighedsudvalget informeres om status på projekt Events og Mangfoldighed ved Tobias og Tania (formandskab).

Sagsbeskrivelse

På mødet i Mangfoldighedsudvalget den 17.2.23 deltog Keld Rud, Aalborg Events i en drøftelse af, hvordan mangfoldighed kan indgå i events og arrangementer i øvrigt. Efterfølgende har formandskabet Tobias og Tania holdt møde med Keld Rud m.h.p. at udarbejde forslag til konkrete events som inddrager mangfoldigheds-temaet til drøftelse i MU.

Tobias giver på mødet en status på dette arbejde.

Beslutning

Drøftedes med anbefaling af støtte til produktion af bannere.

 • Nibe Festival og Aalborg Karneval er kontaktet. Møder forventes aftalt.
 • De events, vi er ansvarlige for fra kommunalt hold, er også i spil udover de to nævnte.
 • På opfordring fra Medo undersøges muligheden for at inddrage Verdensfestival 10. juni 2023. (se vedlagte)
 • Indstilling forelægges MU på næste møde vedr. afsætning af midler til produktion af bannere, som vil kunne genbruges efterfølgende til motionsløb og lignende.

Keld Rud inviteres til at deltage på næste møde.

Bilag

Åben

Indstilling

 • Status for Mangfoldighedsudvalgets deltagelse i Integrationsrådets konference sommeren 2023/ ved Tania og Roman.
 • Status Projekt Kønsneutrale toiletter/ved Cecer og Medo.

 

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Onsdag den 17. maj kl. 13-15

Torsdag den 24. august kl. 12.30-14.30

Torsdag den 9. november kl. 12.30.14.30

Torsdag den 9. november kl. 12.30.14.30


Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

 • Tobias holder orlov fra byrådsarbejdet og dermed som formand for Mangfoldighedsudvalget i perioden 1.8.-30.11. Suppleant for Tobias i udvalget oplyses senere.
 • Mødet 9.11. flyttes til den første uge i december.
 • Jette afklarer kommunaldirektørens genindtræden i Mangfoldighedsudvalget.
 • Enighed om at opfordre Aalborg Kommune og Region Nordjylland til at støtte op om at bevare Aids-fondets Checkpoint som sundhedstilbud i Aalborg, efter at det er taget af finansloven.

Kontakt

Aalborg Kommune

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje