Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra Økonomiudvalget

13. maj 2024 - referat fra Økonomiudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Økonomiudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

13. maj 2024 - referat fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget

Økonomiudvalget 13. maj 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering workshop med deltagelse af BusinessAalborg og Økonomiudvalget om iværksætteri og kapital.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har 6. marts 2023 (punkt 6) godkendt Erhvervsstrategi for perioden 2023-2026 og er 27. marts 2023 (punkt 9) orienteret om Iværksætterstrategi for samme periode.

BusinessAalborg er, i samarbejde med Partnerskab for Iværksætteri og Iværksætterrådet, i gang med at implementere Iværksætterstrategien. I Iværksætterstrategien indgår 4 indsatsområder: samarbejde, branding, verdensklasse vilkår for alle samt kapital.

Den opgave, der aktuelt er fokus på, er kapital, dvs. hvordan der skabes lokal adgang til venture, kapital og accelerator for iværksættere i Aalborg Kommune.

 

Beslutning

Til orientering.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-april 2024.

Beslutning

Til orientering.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at byrådets møder i 2025 holdes på nedenstående mandage:

Beslutning

Anbefales.

Dog bør mødet 17. november 2025 flyttes til 24. november 2025 pga. kommunalvalg 2025.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 4.073 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 4-1-109 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.

Forslag til ændringer i lokalplan

For at begrænse højden af tekniske anlæg på tage, anbefaler By og Land, at indsigelser vedrørende tekniske anlæg imødekommes, ved at fastsætte, at disse kan etableres med en maksimal højde på 1,5 meter over tagflade.

For at sikre at støjskærme om tagterrasser syner mindst mulige, anbefaler By og Land, det indføres i lokalplanen, at disse skal fremstå transparente. 

For at sikre, at der inden for byggefelterne B, C, D og E vil blive tale om bebyggelse imellem 4 og 6 etager, anbefaler By og Land, at indsigelsen vedr. Penthouses – placering og højde imødekommes, således at der inden for de nævnte byggefelter etableres mindst en bygningsenhed, i 4 etager uden penthouseenhed. Bestemmelser for byggefelt A fastholdes uændret.

På et tidligere tidspunkt i processen, da hjørnebygningen var højere, udarbejdede bygherres konsulent en redegørelse for de lokale vindforhold. Konklusionen var, at der ikke var større lokale forandringer i vindens påvirkning af lokalområdet Da bebyggelsen efterfølgende er reduceret i højden, har vindredegørelsen ikke været vedlagt lokalplanforslaget. I en enkelt indsigelse efterlyses redegørelse for vindforhold, hvorfor den tidligere vindredegørelse tilføjes lokalplanen som et øvrigt sagsbilag.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 5.3 tilføjes til bestemmelse om tekniske installationer på tage: Tekniske installationer kan maksimalt overstige tagfladen med 1,5 meter.
 • I pkt. 5.5 tilføjes til bestemmelse om Varierende etageantal for byggefelt C og D: Mindst én bygningsenhed i 4 etager skal fremstå uden penthouseenhed.
 • I pkt. 6.8 tilføjes: Støjskærme om tagterrasser skal fremstå transparente.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt og Vibeke Gamst anbefaler indstillingen.

Jane Østergaard, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen kan ikke anbefale indstillingen. 

Indstillingen kan herefter ikke anbefales.

Jan Nymark Rose Thaysen, Vibeke Gamst og Peter Lindholt begærer sagen indbragt for byrådet.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Til orientering.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 4-2-124.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 4-8-104 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

I afsnittet ”Ubebyggede arealer” vedr. beplantning, tilføjes der en supplerende redegørelse vedr. beplantning, som ligger inden for servitutarealet for luftledningsanlæg og jordkabler.

I afsnittet ”Anden lovgivning” tilføjes et afsnit ”ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg”.

I afsnittet ”Lokalplanens indhold” vedr. hegn tilføjes en redegørelse omkring adgangsforhold til elanlæggene.

I afsnittet ”Servitutter” tilføjes følgende 2 servitutter:

Matr.nr. 13e Uttrup, Aalborg Jorder.
Tinglyst: 23.08.2011
Titel: 1002851470 Hovedakt_76_BP-A_359
Indhold: Servitut vedr. 150 kV kabel Aalborg Øst-Vester Hassing med et servitutbælte på 3,5 meter fra kablerne.
Påtaleberettiget: NV Net A/S.
Konklusion/handling: Servitutten fastholdes.

Matr.nr. 13e, 6i, 17i og 10u Uttrup, Aalborg Jorder.
Tinglyst: 02.02.1989
Titel: 983170-76 Akt_76_AB-A_40
Indhold: Servitut vedr. anbringelse af 4 stk. master på 150 kV ledning fra Aalborg Øst-Vester Hassing.
Påtaleberettiget: I/S Nordkraft eller den til hvem elselskabet måtte overdrage sine rettigheder.
Konklusion/handling: Servitutten fastholdes.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 7.2 tilføjes: ”Inden for servitutarealet for luftledningsanlæg tillades der ikke beplantning over 3 meter i højden. Der kan tillades beplantning under 3 meter. Omkring jordkablerne må der inden for en respektafstand på 3,5 meter fra ledningsmidte ikke plantes ny beplantning med dybdegående rødder.”

Lokalplanens kortbilag

 • På Kortbilag 2 indtegnes de pricipielle placeringer af 150 kV jordkabler.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • renoveringsprojekt og den tilhørende helhedsplan.
 • en renoverings- og ombygningsudgift på 92.590.647 kr.
 • et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning).
 • en kommunal garanti for realkreditlån til finansering af projektet.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • renoveringsprojekt og den tilhørende helhedsplan.
 • en renoverings- og ombygningsudgift på 221.933.000 kr.
 • en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • renoveringsprojekt og den tilhørende helhedsplan.
 • en renoverings- og ombygningsudgift på 270.391.000 kr.
 • en kommunal garanti for realkreditlån til finansering af projektet.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • renoveringsprojekt og den tilhørende helhedsplan.
 • en renoverings- og ombygningsudgift på 43.586.248 kr.
 • et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning).
 • en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessummen inden byggestart, herunder

at den samlede anskaffelsessum øges fra 109.620.000 kr. til 144.504.000 kr. inkl. tidligere godkendt 20% overskridelse af anskaffelsessum, hvilket betyder, at kommunen skal yde et lån på 2.192.400 kr., svarende til 10% af overskridelsen på projektet. Byrådet godkendte principperne den 24. oktober 2022 (punkt 6),

at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 12.960.000 kr. til 122.580.000 kr., svarende til indeksering af rammebeløb,

at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 1.296.000 kr. til 12.258.000 kr., svarende til indeksering af rammebeløb, og

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til Ella Mariehjemmet (1/5 ordning), og
 • at der til dækning af Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel gives en tillægsbevilling på 200.000 kr., som finansieres af finanskontoen vedr. grundkapital på plejehjem.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget fremsender til Økonomiudvalgets orientering, status på udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune opgjort pr. marts 2024

Beslutning

Til orientering.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Lukket

Beslutning

Drøftedes.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

Intet.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

-

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje