Skip til hoved indholdet
  Hjem Råd Dagsorden eller referat - Erhvervsrådet

29. februar 2024 - referat fra Erhvervsrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Erhvervsrådet. Du finder flere i arkivet over referater.

29. februar 2024 - referat fra Erhvervsrådet Referat fra Erhvervsrådet

Erhvervsrådet 29. februar 2024

Åben

Indstilling

Velkomst v. Borgmester Lasse Frimand Jensen

Beslutning

Borgmesteren bød velkommen. Pga. flere afbud udskydes fotografering til næste møde.

Åben

Beslutning

Godkendt

Åben

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Bordet rundt med nyt fra Erhvervsrådsmedlemmerne.

Beslutning

Til orientering.

Flere nye aktiviteter blev nævnt, omhandlende bl.a. infrastruktur og elektricitet i Nordjylland, mangel på faglærte bredt set og unges uddannelsesvalg, Vækst via Viden og mobilitet for højtuddannede, samarbejde med og om Grønland samt, at nyt Iværksætterråd er konstitueret.

 

Åben

Indstilling

Baggrund

Det er en kompleks opgave, der både indeholder strategiske og politiske drøftelser af, hvilken arbejdskraft vi mangler og hvilke lommer af ekspertise, vi evt. skal fokusere på eller nurse frem. Det inspirerede derfor til at koble ekstra dimensioner på kommende temadrøftelser. Vedr. drøftelsen af emnet storby vs stor by og hvad forstår vi ved en storby, anmoder Erhvervsrådet om, at dette tages op i Byrådet til en temadrøftelse.

På dette møde skal der drøftes hvilke konkrete elementer og tiltag, der kan arbejdes videre med i regi af erhvervsstrategien. Dette kunne være følgende: synliggørelse af og mere strategisk tilgang til ”lommer af ekspertise”, et ”ambassadørkorps”, mere engelsk ind i kommunikation (nyhedsbreve, hjemmeside, morgenbriefing).

Sekretariatet indstiller, 
- At Erhvervsrådet drøfter hvilke konkrete næste tiltag, der skal arbejdes videre med, af hvem samt prioritering.

Opsamling v. Erhvervsdirektør Mette Bugge

 

Beslutning

Drøftedes.

Set i lyset af behov for international arbejdskraft blev flere aspekter drøftet. For at fastholde den internationale arbejdskraft er det vigtigt, at det er tiltrækkende også at bo i Aalborg, at den enkeltes partner får netværk/ job i Aalborg, og at der for børnene er mulighed for engelsksproget uddannelse. I markedsføringen af Aalborg arbejdes med bløde værdier som hård valuta. Ligeledes blev muligheden for, at arrangementer får internationalt tilsnit, drøftet.

Åben

Indstilling

Baggrund

Fokus for Aalborg Alliancen har bl.a. været 3. limfjordsforbindelse. Anlægsloven forventes 3. behandlet før sommerferien, og fokus vil herefter mest være på indsatsen ”rette kompetencer”. I den forbindelse vil der skulle bruges nye profiler fra Alliancen til kommunikation, da de tidligere profiler ikke længere har de relevante positioner. ”Rette kompetencer” peger på en inddragelse af uddannelsesinstitutioner, men hovedsigtet er fortsat erhvervslivet.

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet orienteres af Erhvervsdirektør Mette Bugge

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Sagsbeskrivelse

Resumé
I Aalborg Kommune ønsker vi at forpligte hinanden på at lave et partnerskab, som understøtter, at alle unge finder den gode vej til uddannelse og job. Det gør vi ved at igangsætte nye, forpligtende samarbejder på tværs af relevante aktører, samt kæde dem sammen med en række indsatser og prøvehandlinger, som til sammen skal kunne til at kvalificere børn og unges vej til uddannelse og job. Det er samtidig en vej til en konkret omsætning af Erhvervsstrategiens 5. indsats ”Tilgængelighed af rette kompetencer” samt 6. indsats ”Innovative løsninger og partnerskaber”.

Partnerskabets intentioner og mission står på nuværende tidspunkt tydeligt frem, mens den kommende styregruppe skal være med til at sætte præg på retningen for implementeringen, den gode involvering, omfanget af den gensidige forpligtigelse, og den kommende identitet for den samlede indsats (herunder et navn og en tydelig fortælling, som kan stå stærkt for såvel borgere som aktører).

Baggrund og mission
Aalborg Kommune skal være et sted, hvor alle unge finder den gode vej til uddannelse og job, og det samarbejde vil vi forpligte hinanden på.

Derfor har en række centrale aktører været sammen om at udvikle et udkast til et nyt, tværgående og gensidigt forpligtende partnerskab, som har netop dette mål for øje.

Missionen for partnerskabet er, at alle børn og unge i Aalborg Kommune skal kunne foretage kvalificerede valg af uddannelse og job, og dermed skabe det bedst mulige grundlag for en kvalificeret og engageret arbejdsstyrke i fremtiden.
 
De unge skal udfordre sig selv i deres valg, og vi skal sætte spot på stierne, så de mange muligheder står tydeligt frem, og valgene bliver taget på et oplyst grundlag.

Børn og unge i Aalborg Kommune skal mødes af alle relevante aktører i et samarbejdende og gensidigt forpligtende fællesskab, hvor vi giver en hånd i ryggen, indtil vejen er klar. Vi tager dette fælles ansvar fordi vi ved, at det kommer alle til gavn på sigt – den enkelte borger, erhvervslivet og samfundet.

Vedhæftet findes en rammebeskrivelse for samarbejdet, som uddyber indsatsen, men som også vil skulle kvalificeres og justeres på baggrund af den kommende styregruppes input.

Der er en tydelig kobling til såvel Aalborg Kommunes erhvervsstrategi, hvor partnerskabet bl.a. ses som en udmøntning af strategiens 5. indsats ”Tilgængelighed af rette kompetencer”, samt Aalborg Kommunes uddannelsesstrategi, hvor visionen er, at Aalborg skal være en mangfoldig uddannelsesby med gode muligheder for både uddannelse og beskæftigelse (herunder særligt pejlemærke 1 og 3). Partnerskabet kombinerer og supplerer de eksisterende indsatser for at opnå den grad af sammenhæng og forpligtelse som skal sikre, at vi når i mål med vores mission. Dette forbinder således også Job og Velfærds vision om at gentænke velfærd og skabe værdi sammen med borger og samfund, med Børn og Unges vision om at ”vi kan i fællesskab”.

At udfordre det eksisterende, og skabe nye veje til at kvalificere børn og unges veje gennem uddannelse og job kan kun lykkes og gro, hvis vi nedbryder vane- og søjletænkningen og smider plejer ud, og forpligter os i en grad, som kun er set bilateralt hidtil.

Ambitioner og målsætninger
Partnerskabet ønsker at arbejde henimod følgende målsætninger. Vejen dertil skal klarlægges i samarbejde med den kommende styregruppe:

• Vi forpligter os i et gensidigt og tæt samarbejde i Aalborg Kommune, fordi vi er hinandens forudsætninger for at lykkes med at skabe en kvalificeret og engageret arbejdsstyrke i Aalborg Kommune.
• Vi sætter livsduelighed (Uddannelse og job) på skoleskemaet, så alle børn og unge er så velrustede til at finde den gode vej gennem livet som muligt. Vi ved at uddannelse er afgørende for det gode liv.
• Børn og unge skal afprøve så mange muligheder i praksis, som de har behov for, for at kunne se muligheder og træffe oplyste valg.
• Vi møder alle unge i et samarbejdende perspektiv, fordi vi deler målet om at alle skal tage et kvalificeret uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Det betyder, at vi altid hjælper videre, hvis der er behov for det.
• Alle børn, unge og deres forældre oplever at blive mødt af et sammenhængende og samarbejdende partnerskab, som alle bidrager til at hjælpe godt på vej til de mange forskellige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, som findes i Aalborg Kommune

Partnerskabet
Partnerskabet er kendetegnet ved at inkludere alle relevante parter. Ikke alle kan deltage i en styregruppe, men det er gruppens ansvar at stille rammerne op for samarbejdet, så alle perspektiver kan rummes ift. den opstillede mission for partnerskabet.

Grundskolen, ungdomsuddannelserne, erhvervslivet, vejlednings- og beskæftigelsessystemet samt arbejdsmarkedets parter i Aalborg Kommune indgår med dette samarbejde et forpligtende partnerskab med ét fælles mål for øje: at understøtte alle børn og unge på deres vej til at finde den gode vej til job og uddannelse. Vi investerer i fremtiden, og tror på, at det er vejen til et kvalificeret og stærkt arbejdsmarked.

Organiseringen afspejler missionen og partnerskabets bredde, og fremgår af det vedhæftede bilag

Tidsplan og politisk behandling
For at kunne lykkes i fællesskab, er der behov for et stærkt politisk mandat samt opbakning og samarbejde fra relevante aktører. På den baggrund er der lavet en tidsplan for den (udvidede) politiske behandling, som ser ud som følger:

29. februar     Orientering i Erhvervsrådet
7. marts          Drøftelse og input fra Det Lokale Beskæftigelsesråd
Medio marts:  Drøftelser og input fra Ungebyrådet
Marts:             Orientering og drøftelse med formand for Uddannelsesrådet forud for behandling i fagudvalg
2. april:           Indstilling af initiativet på fællesmøde mellem Job- og Velfærdsudvalget samt Børne- og                         Undervisningsudvalget
29. april:         Økonomiudvalget
23. maj:          Møde i Uddannelsesrådet – mulighed for orientering/drøftelse
27. maj:          Godkendelse i Byrådet
8. ju                Borgmester Lasse Frimand Jensen og erhvervslivsambassadør lancerer partnerskabet i regi af ”Flyvende Fremtid”
Efter 8. juni     Implementering, udbredelse og kontinuerlig opfølgning

Sideløbende hermed afholdes møder med henblik på at afklare og drøfte erhvervslivets rolle, og finde de ambassadører, som vil være med til at få forrest i en indsats, som kræver at alle bidrager, hvis vi også på sigt skal have en stærk, kvalificeret og engageret arbejdsstyrke i Aalborg Kommune.

Partnerskabets mission kan for alvor bredes ud, afprøves og udføres efter den 8. juni, hvor den nedsatte styregruppe skal sætte retning, hvorfor processen som sagt endnu ikke er færdigudformet.

 

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet orienteres af Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard

 

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Baggrund

I februar 2023 vedtog et enstemmigt Aalborg Byråd den nye erhvervsstrategi for Aalborg Kommune for perioden 2023-2026. Strategien blev til i et tæt samspil mellem Aalborg Erhvervsråd, centrale interessenter fra erhvervslivet og Aalborg Kommune på tværs af forvaltninger.

Det overordnede formål med strategien er at sikre de bedste muligheder for vækst og beskæftigelse, således at Aalborg Kommune i 2030 er en erhvervsvenlig kommune for alle brancher og erhverv, og hvor 128.000 vil være i beskæftigelse i kommunens 12.000 virksomheder, der oplever en høj grad af tilfredshed med erhvervsservice og sagsbehandling.

Ved udgangen af 3. kvartal 2023 var der i alt 118.194 borgere i beskæftigelse i Aalborg Kommune. For at nå det samlede mål for 2030 skal der således skabes yderligere 10.711 jobs i perioden, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 1.530 jobs. Til sammenligning har der de seneste 10 år været en gennemsnitlig årlig vækst på 1.692. Med udsigt til demografiske udfordringer i de kommende år står vi dermed overfor en ekstraordinær opgave, som kræver at vi løfter i flok.

Erhvervsstrategien fremhæver i alt syv prioriteter, som er altafgørende for at sikre fremdrift for er-hvervsudviklingen og målet om at skabe højere tilfredshed og flere jobs i Aalborg Kommune:

 • Erhvervsbetjening, med mål om at levere en klar og entydig indgang til kommunen og smidig sagsbehandling. Her har fokus har i første omgang været en smidigere digital adgang gennem en ny hjemmeside, et STRAKSspor samt dialogmøder. Derudover arbejdes der fortsat intenst på en forbedret intern koordinering i By & Land og en mere ensartet sagsbehandling på tværs af forvaltninger.
 • Proaktiv planlægning for erhvervsudvikling, med mål om at tiltrække og udvikle virksomheder, blandt andet via aktiv og strategisk helhedsplanlægning. Her har fokus været på dialog og beslutning om udarbejdelse af et tematillæg til kommuneplanen omkring Erhverv, samt konkret udarbejdelse af kommuneplan for udvidelse af Østhavnen. I forhold til tiltrækning af investeringer har der gennem Invest in Aalborg været fokus på international markedsføring og investeringsfremme i Nordamerika samt udbredelse af den nye film ”Dobbelt A”, som har fokus på både tiltrækning og fastholdelse af borgere og arbejdskraft.
 • Forretningsudvikling og vækst med mål om at skabe bæredygtig vækst og udvikling i nye og etablerede virksomheder. Her har været fokus på løbende service og vejledning til kommunens virksomheder og iværksættere med henblik på forretningsudvikling, fokus på rekruttering, samarbejde ml. iværksættere og etablerede virksomheder, kapital samt nye konkrete indsatser i forhold til at understøtte virksomhedernes bidrag til den grønne omstilling.
 • Grøn forsyningssikkerhed, med mål om at styrke forsyningsinfrastruktur mhp. fastholdelse og tiltrækning af virksomheder, der arbejder med grøn energi og grøn omstilling. Her udarbejdes i 2024 en masterplan for energianlæg og -infrastruktur, samt en revision af Planen for Vedvarende Energi, der skal sikre udpegning af de nødvendige arealer til indfrielse af de lokale og nationale ambitioner for udbygning med vedvarende energi på land. Forarbejdet til dette er igangsat. Derudover har Green Hub Denmark i 2023 via fem projektet sikret et økonomisk tilskud på 75 millioner DKK fra danske og internationale puljer til nordjyske aktører i nye og etablerede virksomheder. Her har været fokus på løbende service og vejledning til kommunens virksomheder og iværksættere med henblik på forretningsudvikling, fokus på rekruttering, samarbejde ml. iværksættere og etablerede virksomheder, kapital samt nye konkrete indsatser i forhold til at understøtte virksomhedernes bidrag til den grønne omstilling.
 • Tilgængelighed af rette kompetencer med mål om at sikre kompetent og tilgængelig arbejdskraft til erhvervslivet. Her har der i 2023 været fokus på indsatsen AALSkills, som indeholder bl.a. erhvervspraktik og praksisnær undervisning for grundskolen samt på digital understøttelse af virksomhedssamarbejde via hjemmesiden www.aabenaalborg.dk. Der arbejdes desuden på nye virksomhedspartnerskaber og events mhp. flere faglærte, og der arbejdes på EUD for 8/9 klassetrin, på etablering af et bæredygtighedsakademi og på opkvalificering og uddannelse for voksne. Dialogen med virksomhederne understøttes af samspillet i Aalborg Alliancen samt på tværs i forhold til at kunne tiltrække og fastholde international arbejdskraft.
 • Innovative løsninger og partnerskaber med mål om at udvikle kommunen som ”driver” for udvikling, test og skalérbarhed af nye løsninger. Har var i 2023 fokus på opbygning af netværk og videndeling på tværs af kommunen omkring innovationsudbud. Her er der i første omgang blevet arbejdet med indsatser på ældreområdet samt understøttelse af test & demonstrationssites indenfor grøn omstilling.
 • Attraktiv og international med mål om at sikre storbykvaliteter i Aalborg med byliv, oplevelser, mødesteder, kultur og handel. Her har opgaven i Aalborg Midtby været at skabe en større synlighed over de tilbud og muligheder byen rummer. Derfor vil et nyt tiltag, der er etableret, et Midtby samarbejde mellem kultur, erhverv og turisme, sikre mere datadrevet info om besøgende i midtbyen. Der har ligeledes været fokus på tiltrækning af grønne delegationer fra udlandet mhp. at markere Aalborg som et ”grønt hub” og en erhvervsby, der kan fremvise konkrete grønne løsninger. Heri indgår planer om i højere grad at indtænke site-visits i forbindelser med konferencer og besøgsprogrammer. I forhold til det internationale fokus, så er de første skridt taget mod etablering af en international skole.

For hver af de syv prioriteter er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af medarbejdere i Aalborg Kommune på tværs af forvaltninger, der alle er med til at igangsætte, koordinere og evaluere indsatser og til-tag. Medarbejderne er nøje udvalgt afhængig af prioritetens område, således at handling og koordinering foregår i et tæt samspil. Nøgleordene på tværs af arbejdsgrupperne har i 2023 været grøn omstilling, digitalisering, internationalisering og erhvervsvenlighed. Rapporteringen indeholder input fra alle handlinger og alle involverede forvaltninger.

BusinessAalborg faciliterer arbejdsgruppernes møder og står for løbende evaluering. Aalborg Kommunes erhvervsstrategi har tætte koblinger til kommunes øvrige strategier, politiker og planer, bl.a. klimaplan, verdensmålsstrategi, lokalplanlægning, byggesagsbehandling, beskæftigelsesplan, grøn indkøbsstrategi samt landdistriktspolitik. Der er således flere strategiske opgaver og indsatser i kommunen, som understøtter erhvervsstrategien.

Sekretariatet indstiller,

- At Erhvervsrådet orienteres om årsrapporten for Erhvervsstrategien. Erhvervsdirektør Mette Bugge

- At Erhvervsrådet orienteres om byggesagsbehandling og arealplanlægning. Direktør Alvaro Arriagada, By og Land

- At Erhvervsrådet orienteres om aktiviteter i 2023 i Invest in Aalborg. Catharina Engqvist, Invest in Aalborg

 

Bilaget er lukket af hensyn til interne beslutningsprocesser.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Baggrund

Formandskabet foreslår følgende tema: Den grønne omstillings betydning for erhvervslivets vækst i Aalborg kommune.

Oplæg foreslås fra Norbis Park og Green Hub Denmark.

Temamødet afholdes 30. maj, kl. 10.30 - 13.00

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet orienteres af Erhvervsdirektør, Mette Bugge

Beslutning

Til orientering.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Indstilling

Møder 2024

 • 30. maj kl. 10.30 - 13.00 Temamøde
 • 19. september kl. 10.30 - 13.00 Ordinært møde. Afholdes på Stigsborg.
 • 19. december kl. 10.30 - 13.00 Temamøde

Beslutning

Til orientering.

Kontakt

BusinessAalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje