Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra By- og Landskabsudvalget

14. december 2023 - dagsorden fra By- og Landskabsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra By- og Landskabsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

14. december 2023 - dagsorden fra By- og Landskabsudvalget Dagsorden fra By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 14. december 2023

Åben

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse temamøde i relation til 3. Limfjordsforbindelse om mobilitet – fra de overordnede strukturer til indretningen af mobilitetsrum.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 4.058 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 4-3-106 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny sti inden for lokalplanområdet navngives Ådalsstien.

Forslag til ændringer i lokalplan

For bedre at sikre byggeriets indpasning i området anbefaler By- og Land, at indsigelser vedrørende af-standskrav til placering af bebyggelse i 3 etager samt tagterrasser medfører ændringer af lokalplanens bestemmelser. Desuden anbefales en tydeliggørelse af formulering af krav til ibrugtagning vedr. ubebyggede arealer. Sidstnævnte medfører ikke reelle ændringer.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 5.1 tilføjes: ”Ved opførelse af tagterrasser skal disse orienteres mod syd, ikke have udsyn mod Nielsmindevej og maks. udgøre 50 % af tagets overflade”.
 • I pkt. 5.2 tilføjes følgende til bestemmelse om afstand til delområdegrænse for bebyggelse i 3 etager: ”Kravet gælder ikke intern delområdegrænse mellem Delområde A og B samt delområdegrænse til Delområde G”. 
 • I pkt. 12.1 ændres: ”Ubebyggede arealer inden for delområdet er etableret i overensstemmelse med pkt. 7.1 - 7.3”.
 • I pkt. 12.1 slettes: ”Delområde G er etableret før ibrugtagning af Delområde A, B eller C jf. pkt. 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 8.3 og 9.3”. 
 • I pkt. 12.1 tilføjes: ”Del af stien f-f, som er beliggende i Delområde G er etableret før ibrugtagning af Delområde A og B jf. pkt. 8.3.” 
 • I pkt. 12.1 tilføjes: ”At beplantning i Delområde G er etableret før ibrugtagning af Delområde A og B”.
 • I pkt. 12.1 tilføjes: ”At fjernlegepladser er etableret som følger; fjernlegeplads længst mod vest i Delområde G er udført, før boliger i Delområde A tages i brug, fjernlegeplads midt i Delområde G er udført, før Delområde B tages i brug og fjernlegeplads i Delområde C er udført, før Delområde C tages i brug.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-1-146 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

På baggrund af input tilføjes cykel- og gangtunnelen som et punkt i lokalplanens formålsbestemmelser. Der gives desuden mulighed for, at dele af grunden Saxogade 2, der rives ned, kan bruges til daginstitution fx udvidelse af nabo-børnehavens udearealer.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 1.1 tilføjes ”at der kan etableres en tunnel under jernbanen for fodgængere og cyklister".
 • I pkt. 3.4 tilføjes ”Daginstitutioner” som anvendelse.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

 

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • at der ikke igangsættes ny planlægning, som giver mulighed for fastfoodrestauranter i området,
  eller
 • at det undersøges nærmere, hvordan der kan indpasses et samlet projekt for fastfood og parkering under særlig hensyntagen til bevaring af det grønne bælte langs Universitetsboulevarden, Vejdirektoratets arealinteresser og sikring af hensigtsmæssige adgangsforhold til naboområder – herunder Gigantium og centrets øvrige p-pladser. 

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg for højspændingsstation ved Abildbak.
 • at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring i 5 uger (forlænget med 1 uge grundet julen).

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg for udvidelse af højspændingsstationer ved Nordjyllandsværket og Vester Hassing.
 • at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring i 5 uger (forlænget med 1 uge grundet julen).

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • opsamling på fordebat for opdatering af byudviklingsplan for Nibe,
 • anbefalinger til det videre arbejde med nye byudviklingsområder,
 • at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for opdatering af byudviklingsplan for Nibe, og
 • at der udarbejdes byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Nibe midtby.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse udkast til Planstrategi 2023.

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 4. december 2023 (punkt 3). Økonomiudvalget besluttede, at udkast til Planstrategi 2023 sendes til behandling/høring i de 3 fagudvalg: Klima- og Miljøudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget samt By- og Landskabsudvalget på deres møder i uge 50.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum på 52.310.000 kr.,

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 6.277.000 kr. svarende til 12 % af anskaffelsessummen, og

at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og anskaffelsessummen inden byggestart, herunder

 • at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 9.208.250 kr. til 70.588.250 kr., svarende til indeksering af rammebeløb,
 • at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 736.660 kr. til 5.647.060 kr., svarende til indeksering af rammebeløb,
 • at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • den overordnede disponering af byfornyelsesmidler.
 • at By og Land bemyndiges til at træffe nedrivningsbeslutninger og beslutninger om istandsættelse af forsamlingshuse efter Byfornyelsesloven.
 • at kommunen i forbindelse med støttede nedrivninger benytter muligheden for at udarbejde en tinglyst deklaration, som i 10 år forbyder opførelse af nybyggeri på grunden jf. Byfornyelsesloven.
 • at By og Land bemyndiges til opkøb af nedslidte ejendomme jf. Byfornyelsesloven.
 • at delegering af beslutningskompetencen af overstående punkter gælder i 2024, 2025 og 2026, forudsat der er midler på budgettet (pt. simuleret til og med 2029).

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der nedlægges §14 forbud mod udstykning af koteletgrund på Lundsgårdsgade 9-11.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender vandløbsregulativet for Skovåen.

Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 2. november 2023 (punkt 17). Sagen genoptages.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse spørgsmålet om tilslutningsbidrag i Fjordbyen.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,

 • at By og Land udbyder erhvervsgrunde til salg i nedennævnte områder, og
 • at By og Land bemyndiges til at indgå aftale om salg af erhvervsgrunde til de anførte priser og på de beskrevne vilkår.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,

 • at By og Land udbyder udstykkede grunde til parcelhusbyggeri samt grunde til øvrige boligformål til salg i nedennævnte områder, og
 • at By og Land bemyndiges til at indgå aftale om salg af udstykkede grunde til parcelhusbyggeri samt grunde til øvrige boligformål til de anførte priser og på de beskrevne vilkår.

Bilag

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Lukket

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje