Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Handicaprådet

18. april 2024 - dagsorden fra Handicaprådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Handicaprådet. Du finder flere i arkivet over referater.

18. april 2024 - dagsorden fra Handicaprådet Dagsorden fra Handicaprådet

Handicaprådet 18. april 2024

Åben

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Gæst: Rådmand Nuuradiin S. Hussein

Åben

Indstilling

Godkendelse af referat.

Gæst: Rådmand Nuuradiin S. Hussein

Åben

Indstilling

Job- og Velfærd fremsender til Handicaprådets orientering, 2. årsstatus for ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3.

Årsstatus er ligeledes behandlet i Psykiatriledelsen ved Region Nordjylland og Politiledelsen ved Nordjyllands Politi, Job- og Velfærdsudvalget, By- og Landskabsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Senior- og Omsorgsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Politiledelse og Psykiatrien og Økonomiudvalg.

Gæster: Rådmand Nuuradiin S. Hussein samt koordinatorer for Tryg Aalborg, Karen Sander Graven-Nielsen, Center for Tværfaglig Forebyggelse og Knud U. Rasmussen, Nordjyllands Politi

Bilag

Åben

Indstilling

Det netop afviklede arrangement med overrækkelse af Handicapprisen drøftes og evalueres med henblik på eventuelt justering af proces og arrangement i 2024.

Gæst: Stine Kudsk Bertelsen, kommunikationskonsulent i Voksensocialafdelingen

 Handicaprådet 25-01-2024

Handicapprisen blev senest uddelt i december 2023. Der er i Handicaprådet enighed om, at der er behov for at gentænke arbejdet med Handicapprisen frem mod næste overrækkelse.

Der tales om, at formen ikke er ændret væsentligt siden, den blev stiftet i 2009, og der i de seneste år har været et faldende antal indstillinger.

Der er enighed om, at målgruppen og kriterierne for indstilling nok er blevet for bred, og det kan være en af årsagerne til det faldende antal.

Der er et ønske om, at der i relation til markedsføring gøres andet eller mere end tidligere. I den anledning er der en opmærksomhed på, at hvis målgruppe og kriterier blive strammet mere op, så vil der være andre muligheder i forhold til kommunikation om Handicapprisen.

Vi aftaler, at der sættes et punkt på dagsordenen til næste møde, hvor Handicaprådet kan drøfte sagen videre og gerne fremkomme med en form for årets tema.

Handicaprådets ønske med prisen er at fejre eller hylde, dem der gør det ekstraordinært godt.

Åben

Indstilling

Der er aftalt fællesmøde mellem Job og Velfærdsudvalget den 3. maj 2024. Der indledes med en fælles frokost fra 12.30 til 13.00. Herefter er der fællesmøde fra 13.00 til 15.00.

Der ønskes en drøftelse af hvilke emner eller spørgsmål, vi kan fremsende til dagsordenen forud for mødet.

Gæst: Rådmand Nuuradiin S. Hussein

Åben

Indstilling

Gæst: Rådmand Nuuradiin S. Hussein

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for hjælp efter servicelovens § 83 og § 83 a (bilag 1-5) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a (Bilag 1) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (Bilag 1) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.Bilag

Åben

Indstilling

Henvendelse fra Muskelsvindsfonden og Dansk Handicap Forbund:

Offentlige toiletter til og for alle

Muskelsvindfonden og Dansk Handicap Forbund har forsøgt at skabe opmærksomhed om, at der mangler et alternativ til offentlige toiletter til mennesker med omfattende fysisk funktionsevne og med behov for hjælp fra andre til at komme på toilettet. Manglen på egnede toiletter er hovedårsag til, at mange af vores medlemmer ikke trygt bevæger sig ud i det offentlige rum.

Vi er som repræsentanter for mennesker med fysisk nedsat funktionsevne bekymret over de negative sociale konsekvenser, det har ikke kunne komme på toilettet i det offentlige rum, i byernes centrum, på vejnettet og ved større forlystelser. Det er stærkt bekymrende, at vi har borgere i dette land, som er ekskluderet fra uddannelse, erhverv, kultur og et socialt liv, fordi de ikke kan komme på toilettet.

Det er ganske urimeligt og uværdigt at skulle ligge på et toiletgulv, hvis man skal skifte tøj, at man ikke kan blive vasket efter et uheld eller udsætter sine pårørende og hjælpere for uanstændige arbejdsvilkår.

Det er lykkedes at få etableret nogle få kommunale offentlige toiletter med den nødvendige indretning, fx med loftlift, liggeleje og på flere kvadratmeter, men det er slet ikke i det omfang, der er behov for.

Der er desværre kun nogle få steder, hvor man i Danmark kan finde et sådanne egnet toilet. Så hvis man skal en tur fra Frederikshavn til København, så kan man kun komme på toilettet i Aarhus, Korsør, Høje-Taastrup eller ved ankomsten til København. Man kan også komme på toilettet i Billund, Ry og Sønderborg.

Alle større byer bør have mere end et særligt stort og egent toilet. De bør kunne findes langs motorvejsnettet. Større forlystelser bør også kunne tilbyde, at alle deres gæster kan komme på toilettet. I Danmark kan vi i dag måske finde 20 sådanne toiletter, mens man i England har mere end 2.000.

Det er vores estimat, at op til 50.000 mennesker i Danmark er udelukket fra at kunne benytte såvel almindelige som handicaptoiletter. Hertil kommer, at forskningen fra Norge viser, at også andre handicapgrupper vil opleve det som et markant løft af deres livskvalitet, hvis de også kan få adgang til de særlige toiletter, fx mennesker med colostomi.

Vi anmoder det kommunale handicapråd om at sætte denne problematik og udfordring på dagsordenen til et kommende møde med henblik på at få kommunen til at prioritere etableringen af et eller flere sådanne toiletter, så alle kan blive inkluderet i det danske samfund.

Vi vil samtidig gerne anmode om at blive orienteret om, hvad der sker på baggrund af, at handicaprådet har taget denne problematik op.

Der kan findes information om toiletterne på denne engelske hjemmeside: https://www.changing-places.org/ (der findes ikke lignende information i Danmark).

Åben

Indstilling

Ulla Ringgreen beder om, at Handicaprådet, inden temadagen, har en fælles drøftelse af, hvilke holdninger vi som råd ønsker at diskutere med de andre deltagere. Samtidig ønskes drøftet hvad vi ønsker at få ud af temadagen - f.eks. etablere relationer til andre Handicapråd for en fremtidig fælles håndtering af presset på det specialiserede socialområde ud fra devisen om, at sammen står vi stærkest.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Handicaprådets information, orientering om ny indgået aftale på urologiske produkter.

Åben

Indstilling

Orientering ved formand og næstformand.

Åben

Indstilling

Orientering om relevante emner ved forvaltningsrepræsentanterne.

Åben

Åben

Indstilling

Til orientering.

2 gange årligt orienteres Handicaprådet om status for arbejdet i de arbejdsgrupper, som Handicaprådets medlemmer er udpeget til qua deres medlemskab af rådet.

Repræsentanter, der er udpeget af Handicaprådet, men som ikke indgår i Handicaprådet fremsender enten skriftlig orientering eller orienterer formanden for Handicaprådet mundligt forud for mødet.

Åben

Indstilling

Eventuelle emner.

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje