Integrationsrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Integrationsrådet 14. februar 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse vedr. Aalborg Kommunes nye hjemmeside ift inklusion af borgere med etnisk minoritetsbaggrund
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af høringsudkast til ny Integrationsstrategi for Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Drøftelse af Delpolitik om Mangfoldighed i Aalborg Kommunes Personalepolitik
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
Beslutning: Udsat
7. Drøftelse af henvendelse fra Det Nationale Integrationsråd vedr. ”Den gode historie”
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Drøftelse af henvendelse fra Mangfoldighedsudvalget vedr. Mangfoldighedsaftenen
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra forvaltningerne
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Drøftedes