Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Integrationsrådet

10. oktober 2023 - referat fra Integrationsrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Integrationsrådet. Du finder flere i arkivet over referater.

10. oktober 2023 - referat fra Integrationsrådet Referat fra Integrationsrådet

Integrationsrådet 10. oktober 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærd fremsender til Integrationsrådets orientering, information vedr. besøg af Frivillig Aalborg -  Dansk Flygtningehjælp.

Formand Winnie Lauritzen og næstformand Sinne Rørdam Jensen fra FrivilligAalborg - Dansk Flygtningehjælp deltager under punktet.

Beslutning

Drøftedes.

FrivilligAalborg Dansk Flygtningehjælp gav indledningsvist en introduktion til foreningens arbejde.

Herefter drøftede FrivilligAalborg og Integrationsrådet konkrete problemstillinger, som FrivilligAalborg oplever ift. integration i Aalborg Kommune, herunder hvordan disse problemstillinger kan afdækkes i et tættere samarbejde mellem FrivilligAalborg og Integrationsrådet.

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Integrationsrådet drøfter udkast til handleplaner til omsætning af Integrationsstrategi 2023-2026.

Sekretariatsleder Trude C. K. Christensen (Center for Tværfaglig Forebyggelse) deltager under punktet ift. præsentation af handleplan for målsætning 3.

Beslutning

Drøftedes.

Arbejdsgrupperne præsenterede udkast til handleplaner for de tre målsætninger. Integrationsrådet havde følgende bemærkninger:

Udkast til handleplan for målsætning 1:

  • Handleplanen blev mundtligt fremlagt på mødet. Som følge her vedtog Integrationsrådet, at handlingsplanen skal sættes på dagsorden til godkendelse på Integrationsrådets møde i december 2023 (Udkast til handleplan er vedlagt som bilag til referatet).
  • Integrationsrådet kvitterede for spændende tanker i handleplanen.

Udkast til handleplan for målsætning 2:

  • Integrationsrådet godkendte udkast til handleplan.
  • Integrationsrådet anbefaler, at arbejdsgruppen arbejder med planlægning af en debataften vedr. mangfoldige arbejdspladser, således Integrationsrådet melder sig aktivt i debatten herom.

Udkast til handleplan for målsætning 3:

  • Integrationsrådet godkendte udkast til handleplan.

Det aftales, at arbejdsgrupperne arbejder videre med udmøntning af handleplanerne. De udpegede tovholdere for arbejdsgrupperne er ansvarlige for at sikre fremdrift i arbejdsgrupperne. Integrationsrådet vil løbende samle op på udmøntning af handleplanerne.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Integrationsrådet drøfter indstilling af kvindelig kandidat til Det Nationale Integrationsråd.

Beslutning

Drøftedes.

Integrationsrådet indstillede Hirou Bayazidi som kvindelig kandidat for Aalborg Kommune til Det Nationale Integrationsråd.

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Integrationsrådet drøfter høringsudkast til Aalborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2024.

Efter høringsperioden vil planen blive behandlet i Beskæftigelsesudvalget d. 24. november 2023 og i Byrådet d. 11. december 2023.

Vedlagt materiale:

- Høringsudkast til Beskæftigelsesplan 2024

Beslutning

Drøftedes.

Integrationsrådet vil gerne kvittere for, at Integrationsstrategi 2023-2026 er fremhævet i Beskæftigelsesplanen, således der søges sammenhæng mellem Aalborg Kommunes strategier og planer.

Integrationsrådet vil endvidere gerne anerkende de flotte resultater, som Jobcentret opnår ift. borgere med anden etnisk herkomst.

Integrationsrådet er ærgerlige over, at udkastet til Beskæftigelsesplan 2024 ikke forholder sig til, hvorledes Aalborg Kommune vil arbejde for at sikre, at ledige internationale tilflyttere fra Europa/Vesten bliver en del af arbejdsstyrken i Aalborg Kommune, hvorigennem integrationen af denne målgruppe kan styrkes.

Sekretariatet udarbejder høringssvar på baggrund af Integrationsrådets faldne bemærkninger.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærd indstiller, at Integrationsrådet drøfter henvendelse fra MultiAalborg projektet vedr. en eventuel videreførelse af MultiAalborg projektet.

Beslutning

Drøftedes.

Det aftales, at Roman Jurowetzski og Hirou Bayazidi kontakter forfatterne bag MultiAalborg-projektet ift. en drøftelse af Integrationsrådets ideer til en fortsættelse af projektet. Samtidig opfordres forfatterne til at udarbejde en konkret ansøgning, som kan forelægges for Aalborg Kommune samt øvrige fonde.

Sekretariatet tilbyder sekretariatsbistand/vejledning ift. udarbejdelse af ansøgning.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Integrationsrådet drøfter udpegning af deltager til arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af handleplan til omsætning af pejlemærket ”Gode overgange mellem uddannelse og beskæftigelse” i Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi 2023-2026.

Beslutning

Drøftedes.

Integrationsrådet udpegede  Essi Tomobile som deltager i arbejdsgruppe til omsætning af Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Integrationsrådet godkender udkast til mødeplan 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Beslutning

Til orientering.

Anna Lynge og Nikola Bosic orienterede om besøg fra Udlændinge- og Integrationsministeren.

Nuuradiin S. Hussein orienterede om det indgåede budgetforlig og opfordrede Integrationsrådet til at orientere sig heri.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Job- og Uddannelsesafdelingen

Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje