Skip til hoved indholdet
  Hjem Råd Dagsorden eller referat - Udsatterådet

27. maj 2024 - referat fra Udsatterådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Udsatterådet.

27. maj 2024 - referat fra Udsatterådet Referat fra Udsatterådet 2024-05-27

Udsatterådet 27. maj 2024

Åben

Beslutning

Dagsorden godkendes af Jimmi. Jimmi har et punkt til evt., der handler om mails fra rådets sekretærer og om formen på dagsordener og referater.

Åben

Indstilling

Der er kort dialog med TinaMaria

Beslutning

TinaMaria er forhindret i at deltage i dagens møde, men har bedt Lise om at sige følgende på hendes vegne:


Opfølgning på fællesmøde mellem Udsatterådet og de to politiske udvalg (Job og Vel-færd + By og Land): 

Udsatterådet har sendt en forespørgsel til de to udvalg for at høre, hvad udvalgene har fået ud af mødet og det notat, som de modtog fra Udsatterådet i den forbindelse. Har det medført nye tanker og planer? Ønsker de to udvalg eller enkelte politikere at genmødes med rådet til videre dialog? 
TinaMaria har modtaget det svar, at de to rådmænd har fælles rådmandsmøde efter sommer, og at Udsatterådets forespørgsel er blevet sat på dagsordenen. Udsatterådet vil få svar på forespørgslen hurtigst derefter.


Talspersons deltagelse i Ledermøde i Job og Velfærd:
Jimmi, der er Udsatterådets talsperson, har deltaget i et Ledernøde i Job og Velfærd, hvor der var fokus på digitalisering. TinaMaria ønsker at takke Jimmi for en rigtig god præstation. Hun er stolt på Jimmis vegne og ønsker at kvittere for det.


Brug af fotos:
TinaMaria ønsker at høre, om det generelt er okay med Jimmi som talsperson, at hun lægger fotos op af ham på LinkedIn etc., når han har deltaget i noget sammen med hende. Jimmi svarer, at det må TinaMaria gerne. Hvis det er muligt, vil han dog gerne lige adviseres inden.

 

Åben

Indstilling

Udsatterådet har inviteret Forebyggelsesenheden fra politiet til at deltage i dagens møde for at lave en opfølgning på fællesmødet i 2023. Jakob Nielsen fra Forebyggelse har svaret følgende pr mail: 

Jeg kan desværre ikke deltage den 27. maj, men skulle der blive flyttet rundt på noget i kalenderen, giver jeg besked. Men dejligt, de har lyst til at få besøg igen, til trods for uniformenJ

I forhold til brugernes ønske om et sted ved psykiatrien, hvor man kan komme og få et pusterum, vil jeg gerne slå et stort slag for det nyåbnede Psykiatriens Hus på Annebergvej. Kender du dette? Og kender udsatterådet til dette sted? Her vil de altid være velkommen til at rette henvendelse og få en snak (pusterum) i dag- og aftentimerne – også uden aftale.

I forhold til idéen med video er Sabine og jeg ikke kommet videre pga. ressourcemangel her i politiet, desværre.

Beslutning

Jimmi: Det er en ærlig sag, at politiet ikke er kommet videre på grund af ressourcemangel. Jimmi ønsker, at:

 • Lise spørger Jakob, om de stadig vil have rådets hjælp og samarbejde omkring en video, og om de ønsker, at rådet laver et oplæg til et dialogmøde, som de kan fremlægge for deres ledelse. Der vil være tale om et fælles oplysnings- og dialogmøde for fx nye betjente og betjente under uddannelse. Rådet kan fortælle om deres livserfaringer og behov, så der kan skabes større forståelse for udsatte borgere blandt betjentene i Aalborg. 
 

 

Åben

Indstilling

På forrige møde i Udsatterådet blev det besluttet, at årets tema skal være sundhed i forhold til psykiatriområdet. Det blev besluttet, at der skulle inviteres en eller flere repræsentanter fra Psykiatrien til et af de kommende møder (formodentligt det d. 3. oktober). Til mødet i dag skal Udsatterådet blive konkrete på, hvad de ønsker, at repræsentanterne fra Psykiatrien skal fortælle om, og samtidig skal rådet udvikle ideer og forslag, som kan præsenteres for repræsentanterne.

 

Beslutning

På dagens møde ønsker Jimmi, at følgende gøres:

 • Lise/Bjarke kontakter Psykiatrien Hus for at invitere dem til et møde med Udsatterådet. Lise skal spørge, om mødet kan holdes ved dem.
 • Lise/Bjarke foreslår dem, at de på mødet fortæller rådet om Psykiatrien Hus og om de muligheder for hjælp, som man kan få her, og at der efterfølgende er dialog om de udsattes behov for hjælp. 
 • Herunder kan Udsatterådet fremlægge deres idé om et Pusterum og spørge, om dette kan være placeret ved dem. 
 • Udsatterådet kan ligeledes tilbyde Psykiatrien Hus hjælp til at udvikle et særligt info-materiale til brugerne af varmestuer m.m. Rådet kan desuden tilbyde hjælp med at få plakater m.m. hængt op de rette steder, så viden om huset når bredt ud til dem, der måske har allermest behov, men som systemet ikke rammer nu.


  Jimmi ønsker følgende præciseret i referatet: Jimmi tror, at op mod 70-80% af alle brugerne på varmestuerne har et behov for (social)psykiatrisk hjælp. En sådan hjælp vil kunne hjælpe enormt i forhold til at få folk ud af udsathed og hjemløshed. Brugerne af disse steder kommer ikke selv til de (social)psykiatriske tilbud, og de kan ikke selv finde information om tilbuddene. Dette er helt uoverskueligt – selv for en som Jimmi.
 

Åben

Indstilling

På forrige møde besluttede Udsatterådet, at den sociale tur i 2024 skal gå til Zoologisk Have i Aalborg og Klatreparken sammesteds. På dagens møde skal turen planlægges med konkret dato og indhold.

Beslutning

Følgende aftales:

 • Turen til Zoologisk Have skal foregå fredag d. 6. september 2024.
 • Den skal kun være for rådsmedlemmer og de to sekretærer.
 • Kl. 10.30: Vi starter ved Klatreparken. De, der ønsker det, prøver Klatreparken af. De andre går en tur i Zoo-
 • Kl. 12.30: Vi spiser frokost.
 • Bjarke og Lise sender hurtigst en invitation ud, så man kan tilmelde sig i god tid.

Åben

Indstilling

Er der emner, som ikke er dagsordenført, men som I ønsker at tage op på mødet? 

Beslutning

Mails og dagsordener til Udsatterådet:

Når Bjarke og Lise skriver mails til Udsatterådet, skal de gøre som førhen, hvor de skrev det ligesom et brev til venner. Det må ikke være så formelt som nu. Det skræmmer folk væk, og det er en stor årsag til, at folk udebliver fra møder, tror Jimmi. 

Det samme gælder for de dagsordener, der sendes ud. De må ikke være for ’kommunale’, og de skal ikke sendes ud i First Agenda, som er kluntet og besværligt at finde rundt i – det skræmmer folk fra at læse dagsordenen og komme til møderne, tror Jimmi. 


Fællesmøde med Lederforum:

 Til det kommende fællesmøde mellem Udsatterådet og Lederforum skal følgende, som det allerede er aftalt på forrige møde, dagsordensættes:

 • Konsekvensregler på varmestuer og væresteder – Kan disse ensrettes mere, end de er i dag? Det er forvirrende for mange, hvad man må/ikke må de forskellige steder. Nogle gange glemmer folk, hvor de er, og at der her hersker andre regler end andre steder, og det kan føre til konflikt og frustration.
 • Konflikthåndtering – Der er et stort ønske om, at ledere og fastansatte ved alle tilbud for målgruppen har en uddannelse i konflikthåndtering, og at frivillige, vikarer og andre, mere løstansatte som minimum har et kursus i det samme.

Åben

Indstilling

I skal tage stilling til, hvad Jimmi, der er Udsatterådets talsperson, må sige efter dagens møde, hvis pressen eller andre henvender sig til ham.

Beslutning

Der er intet at kommentere.

Åben

Beslutning

Afholdt.

Kontakt

Center for Sociale Indsatser

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 77 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje