Skip til hoved indholdet
  Hjem Råd Dagsorden eller referat - Skolebestyrelsernes Fællesråd

12. juni 2023 - referat fra BU Skolebestyrelsernes Fællesråd

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Skolebestyrelsernes Fællesråd.

12. juni 2023 - referat fra BU Skolebestyrelsernes Fællesråd Referat fra BU Skolebestyrelsernes Fællesråd

BU Skolebestyrelsernes Fællesråd 12. juni 2023

Åben

Beslutning

Til orientering.

Morten Thiessen bød velkommen.

Åben

Indstilling

 

Den 6. marts godkendte Økonomiudvalget blandt andet at indstille til Byrådets godkendelse:

 • At alle udvalg afleverer budgetforslag, hvori udgiftspres er håndteret indenfor egen budgetramme,

 • At alle udvalg endvidere beskriver reduktioner på 2,5% af servicerammen, svarende til 1,0% i 2024, yderligere 1,0% i 2025 og yderligere 0,5% i 2026,

 • At Senior og Omsorg, Sundhed og Kultur, samt Børn og Unge skal finde ekstra reduktioner svarende til 40% af den forventede demografiske kompensation i 2024.

Den 22. maj 2023 drøftede Økonomiudvalget de stigende udgifter til fleks-trafik/befordring på baggrund af de nyeste forventede udgiftsniveauer beregnet af kommunens kørselskontor efter udbuddet af fleks-trafik. Den nyeste vurdering fra kørselskontoret forhøjer udgiftspresset med ca. 10 mio. kr. årligt for børne- og ungeområdet, så udvalget skal beskrive finansiering på følgende:

Mio. kr. 2024 2025 2026 2027

Samlet finansieringsbehov/udgiftsreduktioner BU

 

65,9 102,0 118,4 119,8

Tids- og procesplan
Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 7. marts 2023 procesplan for arbejdet med Budget 2024-2027 i Børn og Unge.

Undervejs er tidsplanen justeret. De væsentligste datoer i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetdrøftelser er som nedenfor:

 • Den 18. april: Drøftelse af det samlede driftsbudget og budgettemaer

 • Den 2. maj: Videre drøftelse af det samlede driftsbudget 2024-2027

 • Den 6. juni: Færdiggørelse af forslag til det samlede driftsbudget 2024-2027               

 • Den 20. juni: Drøftelse af anlægsbudget 2024-2027

 • Den 15. august: Godkendelse af Børne- og Undervisningsudvalgets budgetforslag (afleveres til Økonomi og Erhverv senest 18. august 2023) 

 • Den 29.-30. august: Byrådets budgetdrøftelser på Hotel Scandic

 

Morten orienterer om status på budgetprocessen.


Beslutning

Til orientering.

Morten Thiessen orienterede om budgetprocessen.

Udvalget budgetoplæg for Børn og Unge 2024-2027 offentliggøres med dagsordenen til udvalgsmøde den 20. juni.

Derudover er der følgende primære datoer for udvalgets budgetproces.

 • Den 20. juni: Drøftelse af forslag til driftsbudget (inkl. bemærkninger fra FMU og repræsentanter fra bestyrelser) samt forslag til anlægsbudget 2024-2027
 • Den 15. august: Godkendelse af Børne- og Undervisningsudvalgets budgetforslag, som fremsendes til Økonomi og Erhverv
 • Den 29.-30. august: Byrådets budgetdrøftelser på Hotel Scandic
 • Den 1. - 27. september: Høringsperiode
 • Den 20. september: Byrådets 1. behandling
 • Den 25. september: Borgermøde
 • De 27.-28. september: Forligsforhandlinger
 • Den 11. oktober: Byrådets 2. behandling   

Åben

Indstilling

SFR har tidligere ønsket at sætte fokus på temaet omkring børn og unges trivsel, hvorfor SFR bedes drøfte:

- hvordan kan skolebestyrelserne arbejde med børn og unges trivsel 

- hvordan kan skolebestyrelserne starte en dialog om børn og unges trivsel, der er med til at sætte retning for det lokale arbejde og blive ført videre i systemet til forvaltning og politikere?

Derudover foreslås det, at temaet omkring børn og unges trivsel bliver gennemgående for de kommende møder, hvortil der på næste møde den 6. september drøftes indhold til en procesplan for det videre arbejde med temaet, således der sikres en progression og tydeliggørelse af formål.

Morten indleder drøftelsen.

Beslutning

Drøftedes.

SFR drøftede forståelsen af begrebet trivsel - både betydningen af trivsel, og hvilke rolle forældrene har i børn og unges trivsel og hvordan forældrene, herunder skolebestyrelserne, i samspil med skolen kan arbejde og understøtte børn og unges gode trivsel.

Der er et ønske om at gøre temaet trivsel som gennemgående for de kommende møder i SFR. Derfor vil der på næste møde være en drøftelse af, hvordan processen for drøftelse af temaet skal være, således der sikres fremgang og er et klart formål med drøftelserne.

Derudover var der forslag om, at SFR får taletid på næstkommende bestyrelsesarrangement den 6. september ift. at kunne italesætte nogle af SFR's tanker i forhold til trivsel. Dette vil også understøtte synligheden af SFR.  

Åben

Indstilling

Den 16. maj godkendte Børne- og Undervisningsudvalget

 • At fokusområderne, anbefalingerne og de tilhørende handlingsforslag i afrapporteringen ”Sammen om Stærke Fællesskaber” udgør det overordnede grundlag for det videre arbejde med Stærke Fællesskaber i Børn og Unge
 • At anbefalingerne erstatter ”Principper for inklusion i Børn og Unge” behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget den 11. oktober 2022
 • At den skitserede tids- og procesplan danner udgangspunktet for det videre arbejde med Stærke Fællesskaber
 • At afrapporteringen inddrages i den videre proces ift. arbejdet med Budget 2024-2027

Mads Rune Jørgensen orienterer kort om betydningen af dette samt det videre foranstående arbejde.

Vedhæftet er bilag med den overordnede tids- og procesplan for det kommende omstillingsarbejde. Omstillingsarbejdet vil som udgangspunkt strække sig over en periode på godt 3 år, og vil blive yderligere udfoldet og løbende justeret i takt med at omstillingsarbejdet tager form.

I en hver større omstillingsproces er kommunikation helt centralt for at lykkes. Derfor bedes SFR drøfte, hvordan vi sikrer, at den rette informationer og de rette budskaber kommunikeres bedst ud i organisationen og herunder til forældre og skolebestyrelser.

- hvilken information er der behov for?

- hvor meget og hvor lidt / hvor ofte?

- hvordan skabes grundlag for en god dialog mellem forvaltning, skole(-r) og hjem i takt med at omstillingsarbejdet tager form?

Morten indleder drøftelsen.

Beslutning

Drøftedes.

Mads Rune Jørgensen indledte punktet med en status på processen om Sammen om Stærke Fællesskaber og dermed også den godkendte tids- og procesplan. Vedhæftet referat er PP.

Næste skridt i processen er den 20. og 22. juni, hvor interesserede forældre og interessenter er inviteret til informationsmøde om det videre arbejde.

SFR drøftede herefter behovet for kommunikation i processen.

Her var der særlig fokus på sikring af konkret kommunikation, således der er klarhed over hvem der kan forvente ændringer og hvilke forandringer - og tydelighed om målet med Sammen om Stærke Fællesskaber: at skabe højere kvalitet i specialtilbuddene. Desuden havde SFR en opmærksomhed på den unødige distance sprogliggørelsen af special/almen kan være med til at skabe.  

Derudover havde SFR en opmærksomhed på det store ansvar der er ift. ledelseskæden og til medarbejder for at sikre at den nødvendige information er til stede, således de er klædt på til at møde forældrenes spørgsmål og eventuelle bekymringer.

Bilag

Åben

Indstilling

På sidste møde blev der stillet spørgsmål til sikkerhedskrav ved skolebyggerier. Forvaltningen har fået svar fra AaK Bygninger:  

Følgende forhold kræves opfyldt forinden igangsætning af vedligeholdelses- og ombygnings/tilbygningsmæssige arbejder:

Den enkelte ”sagsarkitekt” fra Aak-bygninger gennemgår med institutionens ledelse, teknisk serviceleder, byggefirma og projektleder at gældende sikkerhedskrav opfyldes.

Herunder skærpede krav og tilsyn med:

 • at såvel indvendig og udvendige arbejder er afspærret med fast afspærring,
 • at arbejdsområdet for det udførte stykke arbejde er under opsyn/tilsyn,
 • at arbejdsområdet ikke forlades foruden de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger såsom:
 • evt. aflåsning af fast afspærring,
 • at alle maskiner enten er fjernet eller afbrudt for strømtilførsel
 • at stiger og stilladser er sikret opsat indenfor den faste afspærring,
 • at der arbejdes med sikkerhedsmæssige godkendte materialer og stoffer
 • at der i samarbejde med institutionens ledelse er udarbejdet en tidsplan og udmelding til berørte parter, for hvilke områder der berøres af det pågældende arbejde.

 

Vedhæftet er folder til tekniske håndværkere, der udfører arbejde på skoler.

 

Morten orienterer.

Beslutning

Til orientering.

AK-Byg og skolens ledelse har et fælles ansvar om at sikre, at sikkerheden er på plads ved skolebyggerier.

Bilag

Åben

Beslutning

Drøftedes.

Claus Nielsen er trådt ud af SFR, hvorfor suppleant Anders Bisgaard er indtrådt som ordinært medlem.

Derudover udtræder Trine W. Schoubye, hvilket betyder, at der bliver en ledig plads i SFR, hvorfor der skal igangsættes suppleringsvalg efter sommerferien.

Næste møde er den 6. september.

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje