Skip til hoved indholdet
  Hjem Råd Dagsorden eller referat - Handicaprådet

20. november 2023 - referat fra Handicaprådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Handicaprådet. Du finder flere i arkivet over referater.

20. november 2023 - referat fra Handicaprådet Referat fra Handicaprådet

Handicaprådet 20. november 2023

Åben

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Der ændres i dagsordenen så punkt 12 "Drøftelse med henblik på valg af ny formand" rykkes op som nyt punkt 3.

Samtidig tilføjes nyt punkt 8 "Drøftelse af stort og småt med rådmanden"

Herefter er dagsordenen godkendt.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein deltog i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt

Rådmand Nuuradiin S. Hussein deltog i behandlingen af punktet.

Åben

Beslutning

Danske Handicaporganisationer har allerede valgt en ny formand forud for dagens møde. Ny formand er Børge Drobek Nielsen, som overtager formandsposten efter Ulla Ringgreen Nielsen. Ulla Ringgren Nielsen fortsætter i Handicaprådet som menigt medlem.

Det aftales, at Børge Drobek Nielsen overtager mødeledelsen med omgående virkning.

Ulla Ringgren takkes for sin store indsats for formand for Handicaprådet.

Børge Drobek Nielsen indtræder i Tilgængelighedsudvalget i sin egenskab af formand for Handicaprådet. Sekretariatet sørger for, at der gives besked til Tilgængelighedsudvalget om dette.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein deltog i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender Sundhedsaftalen 2024-2027 til Handicaprådets orientering.

Beslutning

Radmand Nuuradiin S. Hussein indleder punktet og gør samtidig rede for, at særligt Sundhed og Kultur har fokus på at sikre omsætning af de politiske intentioner, der ligger i Sundhedsaftalen, til tiltag i en aktiv praksis.

Taget til orientering med en enkelt bemærkning om, at det kunne være ønskeligt, at også mennesker med udviklingshæmning fremgik mere eksplicit af aftalen.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein deltog i behandlingen af punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget og Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet

At oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til orientering.

At Byrådet godkender anbefaling om, at der ikke udarbejdes en særskilt juridisk handleplan for styrkelse af sagsbehandlingen i Aalborg Kommune, som følge af omgørelsesprocenterne for 2022.

Senior- og Omsorgsudvalget 04-10-2023

Anbefales.

Daniel Borup var fraværende.

Job- og Velfærdsudvalget og Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til byrådet,

at oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til orientering, og

at anbefaling om, at der ikke udarbejdes en særskilt juridisk handleplan for styrkelse af sagsbehandlingen i Aalborg Kommune, som følge af omgørelsesprocenterne for 2022 godkendes.

Senior- og Omsorgsudvalget: Daniel Borup var fraværende.

Job- og Velfærdsudvalget: Anna Aaen og Evald Lange Rise var fraværende. 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jan Nymark Rose Thaysen var fraværende.Byrådet 13-11-2023
Godkendt. 

Kristoffer Storm og Vibeke Gamst var fraværende.

Beslutning

Rådmand Nuuradiin S. Hussein indleder punktet. Der gøres rede for, at afgørelser fra Ankestyrelsen, altid danner afsæt for intern læring og den nye viden indgår i efterfølgende intern undervisning.

Taget til orientering en enkelt bemærkninger: Den oplyste sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen på måneder til et år giver anledning til bekymring for dem, der skal vente så længe på en afgørelse.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein deltog i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets orientering oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i Senior og Omsorg for 2022.

Senior- og Omsorgsudvalget 04-10-2023

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.Beslutning

Rådmand Nuuradiin S. Hussein indleder punktet.

Orienteringen er taget til efterretning.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein deltog i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

NTs behandling af klager vedr. indretning af plusbusserne

Der lægges op til en drøftelse af behandlingen af de klager, Nordjyllands Trafikselskab har modtaget vedr. indretning af plusbusserne. Plusbussen blev indviet og ibrugtaget den 23. september 2023.Handicaprådet 05-10-2023
Punktet NT’s behandling af klager vedr. indretning af plusbusserne udgik og flyttes til dagsordenen for Handicaprådets møde den 20. november 2023.

Beslutning

Formanden Børge Drobek Nielsen gør rede for, at man kunne have ønsket deltagelse af repræsentant fra NT til behandlingen af punktet. Det aftales i den anledning, at NT inviteres til en drøftelse på et kommende møde i Handicaprådet.

Ønsket er at høre mere om, hvilke klager NT har behandlet i relation til indretning af plusbusserne. Hertil muligheden for dialog om muligheder og udfordringer i anvendelsen af plusbusserne.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein har forud for mødet kontaktet NT for at spørge ind til dagens emne. I den anledning oplyses, at NT særligt har modtaget klager over indretningen af plusbusserne fra Seniorrådet. Samtidig gøres der rede for, at der ikke er modtaget klager over indretningen via NTs kontaktcenter.

NT har gjort rede for, at tilfredsheden med plusbusserne synes at være stigende. Det oplyses, at såvel Dansk Blindesamfund, som den kommunale tilgængelighedsrådgiver, har været inddraget i arbejdet med indretning af plusbusserne.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein deltog i behandlingen af punktet.

Åben

Beslutning

Der åbnes op for åben dialog mellem Handicaprådet og rådmanden

Der spørges til, om rådmanden ser særlige opmærksomhedspunkter i relation til de afsluttede budgetforhandlinger. Rådmand Nuuradiin S. Hussein gør rede for, at de fleste af de udarbejdede budgetforslag, som ville medføre besparelser på området, endte med ikke at blive en del af budgetaftalen. Samtidig gøres rede for, at økonomiudvalget netop har godkendt, at der etableres 46 pladser på det tidligere Syrenbakken og, at rådmanden ser frem til det videre arbejde med etableringen.

Der spørges til, om budgetprocessen, i 2024, forventes at være den sammen som for 2023. Rådmand Nuuradiin S. Hussein gør rede for, at der lige nu pågår en evaluering af den netop gennemførte budgetproces. I evalueringen vil fordele og ulemper, ved den meget åbne proces, blive afvejet op mod tidligere års budgetproces. I forlængelse heraf efterspørges mulige emner til de kommende budgetforhandlinger. Rådmand Nuuradiin S. Hussein anerkender ønsket, men gør samtidig rede for, at udfordringer og behov synes at opstå løbende, hvorfor det er for tidligt at sige noget specifikt.

Der spørges til, om der er håb for en demografimodel for Voksensocialområdet, i stil med den der er for ældreområder. Rådmand Nuuradiin Hussein gør rede for, at der ikke er mulighed for at lave en helt tilsvarende model. Dog er der afsat midler, i det kommende budget, til at imødegå en regulering af økonomien til området. Samtidig gøres der rede for, at behovet vil blive genbesøgt.

Der udtrykkes bekymring for indførelse af digitale løsninger som en del af bostøtten. Bekymringen bunder i at nogle borger enten har svært ved at benytte de digitale medier eller ikke ønsker det. Rådmand Nuuradiin S. Hussein anerkender bekymringen men konstaterer samtidig at de digitale løsninger er kommet for at blive. I forlængelse heraf gøres der rede for Voksensocialafdelingens håndtering, som bygger på tæt inddragelse af den enkelte borger og hensyntagen til den enkeltes ressourcer og behov. Samtidig gøres rede for at digital bostøtte i nogle tilfælde kan være første skridt mod en mere personlig kontakt til nogle borgere.

Der udtrykkes bekymring for rekrutteringssituationen til specialområdet og der efterspørges i den anledning hvad der gøres for at imødegå denne udfordring. Rådmand Nuuradiin S. Hussein gør rede for at der gøres en række indsatser:

 • Der er fokus på kvalificering af uuddannede medarbejder
 • Der er aftalt 14 dages følvagter for nyansatte, hvor de ikke tæller med i normeringen, så der kan sikres ro til oplæringen
 • Der er genne STAR-projekt fokus på sygefravær og nedbringelse af samme
 • Der er fokus på at understøtte et godt arbejdsmiljø med afsæt i faglighed

Der udtrykkes bekymring for, at rekrutteringssituationen kan bevirke at der bliver for få faglærte, som potentielt kan medvirke til en forråelse på området. Johnny Hein Danielsen anerkender bekymringen og gør rede for at der arbejdes meget med fokus på faglighed i Voksensocialafdelingen. Dette blandt andet for at forebygge forråelse og sikre god faglig indsigt. Det italesættes, at medarbejderne har et undringsansvar, som kendetegnes ved, at medarbejdere har ansvar for at invitere til faglig dialog, hvis en kollegas tale eller handling giver anledning til dette. Fokus er at medarbejderne perspektiverer egen indsats op mod den beskrevne kerneopgave.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein gør rede for, at vi allerede deltager i den nationale debat om blandt andet rekrutteringsudfordringer. Senest har Aalborg Kommune medvirket til at komme med input til ekspertudvalget i regi af 6-by samarbejdet. 

Rådmand Nuuradiin S. Hussein deltog i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Kollektiv Trafik orienterer om status for budget og ønsker drøftelse af kollektiv trafik ift. næste køreplan

Gæst: Leder Jan Øhlenschlæger, Kollektiv trafik, Klima og Miljø

Beslutning

Jan Øhlenschlæger fremlagde status og ændringer i køreplanen. Der opfordres til, at bemærkninger og ønsker fra Handicaprådets bagland kan sendes direkte til Jan Øhlenschlæger, så ønskerne løbende kan inddrages i arbejdet med planlægningen af den kollektive trafik.

Handicaprådet spørger ind til særlige udfordringer:

 • I forbindelse med opstart på universitetet synes kapaciteten på en række buslinjer udfordret. Der ses således, at mennesker med nedsat gangfunktion har svært ved at kunne benytte busserne, i de mest belastede tidsrum, pga. overfyldte busser
  •  Jan Øhlenschlæger gør rede for, at kapaciteten løbende tilpasses det aktuelle behov
 • Der spørges til, hvordan man sikrer information til særlige grupper, om nedlæggelse af servicelinjer og overgang til telebusser
  • Jan Øhlenschlæger gør rede for, at der gøres en indsats for, at gøre det så overskueligt, som muligt, på kendte platforme
  • Jan Øhlenschlæger inviterer til, at en repræsentant fra Handicaprådet kan deltage i en gruppe, som skal arbejde med emnet Handicaprådet takker ja til denne mulighed og navn på repræsentant eftersendes.
 • Der spørges til, om det er muligt at sikre oftere afgange i området omkring Liselund, hvor særligt mange ældre færdes
  • Jan Øhlenschlæger gør rede for, at den samlede økonomiske prioritering ikke tillader dette, sammenholdt med at øget antal afgange ikke forventes at bidrage væsentligt til det samlede antal passagerer

Bilag

Åben

Indstilling

Gæst: Ove Gerhard Jensen, chef for Myndighed og Rehabilitering, Senior og Omsorg

 

 

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget

At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2022 (bilag 1) tages til orientering.

At forslag til vejledende frister i 2024 for sagsbehandlingstiden (bilag 2) godkendes som høringsgrundlag.


Senior- og Omsorgsudvalget 04-10-2023
Godkendt.


Beslutning

Ove Gerhard Jensen giver status for sagsbehandlingstider i 2022 og gør herefter rede for udkast til vejledende svarfrister i 2024.

Status tages til orientering med følgende bemærkninger:

 • Det bemærkes, at sagsbehandlingstider for bilsager har været let øget i 2022
  • Ove Gerhard Jensen gør rede for at dette skyldes flere forhold, herunder længere ventetid ved henvendelse til Færdselsstyrelsen, øget antal modtagne sager og oplæring af ny medarbejder i bilteamet
  • Der gøres samtidig rede for, at sagsbehandling i bilsager kræver særlig høj specialisering og passende antal årlige sager, for den enkelte medarbejder, for at fastholde det nødvendige faglige niveau
 • Det bemærkes, at der synes at være ekstra lang ventetid i sager med behov for særlig indretning af bil/bus
  • Ove Gerhard Jensen anerkender denne problematik og ser samtidig et behov for politisk bevågenhed, på landsplan, i forhold til at sikre forenkling og smidiggørelse af den samlede proces
 • Der spørges til forbedringspotentialer
  • Ove Gerhard Jensen angiver, at lovgivningen på området synes alt for kompliceret. Processen kompliceres yderligere, når Ankestyrelsen indgår
 • Der udtrykkes ros for behandling af bilsager i fasttrack for ALS patienter

Forslag til vejledende svarfrister i 2024 kan anbefales og der afgives følgende høringssvar:

Handicaprådet takker for gode drøftelser om vejledende svarfrister i 2024 og kan anbefale det samlede materiale.

Handicaprådet bemærker, at der sker forlængelse af fristen for udpegning af hjælper, som kommunen ansætter, jævnfør lov om social service § 94. Handicaprådet anerkender, at dette skyldes, at den forlængede frist vil give bedre mulighed for at sikre god faglighed i udvælgelsen af hjælpere.

Handicaprådet ønsker samtidig at bemærke, at den meget lange svarfrist, i bilsager, udgør en væsentlig udfordring for ansøgerne, som oftest er svært afhængige af det ansøgte køretøj. Handicaprådet anerkender i den anledning, at lovgivningen på området er kompliceret og at de mange aktører, der skal inddrages i processen, har varierende, men lang ventetid, som bidrager væsentligt til den samlede svartid.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Handicaprådets drøftelse, Høringsudkast til ny Frivilligstrategi for Aalborg Kommune.

Beslutning

Handicaprådet ønsker at invitere frivillighedskoordinator til kommende møde mhp. afklaring af spørgsmål til opgave- og ansvarsfordeling mellem kommune og forening, som er opstået i forbindelse med drøftelsen.

Handicaprådet fremsender på baggrund af drøftelse høringssvar til udkast til ny Frivilligstrategi:

Handicaprådet kvitterer for en fin og tilgængelig Frivilligstrategi, men bemærker i samme forbindelse, at der burde have været sikret repræsentation fra Handicaprådet i følgegruppen, således væsentlige perspektiver kunne have været inddraget i udarbejdelsen.

Handicaprådet ønsker at udtrykke ros for følgende i det fremsendte udkast til Frivilligstrategi:

 • Øget fokus på mangfoldighed, som giver mulighed for at kunne spejle sig i ligestillede
 • Ser at der ligger en fin anerkendelse af de frivillige og deres indsats i materialet
 • Fokus på at skabe synlighed af mulighederne som frivillig og er nysgerrige på, hvordan dette tænkes udmøntet

Handicaprådet udtrykker bekymring for reel lighed i frivillighed, idet personer med behov for flextrafik, for at kunne deltage i aktiviteter, kan blive udfordret af ikke at have ture nok til aktiviteter over hele året. En overvejelse kunne samtidig være, om det ville være muligt for frivillige med særlige transportbehov at få dækket udgifterne til transporten. Handicaprådet anbefaler i den anledning, at der gøres overvejelser om hvordan denne ulighed kan udlignes.

Handicaprådet ønsker at gøre opmærksom på, at nogle frivillige, med særlige behov, kan have ressourcer til at deltage i enkeltstående aktiviteter, men ikke i alle en forenings aktiviteter. Handicaprådet ser dog denne mulighed som betydningsfuld for såvel den frivillige, som for den enkelte forening.

Handicaprådet ser det som en særlig vigtig opgave for Aalborg Kommune at sikre adgang til lokaler til foreningsaktiviteter i yderområderne, således foreningslivet har gode vilkår i alle dele af kommunen.

Afslutningsvis vil Handicaprådet gerne benytte lejligheden til at rose det diverse etniske foreningsliv, der er særligt kendetegnende for Aalborg Kommune.

 

 

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets orientering årsberetning om magtanvendelse på ældre området i 2022.

 

Senior- og Omsorgsudvalget 04-10-2023

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.Beslutning

Punktet udsættes til et senere møde i Handicaprådet, da der ønskes deltagelse af repræsentant fra Senior og Omsorg, som kan fremlægge punktet og indgå i Handicaprådets drøftelse.

Åben

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Åben

Indstilling

Sekretariatet fremsender til Handicaprådets godkendelse - møderække for 2024.

Mødekadencen for 2024 er svarende til samme for 2023 - og alle møder er fra kl. 13.30-17.00.

 

Beslutning

Forslag til møderække for 2024 i Handicaprådet er godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Orientering ved formand og næstformand.

Beslutning

Intet nyt

Åben

Indstilling

Orientering om relevante emner ved forvaltningsrepræsentanterne.

Beslutning

Intet nyt

Åben

Beslutning

Lisbet Trap-Jensen Torp gør kort rede for processen med skift af sekretær for Handicaprådet.

Handicaprådet drøfter kort det lidt lave antal indstillede til dette års Handicappris. Det aftales, at emnet sættes på til drøftelse på kommende møde i 2024.

Handicaprådet taler om, at der som udgangspunkt ønskes deltagelse af relevante repræsentanter til behandling af punkter til drøftelse med henblik på at kunne berige drøftelser og få afklaret spørgsmål umiddelbart i forbindelse med behandlingen. Sekretariatet anerkender ønsket og vil tilstræbe, at dette bliver muligt.

Åben

Indstilling

Til orientering.

2 gange årligt orienteres Handicaprådet om status for arbejdet i de arbejdsgrupper, som Handicaprådets medlemmer er udpeget til qua deres medlemskab af rådet.

Repræsentanter, der er udpeget af Handicaprådet, men som ikke indgår i Handicaprådet fremsender enten skriftlig orientering eller orienterer formanden for Handicaprådet mundligt forud for mødet.

Beslutning

Bente Fjordside er Handicaprådets repræsentant i "Stærke fælleskaber" og gør rede for, at der har været afholdt et indledende møde. Der er netop indkaldt til næste møde, men på grund af kort frist har Bente Fjordside ikke mulighed for at deltage i mødet.

Åben

Indstilling

Eventuelle emner.

Beslutning

Intet nyt

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje