Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Uddannelsesrådet

23. maj 2024 - referat fra Uddannelsesrådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Uddannelsesrådet.

23. maj 2024 - referat fra Uddannelsesrådet Referat fra Uddannelsesrådet 2024-05-23

Uddannelsesrådet 23. maj 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb og Anne Agerbak Bilde var fraværende under punktet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb og Anne Agerbak Bilde var fraværende under punktet.

Åben

Indstilling

TECHCOLLEGE fremsender til Uddannelsesrådets orientering, information om Hurtig Indsats Til Trivsel (HITT)

Data- og Metodekonsulent Vivi Fog Wogensen fra TECHCOLLEGE orienterer under punktet

Beslutning

Til orientering.

Sekretariatschef Jakob Bislev fra TECHCOLLEGE gav en præsentation af projekt Hurtig Indsats til Trivsel. Slides fra præsentationen er vedlagt som bilag til referat.

Uddannelsesrådet takkede for et spændende oplæg og kvitterede for arbejdet med mikromålingerne og de flotte afledte resultater. Derudover anerkender Uddannelsesrådet det positive i, at projekt HITT også kigger på, hvilke kompetencer der efterspørges hos lærerne.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb og Anne Agerbak Bilde var fraværende under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Uddannelsesrådets orientering, information vedrørende partnerskab for unge i mistrivsel i Aalborg.

Projektleder Maria Lisette Schimkat fra Uddannelseshuset deltager under punktet.

Beslutning

Til orientering.

Projektleder Maria Lisette Schimkat gav en præsentation af Partnerskab for unge i mistrivsel. Marias præsentation er vedlagt som bilag til referatet.

Uddannelsesrådet kvitterede for et godt og ambitiøst udgangspunkt og anerkendte langsommeligheden i partnerskabet. Der ses stor opbakning fra Uddannelsesrådets side ift. også at anvende kvalitative data samt opbakning til, at partnerskabet kommer i mål. Herunder anerkendte medlem af Uddannelsesrådet, at partnerskabet leder i mulighedsrum og frem for løsninger.

Uddannelsesrådet havde en drøftelse af præstationspresset og hvordan man skal være som ung fylder meget – både for de unge og for undervisere.

Derudover blev det drøftet, hvordan der balanceres i narrativet om, at der på den ene side ses en stor gruppe af unge som klarer sig godt og trives, og på den anden side ses en gruppe af unge som mistrives.

Endvidere blev det drøftet, at der ikke er behov for flere stand alone tilbud, men mere et spørgsmål om at bruge de tilbud der er, frem for at finde flere.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb og Anne Agerbak Bilde var fraværende under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge og Job og Velfærd fremsender til Uddannelsesrådets orientering, information om Din Fremtid – Skaber vi sammen

Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard fra Aalborg Kommune orienterer under punktet

Beslutning

Til orientering.

Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard orienterede om Din Fremtid – Skaber vi sammen, som er et nyt og forpligtende samarbejde om kvalificerede veje til uddannelse og job i Aalborg Kommune. Jesper Dahlgaards præsentation er vedhæftet som bilag til referat.

Uddannelsesrådet bakker op om partnerskabet og anerkender, at det er et initiativ der gælder for alle i Aalborg Kommune og som er med til at give de unge flere perspektiver på at vælge uddannelse og karriere.

Derudover blev det drøftet, at partnerskabet taler ind i uddannelsesstrategien og understøtter med handlinger, der tapper ind i flere områder af pejlemærkerne.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb og Anne Agerbak Bilde var fraværende under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsessekretariatet fremsender til Uddannelsesrådets drøftelse, information om Uddannelsesstrategiens pejlemærke 2 ”Trivsel og meningsfulde fællesskaber”.

Handleplan, baseline og Uddannelsesstrategien 2023-2026 er vedlagt som bilag.

Beslutning

Drøftedes.

Uddannelsesrådet drøftede Uddannelsesstrategiens pejlemærke 2 – ”Trivsel og meningsfulde fællesskaber”, herunder drøftelse af handleplan og baseline for indikatorer.

Uddannelsesrådet anbefaler følgende:

  • Data undersøges nærmere, fx vedr. baseline for indikatorer er det meget konkrete tal som fremgår og det vil være en fordel at måle i andele eller procent. Det foreslås at anvende sundhedsprofilundersøgelse på landsplan.
  • At tallene opdateres med meningsfuldhed på resultatsiden.
  • At uddannelsesrådet udvælger aktiviteter fra handleplanen og bliver orienteret herom i møder fremadrettet.
  • At handleplanen gøres dynamisk.

Det aftales, at Uddannelsesrådet løbende følger op på tal i baseline og opdaterer, når det giver mening. Derudover gøres handleplanen dynamisk og opdateres løbende ift. aktuelle aktiviteter.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb og Anne Agerbak Bilde var fraværende under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen indstiller at Uddannelsesrådet godkender, koncept for gentænkning af Study Aalborg Messen 2024

Beslutning

Godkendt.

Rasmus Greve Henriksen informerede om arbejdsgruppens aktiviteter og bemærkede, at gruppen har dækket mange områder. Desuden blev det delt, at gruppen havde et fælles ønske om at udvikle konceptet, mens de også anerkendte, at udgangspunktet og fundamentet for Study Aalborg allerede var solidt.

Uddannelsesrådet godkender konceptet.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb og Anne Agerbak Bilde var fraværende under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Formand for Uddannelsesrådet Daniel Nyboe Andersen indstiller til Uddannelsesrådets drøftelse, udviklingen på uddannelsesområdet

Formand, Daniel Nyboe Andersen orienterer under punktet

Beslutning

Drøftedes.

Formand for Uddannelsesrådet Daniel Nyboe Andersen indledte punktet og efterspurgte indspil fra rådets medlemmer.

Uddannelsesrådet følger udviklingen.

Det aftales at Aalborg Universitet fortæller om Kandidatreformen i næste møde og SOSU Nord fortæller om den politiske aftale, der er indgået specifikt for social- og sundhedsuddannelserne i januar 2024. Aftalen er baseret på første del af regeringens udspil på erhvervsuddannelsesområdet, som kom i begyndelsen af januar.  

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb, Anne Agerbak Bilde og Nuuradiin S. Hussein var fraværende under punktet.

Åben

Beslutning

Drøftedes.

Næste møde er torsdag den 12. september 2024.

Det aftales, at følgende punkter indgår i dagsorden for næste møde:

  • Der følges op på punkt 8, som udfoldes og sættes på igen. Herunder orienterer Lene Kvist fra SOSU Nord om den politiske aftale indgået specifikt for social- og sundhedsuddannelserne i januar og Lisa Krogh Christensen fra Aalborg Universitet orienterer om kandidatreformen
  • Drøftelse af Uddannelsesstrategiens pejlemærke 3

Uddannelsesrådet opfordres til at kontakte sekretariatet med punkter til dagsordenen.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb, Anne Agerbak Bilde og Nuuradiin S. Hussein var fraværende under punktet.

Åben

Beslutning

Intet.

Svend Pedersen, Gitte Dybdal, Lotte Finck, Lars Korslund Nielsen, Gustav Osnes Gottlieb, Anne Agerbak Bilde og Nuuradiin S. Hussein var fraværende under punktet.

Kontakt

Job- og Uddannelsesafdelingen

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje