Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Udsatterådet

9. oktober 2023 - referat fra Udsatterådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Udsatterådet.

9. oktober 2023 - referat fra Udsatterådet Referat fra Udsatterådet

Udsatterådet 9. oktober 2023

Åben

Beslutning

Dagsorden er godkendt.

Åben

Indstilling

1. Orientering om status på undersøgelsen vedrørende behov for stofindtagelsesrum i Aalborg.

2. Status på Hytteby

3. Status på hjemløsereform og hjemløsestrategi

4. Status på møde med politiske udvalg (JVU og BLU)

5. Orientering om vagtværn og Medborgerhus


Tid: 9.30 - 10.00

Beslutning

1. Orientering om status på undersøgelsen vedrørende behov for stofindtagelsesrum i Aalborg.

Center for Sociale Indsatser har foretaget en større undersøgelse om behovet for et stofindtagelsesrum. Undersøgelsen havde til formål at afdække eventuelle mørketal.

Undersøgelsen viste at der ikke var sket en stigning siden forrige undersøgelse i år 2020, og at der derfor ikke blev fundet et mørketal.

Forebyggende tiltag på stofområdet
I 2020 blev der nedsat en "injektionsudstyrs gruppe". Gruppen består af repræsentanter fra de kommunale tilbud og NGO'er der udleverer injektionsudstyr. Der bliver løbende holdt styr på antal udleveringer af injektionsudstyr.

I det forebyggende arbejde er der fortsat fokus på uddannelse i Antidote.

2. Status på Hytteby

Sagen vedrørende den nye Hytteby har været i medierne på baggrund af bekymringer fra borgere (naboer). Der har i den forbindelse været indkaldt til og afholdt dialog-møde med borgere fra lokalområdet. Processen forløber fortsat planmæssigt, men der er mange høringer og elementer der fortsat påvirker processen.

Der opleves god opbakning fra politikerne, som støtter op om etableringen af Hyttebyen. I dette års budget er der desuden afsat midler til en ny grund.

3. Status på hjemløsereform og hjemløsestrategi

Hjemløsereformen trådte i kraft d. 1/10 2023.

Udmøntningen af hjemløsestrategien er i fokus og den tilhørende handleplan har mange arbejdspunkter, der løbende bliver arbejdet med. Det primære fokus i handleplanen lige nu er på temaerne boliger og støtte.

Boliger: Der er fokus på at oprette alternative boformer såsom Hyttebyen jf. ovenstående status.
Der arbejdes fortsat på et tættere samarbejde med boligforeningerne, for at øge antallet af betalbare boliger og for at sikre den gode dialog. 
Slutteligt er der et ønske om, at der bliver set på mulighederne for at oprette flere §§107 og 108 pladser

Styrket indsats og bostøttemetoder: I løbet af september deltog flere bostøttemedarbejdere fra Svenstrupgård, Herberget og VoksenBøgen i undervisning i de specialiserede bostøttemetoder CTI og ICM, og de er derfor klar til at udføre bostøtte efter de evidensbaserede metoder. 
Samtidig med at der tilbydes bostøtte efter CTI og ICM, er der også planlagt et projekt der skal igangsætte og afprøve bostøtteindsats efter M-ACT.

4. Status på møde med politiske udvalg (JVU og BLU)

Det er nu bekræftet, at der afholdes et idéudviklingsmøde mellem Udsatterådet, Job- og Velfærdsudvalget og By- og Landskabsudvalget ift. alternative boliger.

Dato: 1. marts 2024 kl. 13.00-15.00.

5. Orientering om vagtværn og Medborgerhus

Til mødet med borgmesteren blev der rejst angående udfordringer med vagtværn og dårligt samarbejde med Medborgerhuset, hvor borgere oplever at blive smidt ud fra Medborgerhusets lokaler. Det er blevet undersøgt nærmere.

Samarbejde med Medborgerhuset

Gadeteamet oplever det at der er et godt samarbejde med Medborgerhuset, og de kan ikke genkende udfordringerne.  
Medborgerhuset pointeret, at det kun er ved voldelig adfærd og trusler, at de ser sig nødsaget til at bortvise borgere.

Vagtværn
Nogle af de erhvervsdrivende i midtbyen har ansat et privat vagtværn, men Gadeteamet oplever at der er et positivt samarbejde med vagtværnet.
Vagtværnet giver udtryk for at har besøgt enkelte væresteder for at hilse på personalet og borgerne. Dette for at imødekomme den gode dialog.

Repræsentanter fra Udsatterådet giver udtryk for, at de har oplevet og set chikanerende adfærd på værestederne fra vagtværnet. TinaMaria pointerer at det er et opmærksomhedspunkt og noget hun vil følge op på medværestederne.  

 

Åben

Indstilling

Lise og Jimmi fortæller om status i arbejdsgruppe.

Vi har vedhæftet det notat der er udarbejdet.

 

Tid: 10.15 - 11.00

Beslutning

Arbejdsgruppen blev nedsat i 2022 og består af Erik, Jimmy og Michael.

Det vedhæftede materiale er et udkast, som Udsatterådet skal drøfte og herefter samle essensen i en pixi-udgave.
Der er enighed i rådet om, at det er et godt udkast som man ikke kan være uenig i. Det bliver besluttet at udkastet skal simplificeres og samles i den mindre udgave.

 

 

 

Åben

Indstilling

Vi skal udfærdige 2-3 temaer som I gerne vil tale med Rådmand Nuuradiin Hussein om torsdag d. 16/11.

 

Tid: 11.00 - 11.30

Beslutning

I det følgende ses de punkter, som Udsatterådet ønsker at drøfte til mødet med Rådmand Nuuradiin S. Hussein den 16. november 2023 kl. 9.30-10.50.

1. Deponeringsrum
Udsatterådet ser et behov for at tilbyde deponeringsmulighed til de borgere, der bor på gaden og går rundt med deres ejendele, som primært opbevares i tasker og poser.

2. Nye roller for hjemmeplejen - og samarbejde mellem forvaltningerne Senior og Omsorg  (SOM) og Job og Velfærd
I relation til undersøgelsen om stofindtagelsesrum drøfter Udsatterådet muligheden for om hjemmeplejen kan udlevere injektionsudstyr til de borgere, der i forvejen modtager hjemmepleje?

I relation til dette drøftes det, om der kan opstå et udvidet samarbejde mellem aktører fra Job- og Velfærd samt SOM. Kan man forestille sig, at hjemmeplejen kan varetage fleksible sundhedsfaglige opgaver i forhold til borgerene?

3. Måltider på varmestuer
Udsatterådet giver udtryk for, at der er et stigende ønske blandt brugerne af værestederne for selv at kunne sammensætte og smøre maden der tilbydes. I relation til dette opleves der udfordringer ved, at der ikke altid tilbydes tilstrækkeligt med sunde alternativer og/eller mad tilpasset allergier.

Åben

Indstilling

 

 

Eventuelt

  • Input fra Louise og Kent vedr. Hus Forbi

 

Tid: 11.30 - 11.45

Beslutning

  • Grundet fravær udskydes input fra Kent og Louise vedrørende Hus Forbi.
  • Udsatterådet ønsker at indkalde politiet til et møde vedrørende forebyggelse og samarbejde på udsatte-området.
    Udsatterådet ønsker at indkalde repræsentanter fra politiet til mødet d. 14. december

Åben

Indstilling

Tid: 11.45 - 12.00

Beslutning

Intet at referere.

Åben

Kontakt

Center for Sociale Indsatser

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 77 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje