Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Uddannelsesrådet

14. september 2023 - referat fra Uddannelsesrådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Uddannelsesrådet.

14. september 2023 - referat fra Uddannelsesrådet Referat fra Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet 14. september 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Mødet blev indledt med en drøftelse af fremmødet, og de tilstedeværende var ærgerlige over det lave antal fremmødte på dagens møde.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Uddannelsesrådsmedlem for Region Nordjylland Charlotte B. Nielsen fremsender til Uddannelsesrådets orientering, Nordjysk Uddannelsesindblik 2022.

Beslutning

Drøftedes.

Charlotte Bisbjerg Nielsen fra Region Nordjylland gav en præsentation af de væsentligste resultater fra Nordjysk Uddannelsesindblik 2022.

På baggrund af Charlotte Bisbjerg Nielsens præsentation drøftede Uddannelsesrådet følgende:

  • At det vil være interessant med en analyse af HF og udfordringerne forbundet hermed.
  • Vigtigheden i at profilere Aalborg som Uddannelsesby, således flere unge bliver opmærksomme på mulighederne i Aalborg frem for andre uddannelsesbyer.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærd fremsender til Uddannelsesrådets drøftelse, forslag til proces for udarbejdelse af handleplaner til understøttelse af omsætning af Uddannelsesstrategi 2023-2026.

Beslutning

Drøftedes.

Konsulent Rikke Østergaard indledte punktet med en præsentation af Uddannelsesstrategiens pejlemærker og tilhørende høringssvar. Rikke Østergaards præsentation er vedlagt som bilag til referatet.

Rådet besluttede herefter at nedsætte en arbejdsgruppe for hvert af de tre pejlemærker og drøftede mulige deltagere til arbejdsgrupperne. Det aftales, at Uddannelsesrådets medlemmer indsender deltagere til arbejdsgrupperne til sekretariatet senest mandag d. 2. oktober 2023.

Formålet med arbejdsgrupperne er at udarbejde konkrete handleplaner for omsætning af det enkelte pejlemærke. Handleplanerne skal sikre koordinering af allerede eksisterende indsatser, som understøtter pejlemærkerne. Handleplanerne bør indeholde en beskrivelse af baseline og konkrete målsætninger. Arbejdsgrupperne kan eventuelt udvælge særlige fokusområder i handleplanerne.

Job- og Uddannelsessekretariatet yder sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne.

Arbejdsgruppens resultater og arbejde præsenteres på næste møde den 30. november 2023. Derudover aftales, at arbejdsgrupperne løbende sender relevant status til det samlede uddannelsesråd, såfremt det vurderes relevant.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Uddannelsesrådets godkendelse, kommissorium for arbejdsgruppe vedr. gentænkning af Study Aalborg Messen.

Beslutning

Drøftedes.

Det aftales, at Job- og Uddannelsessekretariatet udarbejder et justeret kommissorium på baggrund af bemærkninger fra Uddannelsesrådet. Det justerede kommissorium fremlægges til Uddannelsesrådets godkendelse på mødet d. 30. november 2023.

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Uddannelsesrådets orientering, information vedr. det timeløse fag "Job og Uddannelse" og AALskills.

Beslutning

Til orientering.

Fagcenter Børn og Unge har udarbejdet en ny strategi for det timeløse fag Uddannelse og Job, der skal danne en ramme omkring skolernes arbejde med at levere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning til eleverne.

I praksis skal strategien understøtte, at eleverne på folkeskolens forskellige trin tilbydes praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning tilpasset netop deres aldersgruppe, og herigennem indfri kravene til det obligatoriske timeløse fag ”Uddannelse og Job”.

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard deltager på Uddannelsesrådets møde d. 30. november 2023 og giver en mere dybdegående præsentation af AALSkills.

Åben

Beslutning

Drøftedes.

Der opfordres til, at medlemmerne i rådet fremmøder til mødet eller melder afbud i god tid.

Arbejdsgrupperne for udmøntning af Uddannelsesstrategien præsenterer handleplanen og det videre arbejde.

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard deltager og orienterer om AALSkills og det timeløse fag ”Job og Uddannelse”.

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Job- og Uddannelsesafdelingen

Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje