Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra By- og Landskabsudvalget

23. maj 2024 - dagsorden fra By- og Landskabsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra By- og Landskabsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

23. maj 2024 - dagsorden fra By- og Landskabsudvalget Dagsorden fra By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. maj 2024

Åben

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By og Landskabsudvalgets drøftelse sag vedrørende oplæg til anlægsbudget 2024-2028 og omstillinger til drift budget 2025-2028.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 7.017.
 • forslag til Lokalplan 7-9-102.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 2. maj 2024 (punkt 5). Sagen genoptages.

I nærværende sag er der foretaget følgende ændringer:

 • Dato for afholdelse af borgermøde er ændret fra den 4. juni 2024 til den 29. august 2024.
 • Udtalelse om udstykning fra de to bestyrelser for sommerhusforeningerne på Pollendalen, modtaget den 7. maj 2024, er vedlagt som bilag

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,

 • at der meddeles dispensation fra lokalplan 13-005, § 5.4 vedr. bebyggelsesprocent, § 5.5 vedr. etageantal og højde, § 6.2 vedr. taghældning og § 8.8 vedr. parkering,

eller

 • at der meddeles afslag til dispensation fra lokalplan 13-005, § 5.4 vedr. bebyggelsesprocent, § 5.5 vedr. etageantal og højde, § 6.2 vedr. taghældning og § 8.8 vedr. parkering.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der igangsættes proces vedr. dispensation fra Lokalplan 10-051, § 5.2 vedr. bebyggelsesprocent, herunder udsendelse af naboorientering/partshøring.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender meddelelse af dispensation for Byplanvedtægt nr. 74 – Nørregade-Søndergade § 2.1 til en midlertidig anvendelse af den eksisterende bygning på Søndergade 9A til boligformål.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller at By- og Landskabsudvalget godkender,

 • forudsætninger for planlægning for solceller ved Gåser.
 • at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøkonsekvensrapport for solceller ved Gåser

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering ny praksis for brug af frivillige fordebatter i planlægningen.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum på 143.010.000 kr.
 • at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 14.301.000 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen.
 • at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansering af projektet bevilges.
 • at der på statens vegne gives tilsagn om et tilskud på 2.800.000 kr. til opførelse af servicearealer.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender høringssvar til forslag til Råstofplan 2024.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalget orientering om status på byggesagsbehandlingen.

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse indhold og proces for en kommende Mobilitetsstrategi.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Parkeringspolitik 2024, og
By og Land fremsender, til By- og Landskabsudvalgets drøftelse forslag til handlinger.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der fremsendes en sag til budgetforligspartierne, hvor den manglende finansiering drøftes.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at sagen sendes videre til budgetforligspartierne med anmodning om en reduktion af indtægtskrav på henholdsvis 250.000 kr. eller 100.000 kr., idet enten

 • betingelserne for jagt ændres, og indtægtskravet dermed søges reduceret til 250.000 kr., eller
 • betingelserne for jagt fastholdes, og indtægtskravet dermed søges reduceret til 100.000 kr.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender seks endelige Natura 2000-handleplaner i Aalborg Kommune.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering status på Klimatilpasning med fokus på kommende beslutningstemaer.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,

 • at By og Land anvender et solidarisk tilslutningsbidrag.
 • at Kolonihaveselskaberne afdrager udgifterne til kloakering over 30 år, igennem et tillæg til den eksisterende kontrakt.
 • at By og Land fører stikledningen frem til haveskel.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By og Landskabsudvalgets orientering proces vedrørende indførelse af AI og øvrige projekter i By og Land.

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse initiativer som opfølgning på By- og Landskabsudvalgets møde med Forvaltnings-MED (FMU) i By og Land den 14. marts 2024.

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Lukket

Lukket

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje