Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Senior og Omsorg Fælles lokalråd

6. marts 2024 - referat fra SOM - Fælles lokalråd

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Senior og Omsorg Fælles lokalråd.

6. marts 2024 - referat fra SOM - Fælles lokalråd Referat fra SOM - Fælles lokalråd

SOM - Fælles lokalråd 6. marts 2024

Åben

Beslutning

Der blev givet en grundig orientering om baggrunden for og gennemførelsen af undersøgelsen af beboertilfredshed på plejehjem i Aalborg Kommune. Selve undersøgelsen er bl.a. inspireret fra Århus Kommune ud fra princippet om, at alle har en stemme. Undersøgelsen blev gennemført i oktober 2023 af nogle meget engagerede interviewere, som er studerende fra Aalborg Universitet som både teoretisk og praktisk har arbejdet med interviewteknik.

Inden selve undersøgelsen blev der lavet en lille forundersøgelse, hvor de ældre blev spurgt om, hvad der var vigtigt for dem at blive spurgt om.

Mange beboere gav udtryk for, at det var dejligt at blive set og hørt.

Formålet med undersøgelsen har været at afdække tilfredsheden for beboere på plejehjem mhp. at gøre det endnu bedre og at det lokale plejehjem får nogle data, som det kan anvende til at arbejde videre med.

Det konstateredes, at ensomhed og sociale relationer nok er den mest markante udfordring blandt ældre på vores plejehjem. Der blev i den forbindelse spurgt til, om kommunen har nogle konkrete indsatser/projekter for at forebygge ensomhed og styrke de sociale relationer.

Der blev spurgt til, hvad man nu gør med alle de gode ideer og forslag, og om der bliver tilført midler til at realisere dem?

Ældre og Sundhed og særligt Plejebolig har ansvaret for det videre arbejde med opfølgning.

Det blev også nævnt, at dygtige ledere er særligt vigtige for at skabt gode rammer og en kultur på plejehjemmet til gavn for beboerne.

Næste gang trivselsundersøgelsen gennemføres bliver der også parallelt hermed gennemført en Pårørende-undersøgelse.

Bilag

Åben

Beslutning

Der blev på mødet givet en orientering om de centrale elementer i Regeringens ældrereform – Du bliver aldrig for gammel til at have det godt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et oplæg fra Regeringen og på nuværende tidspunkt forhandles dette med partierne på Christiansborg. Endvidere skal man være opmærksom på, at Sundhedsstrukturkommissionen kommer med sine anbefalinger til organisering af fremtidens sundhedsvæsen i maj 2024, og disse to områder har en tæt sammenhæng med hinanden.

På baggrund af oplægget blev der stillet spørgsmål til en række elementer, som også blev drøftet på mødet. Eksempelvis blev der stillet spørgsmål ved, hvor meget nyt der reelt er i reformen eller om ikke en væsentlig del af elementerne enten er i gang og har været det gennem længere tid eller er på vej til at komme i gang? Endvidere var nogle centrale temaer:

  • Private leverandører og helhedspleje

  • Tilsyn på ældreområdet

  • Løn og vilkår for social- og sundhedspersonalet

  • Lokalplejehjem som en ny konstruktion med egen bestyrelse

Bilag

Åben

Beslutning

Der blev givet en kort status på nyt plejehjem i Vestbjerg. Aktuelt har Byrådet på sit møde d. 12. februar 2024 besluttet, at sagen om godkendelse af Kommuneplantillæg 5.038 som en forudsætning for at kunne begynde opførelse af plejehjemmet i Vestbjerg på Vindfløjen, hjemsendes til Klima- og Miljø samt By- og Landskabsudvalgene for en nærmere afdækning af grundvandsproblematik, tidligere byrådsbeslutninger herom samt de opstillede afværgeforanstaltninger i lokalplanen. Konkret betyder det, at den samlede tidsplan for opførelsen af plejehjemmet forskydes noget, uden det er muligt at sige præcist hvor meget. Det blev også påpeget, at Seniorrådet også har afgivet kritiske bemærkninger til placeringen bl.a. ift. placeringen på toppen af en bakke.

Åben

Beslutning

Lokalrådenes side på www.aalborg.dk blev vist. Fremover vil referater fra fællesmøderne med lokalrådene fremgå af hjemmesiden også således man kan gå tilbage i tid, dog længst tilbage til mødet i december 2023.

Åben

Beslutning

Der gøres opmærksom på, at aktivitetscentret i Vestbjerg også kan anvendes ifm. bogbussen, og generelt opfordres til at formidle kendskab til vores aktivitetscentre i kommunen.

 

 

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje