Skip til hoved indholdet
  Hjem Råd Dagsorden eller referat - Skolebestyrelsernes Fællesråd

27. februar 2024 - referat fra BU Skolebestyrelsernes Fællesråd

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Skolebestyrelsernes Fællesråd.

27. februar 2024 - referat fra BU Skolebestyrelsernes Fællesråd Referat fra BU Skolebestyrelsernes Fællesråd

BU Skolebestyrelsernes Fællesråd 27. februar 2024

Åben

Indstilling

Morten Thiessen byder velkommen og orienterer om følgende:

 • Børn og Unge Topmøde
 • Analyse af bæredygtige skoletilbud

Beslutning

Morten bød velkommen til mødet og til Christina, som nyt medlem i SFR.

Derudover deltog Josefine-Marie og Saxe fra det Fælles Elevråd på mødet.

Morten gav en status på:

 • Børn og Unge Topmøde, hvor temaet havde været trivsel.
 • Analyse af bæredygtige skoletilbud: Kommissoriet blev godkendt af budgetforligspartierne den 5. februar og drøftet i Byrådet den 12. februar. Der er fokus på det samlede skoleområde, hvor der ses ind i kvalitet i skoletilbuddene ud fra et bæredygtigt perspektiv (både fagligt og økonomisk). Derudover skal der ses ind i hvordan lokalsamfundene kan spille en større rolle i sikring af bæredygtige skoletilbud. Der vil i processen være fokus på bred inddragelse, og et solidt datagrundlag, således analysen kan anvendes som et vidensgrundlag for videre drøftelse. SFR vil være tænkt ind i processen. Udvalget skal godkende tids- og procesplan for det videre arbejde den 16. april.
 • Status på Mou - forvaltningen har haft en tæt dialog med skolebestyrelsen og skoleledelsen i processen, hvor der er set på et samlet mål for samarbejdet. Der er tre fokusområder: Ledelse, pædagogik og generel trivsel (både ift. medarbejdere og elever imellem)

Åben

Indstilling

Projektorganiseringen med de tre nedsatte projektgrupper:

 1. Kompetence og kvalitet

 2. Tidlig indsats og fleksible løsninger

 3. Stærkt samarbejde

er med hjælp fra den nedsatte referencegruppe og Samtalerummet godt i gang med omsætningen af Børne- og Undervisningsudvalgets godkendelse af de fem strategiske fokusområder, anbefalingerne og de tilhørende handlingsforslag fra afrapporteringen til udvalget den 16.05.23.

Det betyder, at Børne- og Undervisningsudvalget den 16. januar 2024 har godkendt:

 • Prøvehandling på skoleområdet med Fokusklasser

 • At sende omlægning af specialområdet i dagtilbud i høring mhp. 2. behandling den 19. marts 2024

Og at udvalget i december måned blev orienteret om PPR’s Udviklingsstrategi.

Herudover har forvaltningsledelsen truffet beslutning om implementeringsplan for Børn og Unges kvalitetsmarkører.

Mads Rune Jørgensen orienterer om betydningen af dette samt det videre foranstående arbejde.

 

 

Fremover til der være et fast statuspunkt vedr. stærke fællesskaber.

Beslutning

Jakob gav en kort orientering om de foreløbige tiltag i Stærke Fællesskaber. Slide er vedhæftet.

Derudover var der en drøftelse i SFR i forhold til, hvad der er behov for lokalt i forhold til at understøtte Stærke Fællesskaber.

Der var blandt andet følgende kommentarer:

 • Den almindelige bestyrelse er langt fra processen. De har brug for konkret og letforståelig information, så de har mulighed for at kunne have dialogen med øvrige forældre om Stærke Fællesskaber (eksempelvis video suppleret med et informationsmøde) 
 • Der kan med fordel trækkes erfaringer fra de fem prøvehandlingsskoler. De kan anses som forgangsskoler.
 • Forældrerepræsentanterne i bestyrelserne kan spille en stor rolle i forhold til formidling og dermed understøtte de lokale processer.
 • Der er behov for at der kommer et tydligere fokus på, at Stærke Fællesskaber primært handler om udvikling af almenområdet - og ikke kun inklusion.

Bilag

Åben

Indstilling

SFR har tidligere besluttet, at der ønskes et gennemgående tema om elevernes trivsel.

På nærværende møde deltager repræsentanter fra det fælles elevråd, for at give deres syn på trivsel, samt komme med gode eksempler på trivselsindsatser, der virker.

Derudover giver forældrerepræsentanterne i SFR en status på indsamling af trivselshistorier fra skolebestyrelserne.

Morten Thiessen indleder.

 

Beslutning

Drøftedes.

Josefine-Marie og Saxe fra det Fælles Elevråd deltog under punktet og kom med deres bud på, hvad trivsel er for dem. Samt hvad der har betydning for det gode børne- og ungeliv og hvilke gode eksempler der er på tiltag i skolen eller fritidsdelen, som har virket godt ift. at øge trivslen hos eleverne.

Eksemplerne var blandt andet følgende:

 • Klasseværelsets indretning med eneborde understøtter ikke sammenholdet i klassen. Vi vil gerne sidde ved gruppeborde, hvor vi kan snakke sammen og få nye venner
 • Sammenhold er vigtigt for trivslen, så der er behov for forskellige aktiviteter i frikvarterende - forskellige muligheder styrker trivslen.
 • Venskabsdage på tværs af årgange styrker kendskab og viden om hinanden, hvor de ældre elever kan være rollemodeller for de mindre.
 • Fagdage på tværs af klasser og klassetrin giver bredere fællesskaber og tydeliggør hinanden forskellige styrker - det sammen er gældende for projektuge.
 • Valgfag giver nye venner på tværs i klasser.
 • Det er vigtigt, at læreren også har øje for de stille elever, og huske at spørge om deres mening.
 • Eleverne vil gerne have indflydelse på læring og hvordan vi vil lære - på denne måde finder vi læringen mere interessant.
 • Nogle elever der har brug for ekstrahjælp eller hjælpeværktøjer, vælger det fra, fordi de er bange for at blive udpeget /det bliver tydeliggjort - det skal der være en opmærksomhed på.

SFR gav en status på deres indsats med at kontakte alle skolebestyrelser i forhold til at indsamle inspiration til et katalog over gode trivselstiltag. Alle skolebestyrelser er kontaktet.

Åben

Indstilling

Baggrund

Som følge af analysen ”Tryg digital by” er et af målene at styrke arbejdet med sunde digitale vaner. Et led i det, kan være at skrue op for arbejdet med digital dannelse, men ned for den digitale støj, der også kan præge skoledagen – heriblandt mobiltelefoner. Skolens mobilpolitik hviler på skolebestyrelsens principper, og der kan være behov for inspiration til revidering af disse.

Idé

SFR bringer viden og inspiration til skolebestyrelserne forud for arbejdet med revidering af skolens princip for brug af mobiltelefoner. SFR kan levere inspiration til dialogen, der kan hjælpe med at afdække, om der er en udfordring med elevernes brug af mobiltelefoner.

Skal vores skole være mobilfri?

Argumenterne for at ville være mobilfri skole er typisk ønsket om at mindske forstyrrelser og styrke koncentration og fordybelse i undervisningen. Samtidig oplever nogle skoler, at mobiltelefonernes tilstedeværelse udfordrer trivslen pga. fotografering uden samtykke, billeddeling, online mobning og konflikter på sociale medier. Andre argumenterer for, at mobiltelefonerne kan stå i vejen for elevernes fysiske samvær, leg og bevægelse.

I den modsatte grøft ses argumenter for, at mobiltelefoner er en del af en moderne hverdag og derfor også har en naturlig plads i skolen. Det er en fælles opgave at danne eleverne til en digital fremtid, hvor elever skal lære at forholde sig kritisk og ansvarligt – såvel fysisk som digitalt. Nogle elever og forældre anser det desuden som vigtigt at kunne komme i kontakt med hinanden i løbet af dagen.

For at afdække erfaringer på skolen, kan bestyrelsen arbejde undersøgende med nedenstående spørgsmål. Afdækningen kan fungere som fundament for bestyrelsens arbejde med at revidere principperne for brug af mobiltelefoner.

Skolebestyrelsens undersøgelsesspørgsmål:

I hvilken grad oplever forskellige målgrupper i skolen (lærere, pædagoger, elever, forældre)…

 • at mobiltelefoner stjæler fokus og udfordrer elevernes koncentration og fordybelse?
 • at mobiltelefoner er vigtige redskaber i undervisningen, der understøtter læringen?
 • at mobiltelefoner er en hindring for frikvarterer med fællesskabsaktiviteter?
 • at mobiltelefoner er en kilde til god leg og samvær, der styrker fællesskaberne?
 • at skolens udendørsfaciliteter benyttes for lidt, og eleverne får for lidt bevægelse i løbet af skoledagen, fordi de vælger stillesiddende aktiviteter med mobiltelefoner i pauserne?
 • at eleverne vælger mobiltelefonerne fra til fordel for fysiske lege og fælles aktiviteter?
 • at der opstår konflikter og mobning på sociale medier, som fører til mistrivsel?
 • at klassens fællesskaber på sociale medier styrker sammenholdet i klassen?
 • at fotografering og billeddeling uden samtykke kan skabe utryghed og mistrivsel?
 • at mobiltelefoner er nødvendige for at kunne komme i kontakt med forældre, kammerater mv. i løbet af skolehverdagen?

For at støtte skolerne i det konkrete arbejde, er der vedlagt en oversigt over typiske spørgsmål og dilemmaer vedrørende mobiltelefoner og digital støj, samt to eksempler på principper fra andre skoler.

Beslutning

Drøftedes.

SSP konsulent Rikke Møller Larsen deltog under punktet og præsenterede forslag om, at SFR kunne være afsender på et inspirationsmateriale til skolebestyrelserne ift. genbesøg af principper for brug af mobiltelefoner.

Rikke kom ind på baggrunden forslaget ud fra et trivselsmæssigt perspektiv, samt udgangspunkt i de nye anbefalinger fra ministeren.

Der var opbakning fra SFR til forslaget.

På næste møde præsenteres SFR for det inspirationsmateriale, som skal sendes til skolebestyrelserne.

Bilag

Åben

Indstilling

På sidste møde i SFR blev det besluttet, at Louise og Christian skulle sammen med Cecilie arbejde videre med rammen for arbejdet med skolebestyrelsens legitimitet.

Vedhæftet er et forslag til ramme, som SFR bedes drøfte.

Louise og Christian præsenterer.

Beslutning

Drøftedes.

Louise, Christian og Cecilie har holdt møde ift. skolebestyrelsernes legitimitet. Der har været et to-delt fokus:

 • Justering af skolebestyrelsesfolder (pixibog med uddybende appendix)
 • Uddybning af skolebestyrelsens kompetence og roller

Vedhæftet dagsorden er forslag til ramme for informationsmøde for nye skolebestyrelser.

SFR drøftede rammen for informationsmødet, hvor det blev suppleret med et behov for fokus på:

 • rollefordeling og indhold heri
 • særligt fokus på opgaven omkring budget

 

På næste møde udarbejder arbejdsgruppen et forslag til program for et sådan arrangement, som SFR skal godkende.

Bilag

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje