Skip til hoved indholdet
  Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Det Rytmiske Musikudvalg

6. september 2023 - referat fra Det Rytmiske Musikudvalg

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Det Rytmiske Musikudvalg. Du finder flere i arkivet over referater.

6. september 2023 - referat fra Det Rytmiske Musikudvalg Referat fra Det Rytmiske Musikudvalg

Det Rytmiske Musikudvalg 6. september 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Godkendelse af referatet fra mødet den 24. maj 2023.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Beslutning

Til orientering.

Tine bød velkommen til Michael Mansdotter og udvalget præsenterede sig.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Søren havde ikke mulighed for at deltage i mødet og har derfor fremsendt en skriftlig status.
Se bilag.

Bilag

Åben

Indstilling

Kulturforvaltningen har ansøgt om - og er nu blevet - en del af et mobilitetsprogram under EU. Derfor har kommunale institutioner og udvalg mulighed for at tage på læringsforløb i 27 EU-lande og 6 udenfor EU. Muligheden er gældende fra 2023 til 2027.

Jonas fremlægger ordningens muligheder og begrænsninger.

Beslutning

Til orientering.

 

Om Erasmus+ programmet

ERASMUS+ er et EU-program for uddannelse, ungdom og sport, og det består af flere spor. Et af sporene omhandler ”voksenuddannelse” og ”mobilitet” (dvs. læring i andre EU-lande) og det henvender sig til kulturområdet.
ERASMUS+ har til formål at understøtte uddannelsesmæssig, faglig og personlig udvikling blandt borgere i Europa og derved bidrage til vækst, jobs, social sammenhængskraft og europæisk identitet. ERASMUS+ bygger på værdier om samarbejde, inklusion, innovation og kreativitet.
ERASMUS+ tilbyder læring og mobilitet til voksne ansatte, frivillige, ildsjæle mv. på kulturområdet for at øge bl.a. deres faglige og organisatoriske kompetencer ift. et voksent publikum. Fokus skal være på voksen-til-voksen-læring og kvaliteten i at søge og opnå viden, erfaringer, inspiration hos europæiske kolleger mv. Læringen kan være både formel og ikke-formel.
ERASMUS+ (voksenlæring og mobilitet) prioriterer disse temaer i perioden 2021-2027:
- Inklusion og mangfoldighed
- Digital omstilling
- Bæredygtighed og grøn omstilling
- Aktivt medborgerskab

ERASMUS+ åbner for læringsforløb i 27 programlande i EU og 6 programlande uden for EU. Programmet må gerne bruges som platform til at etablere netværk og samarbejdsprojekter, men det er ikke en forpligtelse. Som deltager er man heller ikke forpligtet på gen-besøg.

ERASMUS+ har et samlet budget på 26,2 mia. euro i 2021-2027 og ambitionen er at involvere 10 mio. europæer. Det kan nævnes, at kulturområdet i Aarhus og Norddjurs kommuner deltager i programmet.

Om Kulturafdelingens ansøgning til ERASMUS+
Kulturafdelingen er akkrediteriet til ERASMUS+ for perioden 2023-2027 (5 år i alt).

Konsortiet har formuleret fire mål, som tager afsæt i ERASMUS+, Kulturpolitikken og Aalborgs DNA:

 • Vi vil skabe kulturelle fællesskaber sammen
  (Fx: Mental sundhed og trivsel er en vigtig dagsorden. Hvordan kan vi involvere lokalområder og institutioner i at udvikle (borger- og interessedrevne) fællesskaber og mødesteder med afsæt i kultur, kunst og kreativitet?).

 

 • Vi vil fremme grøn kultur sammen
  (Bæredygtighed og grøn omstilling kræver handling fra alle, også kulturområdet. FX: Hvordan kan kommunens spillesteder og festivaler afvikles mere bæredygtigt – fx reducere el-og plastforbrug – og hvordan kan de blive grønne drivere og ambassadører sammen med publikum).

 

 • Vi vil styrke den geografiske lighed i kultur sammen
  (Aalborg Kommune ønsker at være en kommune i balance. Fx: Kan vi via nye digitale løsninger eller andre greb gøre kulturen mere tilgængelig og kan kulturen blive en driver i lokalområders udvikling og identitet?)

 • Vi vil skabe publikumsudvikling sammen
  (Pandemien og de aktuelle konjunkturer udfordrer kulturlivet ift. publikum og frivillige. Fx: Hvordan fastholder og udvikler vi relationerne til publikum og frivillige, både som modtagere af kulturtilbuddene og som nødvendige ressourcer?)

 

Det Rytmisk Musikudvalg har mulighed for at deltage i Erasmus+ programmet

 • Jeres rejser skal have direkte kobling til et eller flere af vores fire mål, jf. ovenstående
 • I skal have fokus på, at ”voksne lærer noget” som gør dem i stand til at være bedre til den formidling e.l., som de varetager i eget job herhjemme – at I bliver bedre i mødet med publikum, brugere osv.
 • I skal have en konkret aftale med en vært (med program-indhold) sørg for at der er hands-on, workshop, sparring eller anden interaktion involveret.
 • I må ikke have fokus på børn og unge under 18. Dels er det uden for programmet og dels er det ikke en del af Aalborgs fokus ift. Erasmus+.

Åben

Indstilling

Som aftalt har alle udvalgsmedlemmer undtaget de politisk udpegede udarbejdet en skitse til et nyt puljegrundlag. Det sker efter ophør af mulighed for direkte støtte til bl.a. udgivelse og turné udenfor Aalborg Kommune. Skitsen drøftes og videre proces kortlægges.

Der arbejdes ud fra at Musikudvalget kan orientere om ændringerne på det offentlige møde d. 3. oktober og at ændringerne træder i kraft inden første runde i 2024. Ændringerne skal godkendes af Sundheds- og Kulturudvalget.

 

Beslutning

På arbejdsmødet den 29. august, diskuterede musikudvalget sig frem til følgende nye fokusområder:

• At støtte projekter der præsenterer lokale musikere og styrker vækstlagsmiljøerne; herunder også projekter der understøtter musikeres netværksdannelse lokalt, nationalt og internationalt.

• At styrke samspillet mellem spillesteder, foreninger og musikere ved at støtte projekter der bidrager med øget og nyt samarbejde på tværs.

Åben

Indstilling

Tine, Mark og Jonas mødtes d. 22. august for at planlægge mødet d. 3. oktober. Der orienteres om programmet.

Beslutning

Til orientering.

Det årlige møde med miljøet, bliver den 3. okt. 16.00 - 18.30, på Studenterhuset

Der er planlagt følgende program for dagen:

 • Præsentation af Musikudvalget
 • Gennemgang af ændringer i Musikpuljen
 • Oplæg fra KORMA
 • Oplæg fra Huset i Hasserisgade og JAZZ9TUS
 • Mulighed for spørgsmål

Åben

Indstilling

Forvaltningen giver en status på økonomien for 2023.

Beslutning

Til orientering.

Der resterer 128.000kr. i puljen for 2023.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Næste møde er den 28. november kl. 17.00.

Suppleanter bliver inviteret til mødet.

Åben

Indstilling

Behandling af indkommende ansøgninger i Grant One (ansøgningssystem).
Der modtaget 16 ansøgninger.

Beslutning

Drøftedes.

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje