Skip til hoved indholdet
  Hjem Råd Dagsorden eller referat - Uddannelsesrådet

30. november 2023 - referat fra Uddannelsesrådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Uddannelsesrådet.

30. november 2023 - referat fra Uddannelsesrådet Referat fra Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet 30. november 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Uddannelsesrådets orientering, information vedr. det timeløse fag ”Uddannelse og Job” og AALskills

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard deltager under punktet

Beslutning

Drøftedes.

Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard fra Børn og Unge, Aalborg Kommune gav en præsentation af det timeløse fag ”Job og Uddannelse” og AALskills. Slides fra præsentationen er vedlagt som bilag til referatet.

Uddannelsesrådet takkede for et spændende oplæg og kvitterede for indsatsen som skaber muligheder for, at alle kommunens skoler bliver inspireret til job og uddannelse.

På baggrund af Thomas Overgaards præsentation, drøftede Uddannelsesrådet følgende:

 • Ideer til, hvordan virksomhederne bliver engageret i indsatsen
 • Potentialet i at starte indsatsen tidligt, således børn og unge opnår større kendskab til virksomheder
 • At det brede offentlige og private arbejdsmarked samt dets muligheder repræsenteres i indsatsen

 • Hvordan de forskellige jobs bliver formidlet, således de giver mening for børn og unge.

Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsessekretariatet fremsender til Uddannelsesrådets orientering, status vedr. Uddannelses- og erhvervsmesse på Flyvestation Aalborg, der afvikles d. 8. juni 2024.

Job og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard uddyber på mødet.

 

Beslutning

Til orientering.

Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard gav en præsentation af ny Uddannelses- og erhvervsmesse, som afholdes på Flyvestation Aalborg d. 8. juni 2023.

Uddannelsesrådet viste stor opbakning til projektet og bød ind med tanker og ideer til messen.

Da der ikke er længe til d. 8. juni 2023, vil Styregruppen for Uddannelses- og erhvervsmessen i december 2023 kontakte udvalgte medlemmer af Uddannelsesrådet i forhold til at nedsætte en arbejdsgruppe for planlægning af messen. Det blev aftalt, at rådet melder tilbage til styregruppen, hvis man ønsker at være med i arbejdsgruppen.

Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Uddannelsesrådets godkendelse, kommissorium for arbejdsgruppe vedr. gentænkning af Study Aalborg Messen.

Beslutning

Godkendt med bemærkninger.

Job- og Uddannelsessekretariatet udarbejder et justeret kommissorium på baggrund af faldne bemærkninger fra Uddannelsesrådet. Det justerede kommissorium er vedlagt som bilag til referat.

Job- og Uddannelsessekretariatet kontakter Uddannelsesrådet med henblik på indmeldelse af deltagere til arbejdsgruppen. Deadline herfor er d. 15. december 2023. Møderne i arbejdsgruppen afvikles i januar 2024 med henblik på afrapportering til Uddannelsesrådets møde d. 1. februar 2024.

Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsessekretariatet fremsender til Uddannelsesrådets drøftelse, udkast til handleplan for omsætning af Uddannelsesstrategi 2023-2026.

Beslutning

Drøftedes.

Konsulenter Rikke Østergaard og Josephine Ramsgaard Johansen indledte punktet med en præsentation af resultaterne fra arbejdsgrupperne vedr. omsætning af Uddannelsesstrategiens tre pejlemærker. Præsentationen er vedlagt som bilag til referat.

På baggrund af resultaterne fra arbejdsgrupperne, drøftede Uddannelsesrådet:

 • At det er positivt, at handleplanen giver et bredt indblik i aktiviteter på området, som bidrager til udmøntning af pejlemærkerne

 • At handlingerne skal operationaliseres og skabe større indsigt på tværs

Det aftales, at:

 • SOSU Nord undersøger i forhold til lovgivning, om der kan deles oplysninger mellem uddannelser
 • At handleplanen for hvert pejlemærke skal drøftes individuelt på kommende møder i Uddannelsesrådet, herunder baselines, aktiviteter, samt hvordan handleplanen bidrager til målopfyldelsen for hvert pejlemærke
Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Uddannelsesrådets orientering, information vedr. Socialkompas.dk

Konsulent Ken Nielsen fra Center for Tværfaglig Forebyggelse deltager under punktet

Beslutning

Til orientering.

Eva Povlsgaard Nebeling fra De Frivilliges Hus gav en præsentation af Socialkompas.dk. Præsentation er vedlagt som bilag til referat.

Uddannelsesrådet kvitterede for et spændende oplæg og initiativ.

Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen, Rosa Sulaiman og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Bilag

Åben

Beslutning

Intet.

Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen, Rosa Sulaiman og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Åben

Indstilling

 • Orientering om Byrådets temamøde d. 13. november 2023 vedr. Aalborg som uddannelsesby v. Formand for Uddannelsesrådet Daniel Nyboe Andersen
 • Orientering om samarbejdet med Den Obelske Familiefond v. Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard

Beslutning

Til orientering.

Formand for Uddannelsesrådet og byrådsmedlem, Daniel Nyboe Andersen orienterede om byrådets temamøde 7: ”Aalborg som Uddannelsesby”.

Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard orienterede om Job og Velfærds samarbejde med det Obelske Familiefond og SUS – Udviklingscenter. Det aftales, at projektleder fra Uddannelseshuset deltager på næste møde og fortæller om projektet.

Marian June Andreasen, Caroline Houmøller, Pia Pedersen, Charlotte Bakmann, Gitte Dybdal, Annette Secher, Lars Korslund Nielsen, Marie Kristensen, Rosa Sulaiman og Lotte Finck deltog ikke under punktet.

Kontakt

Job- og Uddannelsesafdelingen

Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje